5 jaar na de Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap

5 jaar na de Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap

Themadag
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Hoe werken de beschermingsmaatregelen in de praktijk? Ervaringen, knelpunten & oplossingen met de cbm-maatregelen nieuwe stijl.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten

LES 4 lesuren

Voor advocaten: Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst uw eticket/ badge te scannen en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens een programma bewaart waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid. Het aantal lesuren voor deze bijeenkomst is 4 uur.

Programma
-
-
 • Reflectie op het evaluatierapport “Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Besluit kwaliteitseisen cbm en Regeling beloning cbm”
 • Aanleiding en uitgangspunten
 • Verbeteringen in de regelgeving, de toegang tot de maatregelen en de uitvoering
 • Is de kwaliteit structureel verbeterd? Ook die van niet-professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren?
 • Besluitvorming en communicatie binnen de driehoek rechthebbende, vertegenwoordiger en rechter in het licht van het VN-Gehandicaptenverdrag
 • Toename zorgvolmachten en/of levenstestamenten?
 • Invloed nieuwe verplichte zorgwetgeving
-
-
-

praktijkervaringen en belangrijkste gevolgen voor rechters na de Evaluatie Wet cbm

 • Uitbreiding van de kring van verzoekers: hoe heeft dit uitgepakt?
 • Wat zijn voor de rechter beslissende afwegingen bij de keuze voor een maatregel?
 • Wat zijn redenen om het verzoek af te wijzen c.q. van het verzoek af te wijken?
 • Criteria voor de keuze professional/bureau of familielid
 • Kritiek op de periodieke evaluatie bij onveranderbare situaties en familievertegenwoordiging: hoe kan het anders?
 • Ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot het toezicht
 • Toezicht op schulden: Visiedocument
 • Actuele ontwikkelingen (oa. digitalisering, Schuldenbewind ‘light’)
-

de belangrijkste ervaringen met de Wet cbm en een visie op ontwikkelingen voor de toekomst

 • In hoeverre zijn de doelen van de Wet cbm – voldoende toegang en adequate bescherming voor mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn – gerealiseerd?
 • Hoe staat het met de bevordering van de zelfredzaamheid, hoe wordt deze bevorderd, gebeurt dit ook en op welke manier is maatwerk mogelijk?
 • Hoe sluit datgenen wat door de wettelijk vertegenwoordigers wordt geboden aan bij de behoeften van de doelgroep en de zorg in brede zin?
 • Wat is de uitwerking van de Wet cbm voor de kwaliteit van het aanbod?
 • Wat zijn de effecten van de beloningsregeling in de praktijk?
 • Hoe verloopt het samenspel tussen de bewindvoerder en de rechtspraak?
-

Onder leiding van de dagvoorzitter vindt een debat plaats over de kwaliteitstoetsing (moeten we toe naar een openbaar register van benoembare wettelijk vertegenwoordigers?), Schuldenbewind ’light’, doeltreffendheid van de geïntroduceerde beloningssystematiek (zaken zijn complexer geworden: kom je nog uit met de nieuwe beloningsregeling?), het rechterlijk toezicht (in hoeverre is de rechter voldoende in staat om - qua tijd, deskundigheid - toezicht te houden op de uitvoering van de cbm-maatregel en zo nodig in te grijpen?) en andere actuele thema’s van dit moment.

Met medewerking van de ochtendsprekers en;
ir. Nico Heinsbroek
Directeur, Mentorschap Nederland

-
-
1) Kwaliteit van de professionele vertegenwoordiger

In de Evaluatie Wet cbm is onderzocht of de kwaliteitseisen voor professioneel vertegenwoordigers doeltreffend zijn. Denk aan eisen aan integriteit, opleiding, contactfrequentie, bereikbaarheid, financiën en klachtregeling. Beschikken kantonrechters over voldoende en juiste informatie over de benoembaarheid van deze vertegenwoordigers? Kunnen zij en het LKB aan de hand van deze eisen een adequate controle op de kwaliteit van dienstverlening door vertegenwoordigers uitoefenen en zo nodig ingrijpen?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De uitkomsten van de Evaluatie Wet cbm en mogelijke verbeteringen voor de toekomst
 • Het rechterlijk toezicht door het LKB én de kantonrechter van de standplaats
 • Wat als een professioneel vertegenwoordiger niet aan de kwaliteitseisen voldoet?
 • Passende opleiding: Voldoen de huidige opleidingseisen? Is aanscherping of juist versoepeling nodig?
 • Is een goed professioneel vertegenwoordiger ook een goed ondernemer?
 • Hoe verhoudt de professioneel vertegenwoordiger zich tot de familie van betrokkene?
2) Het Plan van Aanpak en de rapportage in het kader van de (vijf)jaarlijkse evaluatie:

Wat wil de kantonrechter weten?

De professionele vertegenwoordiger moet (vijf)jaarlijks, of zoveel eerder als de kantonrechter bepaalt, een verslag uitbrengen over het verloop van het bewind, mentoraat, de curatele en met name over de vraag of het bewind, mentoraat, de curatele dient voort te duren of dat een verder strekkende voorziening aangewezen is. Van de professionele vertegenwoordiger wordt verlangd dat die de kantonrechter onmiddellijk informeert op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De vijfjaarlijkse rapportage is voor het eerst gemaakt: wanneer krijg je veel/weinig vragen van de rechter en waarover?
 • Rekening en verantwoording bekijken, wijze van vastlegging
 • Wat wil je voor deze cliënt, hoe wil je het gaan doen en met welk plan?
 • Waarom bepalen we als rechter de wilsonbekwaamheid van de betrokkene te bepalen? Hoe doet de rechter dat?
3) De omgang met familieleden en rechthebbenden bij geschillen over een (voorgenomen) beslissing

In de praktijk komt het regelmatig voor dat familieleden en rechthebbenden het oneens zijn met een door de curator, mentor of beschermingsbewindvoerder genomen of te nemen beslissingen. Zij kunnen agressief gedrag vertonen, jegens andere familieleden of jegens professionals. Veel zaken komen bij de rechter.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Hoe zou je uit deze geschillen kunnen komen?
- En als dit niet lukt, welke rechtsgang kun je volgen?
- Hoe kun je als cbm’er geschillen met familie voorkomen en oplossen?
- Wat te doen als de wilsonbekwame persoon c.q. familieleden absoluut iedere samenwerking tegengaan c.q. iedere medewerking weigeren?

4) Schuldenbewinden na de evaluatie Wet cbm

Na de invoering van het zogenaamde ‘schuldenbewind’ vijf jaar geleden, is het aantal onderbewindgestelden fors toegenomen. De bekostiging hiervan uit de Bijzondere Bijstand is een blijvend punt van grote zorg. Blijft dit voor de toekomst haalbaar? De Expertgroep CBM die het LOVCK&T adviseert, ziet risico’s ten aanzien van de dominante positie van schuldenbewind. Bovendien komen bij dit type bewind veel klachten van betrokkenen. Hogeschool Utrecht heeft onderzocht wat vijf jaar ‘schuldenbewind’ heeft opgeleverd en welke lessen we hieruit kunnen leren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De verbinding van beschermingsbewind met de gemeentelijke schuldhulpverlening
 • De positie van het nieuwe Adviesrecht gemeenten (wetsvoorstel) en toetsing hiervan door de rechter
 • Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de uitvoeringspraktijk van de bewindvoerder?
5) Werken aan (financiële) zelfredzaamheid en autonomie: hoe doe je dat?

Uit de Evaluatie Wet cbm blijkt dat er in de praktijk nog de nodige belemmeringen gesignaleerd worden om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. Zo wordt het uurtje per jaar dat voor een cbm’er in het standaardtarief is ingeruimd voor bevordering van de zelfredzaamheid van de betrokkene, als een onvoldoende prikkel ervaren om met de persoon aan de slag te gaan. Op grond van de wet dient de bewindvoerder ten alle tijden te streven naar het minst ingrijpende middel en het werken aan zelfredzaamheid. De wijze waarop de bewindvoerder dit samen met zijn klant oppakt is (bewust) niet nader beschreven en is dus ter vrije invulling.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Bevorderen van zelfredzaamheid tijdens beschermingsbewind: hoe kan dit in de praktijk vorm gegeven worden?
- Begeleide uitstroom op maat van de cliënt: welke (nieuwe) mogelijkheden zijn er?
- Zelfredzaamheid versus verantwoordelijkheid in het dossier
- Enkele praktijkvoorbeelden

-
-
1) Kwaliteit van de professionele vertegenwoordiger

In de Evaluatie Wet cbm is onderzocht of de kwaliteitseisen voor professioneel vertegenwoordigers doeltreffend zijn. Denk aan eisen aan integriteit, opleiding, contactfrequentie, bereikbaarheid, financiën en klachtregeling. Beschikken kantonrechters over voldoende en juiste informatie over de benoembaarheid van deze vertegenwoordigers? Kunnen zij en het LKB aan de hand van deze eisen een adequate controle op de kwaliteit van dienstverlening door vertegenwoordigers uitoefenen en zo nodig ingrijpen?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De uitkomsten van de Evaluatie Wet cbm en mogelijke verbeteringen voor de toekomst
 • Het rechterlijk toezicht door het LKB én de kantonrechter van de standplaats
 • Wat als een professioneel vertegenwoordiger niet aan de kwaliteitseisen voldoet?
 • Passende opleiding: Voldoen de huidige opleidingseisen? Is aanscherping of juist versoepeling nodig?
 • Is een goed professioneel vertegenwoordiger ook een goed ondernemer?
 • Hoe verhoudt de professioneel vertegenwoordiger zich tot de familie van betrokkene?
2) Het Plan van Aanpak en de rapportage in het kader van de (vijf)jaarlijkse evaluatie:

Wat wil de kantonrechter weten?

De professionele vertegenwoordiger moet (vijf)jaarlijks, of zoveel eerder als de kantonrechter bepaalt, een verslag uitbrengen over het verloop van het bewind, mentoraat, de curatele en met name over de vraag of het bewind, mentoraat, de curatele dient voort te duren of dat een verder strekkende voorziening aangewezen is. Van de professionele vertegenwoordiger wordt verlangd dat die de kantonrechter onmiddellijk informeert op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De vijfjaarlijkse rapportage is voor het eerst gemaakt: wanneer krijg je veel/weinig vragen van de rechter en waarover?
 • Rekening en verantwoording bekijken, wijze van vastlegging
 • Wat wil je voor deze cliënt, hoe wil je het gaan doen en met welk plan?
 • Waarom bepalen we als rechter de wilsonbekwaamheid van de betrokkene te bepalen? Hoe doet de rechter dat?
3) De omgang met familieleden en rechthebbenden bij geschillen over een (voorgenomen) beslissing

In de praktijk komt het regelmatig voor dat familieleden en rechthebbenden het oneens zijn met een door de curator, mentor of beschermingsbewindvoerder genomen of te nemen beslissingen. Zij kunnen agressief gedrag vertonen, jegens andere familieleden of jegens professionals. Veel zaken komen bij de rechter.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Hoe zou je uit deze geschillen kunnen komen?
- En als dit niet lukt, welke rechtsgang kun je volgen?
- Hoe kun je als cbm’er geschillen met familie voorkomen en oplossen?
- Wat te doen als de wilsonbekwame persoon c.q. familieleden absoluut iedere samenwerking tegengaan c.q. iedere medewerking weigeren?

4) Schuldenbewinden na de evaluatie Wet cbm

Na de invoering van het zogenaamde ‘schuldenbewind’ vijf jaar geleden, is het aantal onderbewindgestelden fors toegenomen. De bekostiging hiervan uit de Bijzondere Bijstand is een blijvend punt van grote zorg. Blijft dit voor de toekomst haalbaar? De Expertgroep CBM die het LOVCK&T adviseert, ziet risico’s ten aanzien van de dominante positie van schuldenbewind. Bovendien komen bij dit type bewind veel klachten van betrokkenen. Hogeschool Utrecht heeft onderzocht wat vijf jaar ‘schuldenbewind’ heeft opgeleverd en welke lessen we hieruit kunnen leren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De verbinding van beschermingsbewind met de gemeentelijke schuldhulpverlening
 • De positie van het nieuwe Adviesrecht gemeenten (wetsvoorstel) en toetsing hiervan door de rechter
 • Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de uitvoeringspraktijk van de bewindvoerder?
5) Werken aan (financiële) zelfredzaamheid en autonomie: hoe doe je dat?

Uit de Evaluatie Wet cbm blijkt dat er in de praktijk nog de nodige belemmeringen gesignaleerd worden om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. Zo wordt het uurtje per jaar dat voor een cbm’er in het standaardtarief is ingeruimd voor bevordering van de zelfredzaamheid van de betrokkene, als een onvoldoende prikkel ervaren om met de persoon aan de slag te gaan. Op grond van de wet dient de bewindvoerder ten alle tijden te streven naar het minst ingrijpende middel en het werken aan zelfredzaamheid. De wijze waarop de bewindvoerder dit samen met zijn klant oppakt is (bewust) niet nader beschreven en is dus ter vrije invulling.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Bevorderen van zelfredzaamheid tijdens beschermingsbewind: hoe kan dit in de praktijk vorm gegeven worden?
- Begeleide uitstroom op maat van de cliënt: welke (nieuwe) mogelijkheden zijn er?
- Zelfredzaamheid versus verantwoordelijkheid in het dossier
- Enkele praktijkvoorbeelden

Sprekers

prof. mr. Kees Blankman

Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen
Vrije Universiteit Amsterdam
Bestemd voor
 • Bewindvoerders, curatoren en mentoren
 • Juristen bij instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg of ouderenzorg
 • Juristen bij instellingen voor GGZ
 • Juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten
 • Advocaten (familierecht, gezondheidsrecht)
 • Notarissen
 • Rechterlijke macht
 • Schuldhulpverleners en bewindvoerders Wsnp
 • Stichtingen voor financieel beheer
 • Deurwaarders die optreden als curator of bewindvoerder
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

> Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

> Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 345,00 excl. BTW per persoon.

€ 320,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.