8e Jaarcongres Gezondheidsrecht

8e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Verdieping
Jaarcongres op locatie
In bedrijf
Hotel Utrecht

Doel van het congres is om u in één dag op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en verdiepende thema´s op uw vakgebied met betrekking tot gezondheidsrecht.

Boeiend en veelzijdig rechtsgebied
De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Niet alleen ten aanzien van de positie van patiënten, de beroepsuitoefening van hulpverleners en de positie van zorginstellingen, maar ook ten aanzien van rechtshandhaving, toezicht en de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Dit maakt het gezondheidsrecht tot een boeiend en veelzijdig rechtsgebied, met naast bestuursrechtelijke ook civielrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aspecten.

Veel ontwikkelingen
De wetgever heeft de laatste jaren talrijke wetten in het domein van het gezondheidsrecht uitgevaardigd. De rechtspraak heeft zich evenmin onbetuigd gelaten. Doel van het congres is om u in één dag op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en verdiepende thema´s op uw vakgebied.

Stel uw eigen programma samen
Na de plenaire opening worden 16 deelsessies gegeven (incl. 2 herhalingen) waarvan u er 4 kunt bijwonen. Zo stelt u uw eigen programma samen van onderwerpen, die voor uw praktijk het meest relevant zijn. Het jaarcongres biedt verder volop gelegenheid tot het ontmoeten van uw vakgenoten en het stellen van vragen aan de juridisch specialisten vanuit wetenschap, advocatuur en rechtspraak.

www.jaarcongresgezondheidsrecht.nl

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

waarom het voor de patiënt lastig is om zakelijk te reageren

Zijn en worden, daar draait het om. In deze interactieve lezing gaat Margriet Sitskoorn in op de krachten in de hersenen die ons gedrag (en dat van de mensen om ons heen) sturen. Onze hersenen zijn plastisch en ontwikkelen zich voortdurend door wat we voelen, doen en meemaken. Via prikkelende dilemma’s wordt duidelijk hoe materiële en immateriële zaken specifieke delen van ons brein prikkelen en ons zo motiveren tot bepaald gedrag, bepaalde gevoelens en ontwikkelingen. De invloed van emoties na trauma zal onderwerp van gesprek zijn. De lezing zal u verrassende inzichten verschaffen die inspireren tot gebruik in de praktijk, aanpassen aan verandering en ontwikkeling.

-
-
Sessie 1. Highlights tuchtrechtspraak

Overzicht relevante tuchtrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar.

Sessie 2. Publiek gezondheidsrecht en preventie

Op basis van onze Grondwet heeft de overheid de plicht om zorg te dragen voor de volksgezondheid. Het 'publiek gezondheidsrecht' omvat de rechtsregels die de overheid ter beschikking staan om de volksgezondheid te beïnvloeden en te normeren. In deze bijdrage komen wetgeving en andere (grond)wettelijke normen en beginselen, zoals het EU-recht, de rechten van de patiënt en de op hulpverleners rustende professionele standaard aan bod.

De volgende thema’s worden behandeld:

 • Regulering van screening
 • Vaccinatie
 • Regulering van ongezonde producten als tabak en junkfood
Sessie 3.Het sociaal domein als onderdeel van het gezondheidsstelsel: actualiteiten & ontwikkelingen

De volgende thema's worden behandeld:

 • Actualiteiten Jeugdwet/Wmo 2015
 • Woonplaatsbeginsel Wmo 2015
 • Hervormingen jeugdzorg en voortgang Toekomstvisie kind- en gezinsbescherming (brief TK 13 mei 2022)
 • Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen
Sessie 4. Juridische aspecten van goed bestuur

De bestuurlijke inrichting van zorginstellingen wordt steeds verder gereguleerd. De Wet toetreding zorgaanbieders stelt nadere regels aan bestuur en toezicht. De medezeggenschap in zorginstellingen blijft zich ontwikkelen. In deze sessie worden de laatste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken. Daarbij is ruime aandacht voor de interactieve bespreking van casuïstiek.

Aan bod komt onder andere:

 • De governance van samenwerkingsverbanden, mede aan de hand van de Governancecode 2022
 • Verslaglegging en verantwoording: wat verandert er?
 • Publiekrechtelijk toezicht op goed bestuur: wat levert het tot nu toe op?
-
-
Sessie 5. Zorgnetwerken en aansprakelijkheid

Een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg betreft ‘netwerkzorg’. Deze vorm van zorg heeft verbetering van zorg tot doel; de patiënt heeft baat bij de juiste zorg op de juiste plek. Netwerkzorg is dus een goede ontwikkeling, maar een neveneffect is dat onzorgvuldigheden in die samenwerking tot schade kunnen leiden. Het is niet uitgesloten dat de patiënt zijn schade op het zorgnetwerk wil verhalen. Maar hoe moet hij dat doen? Een snelle conclusie leert dat dit niet eenvoudig is, omdat het civiele aansprakelijkheidsrecht niet lijkt te zijn ingericht op deze variant van zorg.

Aan bod komt:

 • De ontwikkeling van netwerkzorg
 • De varianten waarin netwerkzorg kan voorkomen
 • De toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht als het gaat om samenwerkingsgebreken met schade tot gevolg

Deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken over passende oplossingen.

Sessie 6. Evaluatie van de Wet zorg en dwang (Wzd): belangrijkste bevindingen en aanbevelingen

In december 2021 verscheen het eerste deel van de evaluatie van de Wzd. Het tweede deel van de wetsevaluatie wordt later dit jaar verwacht.De Wzd is binnen twee jaar na inwerkingtreding op verzoek van de Tweede Kamer geëvalueerd, mede vanuit het belang van het cliëntenperspectief, maar ook vanuit het belang van zorgorganisaties. In deze eerste wetsevaluatie zou centraal moeten staan of de rechtsbescherming van cliënten daadwerkelijk is verbeterd. Ook zou de evaluatie in samenspraak met cliënten uitgevoerd moeten worden.

Aan bod komt:

 • Uitkomsten van deze wetsevaluatie voor de praktijk en in het bijzonder voor de rechtspositie van cliënten
 • De betekenis van deze wetsevaluatie voor zorgorganisaties. Er is veel kritiek vanuit het veld op de Wzd vanwege de administratieve lasten, maar is dat terechte kritiek?
Sessie 7.Veranderingen in de ethische en juridische normering van medisch-wetenschappelijk onderzoek

Het recht is gestoeld op moraal. Ethische discussies leiden tot wijzigingen in wet- en regelgeving. Vanuit ethisch perspectief kijken we in deze sessie naar medisch wetenschappelijk onderzoek, een veld in beweging.

Aan bod komt:

 • Welke aanpassingen zijn wenselijk in een systeem dat is geschoeid op een beschermingsparadigma, zonder het kind met het badwater weg te gooien?
 • Hoe kunnen we proefpersonen beschermen en gelijktijdig uitkomsten van onderzoek breed toegankelijk maken? Leidt meer bescherming van het individu tot meer risico voor de groep door gebrek aan kennis?
 • Welke rol speelt wetgeving in relatie tot voorafgaande ethische kwesties?
Sessie 8. Concentratie van zorg

Aan de orde komen:

 • Concentratie: de plannen van het kabinet
 • Acute zorg en concentratie: hoe, wat en waar?
 • Hoe realiseer je netwerkzorg en juiste zorg op de juiste plek met concentratie?
-
-
Sessie 9. Highlights tuchtrechtspraak (herhaling van deelsessie 1)

Overzicht relevante tuchtrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar.

Sessie 10. Evaluatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz): belangrijkste bevindingen en aanbevelingen

De verwachtingen van de Wvggz die op 1 januari 2020 in werking trad, zijn hooggespannen. Zo beoogt de nieuwe wet de rechtspositie van de cliënt te versterken en het ultimum remedium-beginsel beter te waarborgen. Maakt zij die verwachtingen ook waar en leidt zij inderdaad tot het terugdringen van dwang en het meer rekening houden met de voorkeuren van de cliënt? Aan de hand van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de wetsevaluatie wordt op die vraag antwoord gegeven.

In dit verband komen onder andere aan bod:

 • Opzet en uitvoering van het evaluatieonderzoek
 • Inhoud en doelstellingen van de Wvggz op hoofdlijnen
 • Belangrijkste resultaten van het empirische deelonderzoek
 • Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot zorgmachtiging, crisismaatregel, ambulante verplichte zorg, klachtrecht, rol van de gemeente e.d.
Sessie 11. EVRM en het gezondheidsrecht

De jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens speelt een belangrijke rol in het gezondheidsrecht. In deze sessie wordt de rol en benadering van het Hof verduidelijkt aan de hand van een aantal belangrijke thema’s.

Aan bod komen:

 • De wijze van toetsing door het Hof van gezondheidsrechtelijke vragen
 • Toegang tot en kwaliteit van zorg
 • Vrijheidsontneming en -beperking
 • Preventie en vaccinatie
 • Euthanasie, abortus en andere medisch-ethische kwesties
Sessie 12. Zorgcontractering en regulering: ontwikkelingen en actualiteiten

Per 1 januari 2022 geldt de vernieuwde Regeling transparantie zorginkoopproces van de NZa. We bespreken de belangrijkste wijzigingen en gaan in op de vraag wat zorgaanbieders en zorgverzekeraars wel en niet kunnen verwachten van de NZa als toezichthouder op het proces van zorgcontractering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan actuele jurisprudentie en rechtsontwikkelingen op het gebied van zorginkoop.

Aan bod komt onder meer:

 • Controlegeschillen en terugvorderingsgeschillen
 • De houdbaarheid van omzetplafonds en doorleververplichtingen
 • De veranderende positie van niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 • Relevante wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van contractering en regulering
-
-
Sessie 13. Zorgnetwerken en aansprakelijkheid (herhaling van deelsessie 5)

Een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg betreft ‘netwerkzorg’. Deze vorm van zorg heeft verbetering van zorg tot doel; de patiënt heeft baat bij de juiste zorg op de juiste plek. Netwerkzorg is dus een goede ontwikkeling, maar een neveneffect is dat onzorgvuldigheden in die samenwerking tot schade kunnen leiden. Het is niet uitgesloten dat de patiënt zijn schade op het zorgnetwerk wil verhalen. Maar hoe moet hij dat doen? Een snelle conclusie leert dat dit niet eenvoudig is, omdat het civiele aansprakelijkheidsrecht niet lijkt te zijn ingericht op deze variant van zorg.

Aan bod komt:

 • De ontwikkeling van netwerkzorg
 • De varianten waarin netwerkzorg kan voorkomen
 • De toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht als het gaat om samenwerkingsgebreken met schade tot gevolg

Deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken over passende oplossingen.

Sessie 14. Privacy en gegevensbescherming: ontwikkelingen en actualiteiten

Het terrein van gegevensbescherming is volop in beweging. In deze sessie staan we stil bij ontwikkelingen en actualiteiten, waaronder in elk geval het nieuwe wetsvoorstel inzake de Verzamelwet gegevensbescherming.

Aan bod komt:

 • Wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming, onder andere:
  • Wijziging van de definitie van strafrechtelijke gegevens
  • Positie van jongeren en het verlenen of intrekken van toestemming
  • Bewaarplicht van medische dossiers bij ontstentenis van de hulpverlener
 • Actuele jurisprudentie
Sessie 15. Actualiteiten strafrecht in de zorg

Aan de orde komt:

 • Samenwerkingsprotocol IGJ - OM
 • Actualiteiten strafrecht in de zorg
 • Niet ingrijpen door zorgverlener bij suïcide strafbaar?
Sessie 16. AI-verordening en aansprakelijkheid

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe AI-verordening om het gebruik van artificiële intelligentie te reguleren. Deze verordening heeft ook implicaties voor het gebruik van AI in de zorg. Steeds meer medische hulpmiddelen zijn geïntegreerd met AI en AI wordt steeds vaker ingezet bij het stellen van diagnoses. Hoewel de verordening meer publiekrechtelijk van aard is, is de verwachting dat deze ook zijn weerslag heeft op bestaande privaatrechtelijke rechtsverhoudingen, waaronder die tussen ziekenhuis en leverancier en/of producent, alsmede die tussen arts en patiënt op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Aan bod komt:

 • Belangrijkste wijzigingen uit het voorstel voor een AI-verordening
 • Aansprakelijkheidsrechtelijke implicaties van het gebruik van AI voor de medische beroepsgroep
-
-

Jan Reinder is illusionist, mentalist en creatief denker. Al meer dan 15 jaar weet hij de werkende mens te inspireren. Met zijn shows toert hij over de hele wereld. Van Las Vegas tot Shanghai en voor royalties als de prins van Monaco en onze eigen koningin Maxima. Jan Reinder verdiept zich continue in denkprocessen en creativiteit. Vanuit zijn perspectief als professioneel illusionist geeft hij zijn visie over hoe je meer haalt uit je werk en leven. Hij wil zijn publiek graag verwonderen, aan het denken zetten en creativiteit stimuleren. Vandaag laat hij ons nadenken over het belang van jezelf blijven ontwikkelen, het onmogelijke mogelijk maken en de connectie naar elkaar.

Spreker
Sprekers
Bestemd voor

Dit jaarcongres (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Zorginstellingen
 • Letselschadebureaus
 • (Medisch) Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
Data & Locatie
Hotel Utrecht
Hotel Utrecht

Winthontlaan 4-6
Utrecht 3526 KV
Nederland

utrecht@valk.nl

Vanuit Amsterdam : Snelweg A2 richting Utrecht /Knooppunt Amstel borden A2/E35 richting Utrecht Knooppunt Oudenrijn E30/E35 richting Arnhem / Volg de borden Houten/E311/A12 Volg borden Kanaleneiland/Jaarbeurs

Vanuit Eindhoven / 's-Hertogenbosch: Snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam/ Neem afrit A12/E30 vanaf de A27 Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag / Afslag 17 / Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum

Vanuit Breda: Voeg in op A16/ Neem afslag 20 's-Gravendeel naar N3/N217 richting s-Gravendeel/Oud-Beijerland/Papendrecht. Gorinchem A15/ Vervolgens borden A27 volgen. Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag. Neem afslag 17 en volg Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum.

Vanuit Amersfoort: Snelweg A28 / E30,A27 richting Den Haag/Breda E35/E30/A12 richting Ring Utrecht/Rotterdam/Den Haag Afslag 16 t/m 18 en volg de borden Centrum/Jaarbeurs/Kanaleneiland

Parkeren
De parkeergarage is gelegen onder het van der Valk Hotel Utrecht kosten voor parkeren zijn € 8,00. Mocht deze parkeergarage vol zijn is er een tweede parkeergarage (P2 ) straat tegenover het hotel de Eendrachtlaan in na 200 meter aan de linker kant. Mocht deze parkeergelegenheid vol zijn dan is de dichtstbijzijnde parkeerplaats is P+R Westraven. Voor € 5,00 zijn kaartjes beschikbaar bij de automaat, een combikaartje parkeren en reizen.

Van der Valk Hotel Utrecht is ook prima bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets.
De fietsenstalling vindt u in de parkeergarage.

Openbaar Vervoer:
Vanaf Centraal Station Utrecht vertrekken de volgende bussen/tram naar halte:
Kanaleneiland zuid.
Buslijn: 65, 74 en 77
Sneltramlijnen: 60 en 61

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

Abonnees GZR Updates en Tijdschrift voor Gezondheidsrecht betalen € 395,- per persoon excl. btw. Gebruik kortingscode B00m100GZR22 om uw korting te activeren.

Gratis bij uw inschrijving: twee maanden toegang tot GZR Updates gezondheidsrecht
GZR Updates (Boom Juridisch) biedt dagelijks een helder overzicht van de nieuwste relevante uitspraken, annotaties en nieuws op het gebied van gezondheidsrecht. GZR Updates staat onder hoofdredactie van mr. dr. Rolinka Wijne. Met een deskundige redactie worden de uitspraken voor u samengevat, gerubriceerd, voorzien van kort commentaar en doorzoekbaar gemaakt op de Updates-portal. Via de tweewekelijks e-mailattenderingen blijft u razendsnel op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Bent u nog geen abonnee? Dan krijgt u als deelnemer aan het congres 2 maanden gratis toegang tot GZR Updates. Na deze proefperiode zal Boom Juridisch met een speciaal aanbod contact met u opnemen.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.