Congres Sociaal Raadsliedenwerk 2024

Congres Sociaal Raadsliedenwerk 2024

Jaarcongres op locatie
In bedrijf
Congrescentrum de ReeHorst

Hét jaarlijkse congres van en voor sociaal raadslieden en partners. Het thema van deze editie is 'Van onzichtbare naar zichtbare kracht'.

De stille kracht
Sociaal raadslieden zetten zich met passie en toewijding in om burgers te helpen met problemen van juridische en/of maatschappelijke aard. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de (juridische) problemen die burgers ervaren. De hulp is laagdrempelig en kosteloos en met name gericht op de minder zelfredzame burger. Maar ook al is de kracht van het sociaal raadsliedenwerk onmiskenbaar, vaak is het een stille, soms zelfs onzichtbare kracht. Daardoor wordt het raadsliedenwerk niet altijd ten volle gezien en de kennis niet altijd ten volle benut.

Zichtbaarheid en samenwerking in de keten verbeteren
Gelukkig is er een kentering zichtbaar. Landelijk zijn de sociaal raadslieden steeds meer in beeld. Zo worden de sociaal raadslieden gevraagd om mee te denken over de toegang tot het recht, de oprichting van de Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp en zijn er uitgebreide inhoudelijke reacties gekomen op diverse internetconsultaties over onder andere de beslagvrije voet en de nieuwe Participatiewet. En tot slot: belangrijke signalen van de raadslieden hebben de politiek bereikt en in beweging gezet.

Doel van het congres
Mooie successen, maar toch leiden deze nog niet tot concrete (samenwerkings)afspraken of een uitbreiding van het werk. Hoe komt dat? Waarom hebben we geen landelijke dekking? Waarom is die zichtbaarheid belangrijk? En hoe vinden we elkaar en maken we beter gebruik van elkaars expertise? Hoe kunnen we de samenwerking met elkaar en met ketenpartners verbeteren? Tijdens het congres leggen we deze verschillende vraagstukken graag aan je voor en delen we de ideeën die er zijn. Daarnaast draagt het congres bij aan het op peil houden en vergroten van je vakkennis. Voor sociaal raadslieden én onze ketenpartners.

Het Congres Sociaal Raadsliedenwerk wordt georganiseerd door het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden/Sociaal Werk Nederland in samenwerking met Studiecentrum Kerckebosch.

Over het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR)
In 1981 werd gestart met het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden, onderdeel van Sociaal Werk Nederland. Sociaal Raadslieden zetten zich dagelijks met passie en toewijding in om mensen te helpen, die in de problemen zijn gekomen met de overheid. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de problemen die mensen ervaren op het gebied van complexe wet- en regelgeving. De Sociaal Raadslieden helpen burgers door de bestaanszekerheid weer op orde te brengen. Zij doen dit met maatwerk. Door hun brede kennis op 23 rechtsgebieden kunnen zij goed de onderlinge verbanden zien en daardoor de problemen van de burger integraal oplossen. Sociaal waar het kan, juridisch waar het moet. Daarnaast zijn de Sociaal Raadslieden door die brede kennis als geen ander in staat om knelpunten in wet- en regelgeving te signaleren. Dit doen zij vrijmoedig en onafhankelijk, zowel intern en extern. Dát is de kracht van het Sociaal Raadsliedenwerk.

Congreswebsite: www.losrcongres.nl

Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-
Spreker
-

Christa is een van de grondleggers van de nieuwe opleiding voor sociaal raadslieden die in 2022 is gestart. Professionalisering van het sociaal raadsliedenwerk gaat haar aan het hart. Ook in de samenwerking tussen sociaal raadslieden en ketenpartners.
Spreker: Christa Romani

-

Hoe verbeteren we de samenwerking Sociaal raadslieden en ketenpartners & wat geven ketenpartners mee om ons werk in 2024 goed te kunnen doen?

Met medewerking van:

 • Sociale advocatuur: mr. Bernard de Leest, advocaat Sociale Zekerheid, Zumpolle Advocaten
 • Rechtspraak in de wijk: mw. mr. Robine de Lange-Tegelaar, president, Rechtbank Den Haag
 • Dienst Toeslagen: Nicole Back, plaatsvervangend directeur directie Toeslagen, Dienst Toeslagen
 • UWV Maatwerk: mr. Denis de Ploeg, jurist, Juridisch Kenniscentrum UWV
 • BD Particulieren: Mieke Kars, directeur Particulieren, Belastingdienst
-
-

Bart Snels bezoekt regelmatig sociaal raadslieden. Zij verrichten mooi werk wat voor hem als inspecteur-generaal waardevolle inzichten oplevert. Want: demissionair kabinet of niet, het is belangrijk om voortgang te blijven boeken met het oplossen van knelpunten om beleid en uitvoering te kunnen verbeteren. Vanuit werkbezoeken aan sociaal raadslieden en gesprekken tussen burgers en sociaal raadslieden haalde Bart Snels dan ook knelpunten op, die hij in februari 2023 aanbood aan de minister van Financiën en aan de Tweede Kamer. In zijn lezing blikt hij terug en licht toe welke impact de knelpuntenbrief en andere interventies van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) hebben gehad en nog steeds hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. Daarnaast gaat hij graag in gesprek met de zaal over zijn visie op de samenwerking tussen de inspectie en sociaal raadslieden.

Spreker
-
1. Actualiteiten Inkomstenbelasting

Een beetje hulp is nooit ver weg. Met dit motto werkt de Belastingdienst hard aan de verbetering van haar dienstverlening. Hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, hulp bij het digitaal zaken doen, hulp bij betalingsproblematiek. Samen met het maatschappelijk werkveld willen we dit bereiken. Wat zijn de ontwikkelingen? En welke situaties komen we tegen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen we je mee. Aan bod komt onder andere:

 • Een blik op het Belastingplan 2024
 • Kennisnetwerk, de digitale community voor maatschappelijk dienstverleners
 • Als de burger er echt niet meer uitkomt. De Stellabenadering: voorbeelden uit de praktijk
Spreker
2. Actualiteiten Toeslagen

Aan de hand van casussen nemen we je mee in de praktijk van toeslagen. Ook gaan we in op het vraagstuk hoe we er samen voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van hun recht op toeslagen, zodat vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar zijn. Tot slot passeren actualiteiten op het gebied van toeslagen, waarmee je in 2024 te maken kunt krijgen, de revue. Wat levert dit op? Je weet hoe je ook in 2024 jouw cliënten weer optimaal kunt helpen met kwesties rondom toeslagen.

3. Maatwerk Awb: de evenredigheidstoets nieuwe stijl

De intensiteit waarmee de bestuursrechter aan het evenredigheidsbeginsel toetst is onmiskenbaar in ontwikkeling. De afgelopen periode verschenen vier conclusies en vier Afdelingsuitspraken over de evenredigheidstoets.

Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding met het beoogde doel van dat besluit (gecodificeerd in art. 3:4 lid 2 Algemene wet bestuursrecht). De afgelopen jaren kwam dit beginsel door verschillende gebeurtenissen, zoals de toeslagenaffaire, in de schijnwerpers te staan. De manier waarop de evenredigheidstoets nu door de rechter plaatsvindt is wezenlijk veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop bestuursorganen besluiten moeten nemen.

In deze workshop gaan we, aan de hand van enkele uitspraken die sinds 2022 zijn verschenen, kijken wat het evenredigheidsbeginsel betekent voor besluiten in het sociaal domein en de positie van burgers ten opzichte van de overheid. Waar speelt het evenredigheidsbeginsel een rol, en waar minder? Ook kijken we vooruit: er staat veel nieuwe wetgeving op stapel, die meer maatwerk voor burgers mogelijk maakt en de rol van het evenredigheidsbeginsel nog belangrijker maakt, zoals het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb.

4. Vreemdelingen en recht op Bijstand

Als sociaal raadsman/vrouw kom je vaak situaties tegen waarin het verblijfsrecht van je cliënt bepalend is voor het recht op voorzieningen. Wat voor gevolgen hebben de verschillende soorten verblijfsrecht op het recht op voorzieningen? Wat is het verschil tussen een Chavez-verblijfsrecht en een ‘normale’ gezinsherenigingsvergunning? En op welke manier beoordeelt de IND als er veranderingen optreden in het leven van een klant? De meest actuele onderwerpen komen aan bod.

Spreker
5. Met energie de spreekkamer in én uit

Als sociaal raadsman/vrouw voer je elke dag gesprekken met klanten. Gesprekken waarin je focus moet hebben op de hulpvraag van je klant. Waarin je van begin af aan verbinding wilt maken. Ook als je zelf niet lekker in je vel zit wil je met energie je klant tegemoet treden. Ook als je te maken hebt met hoge werkdruk en van het ene in het andere gesprek rolt, wil je gefocust zijn. Soms kunnen dit ingewikkelde gesprekken zijn waarin je iemand niet kunt helpen en ‘nee’ moet verkopen, iemand moet teleurstellen. Of waarin je te maken kunt krijgen met instrumentele agressie. Dan is het goed om stil te staan bij jezelf en te weten hoe je jouw emotionele stemming kunt beïnvloeden. Hiervoor kunnen technieken uit NLP van pas komen. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daar volgens op reageren. We gebruiken de werking van onze brein en taalpatronen om invloed uit te oefenen. Het toepassen van NLP-technieken in je gesprekken zorgt voor energie, focus en verbinding. Aan bod komt:

 • Communicatie en denkpatronen
 • Hoe kun je jouw focus beïnvloeden?
 • Hoe kun je taal inzetten om je gevoel te veranderen?
 • Wat is de snelste manier om energie te krijgen?
6. Actualiteiten Invordering en schulden

Aan de hand van recente jurisprudentie, wetswijzigingen, nieuwe wetgeving en onderzoek wordt een scala aan juridische ontwikkelingen besproken. Onder meer komen aan bod:
• Verbetering beslagvrije voet inzake woonkosten
• Verkorting looptijd schuldhulpverlening van 36 naar 18 maanden
• Invordering van toeslagen en hoe zit het met samenloop van invordering van andere schulden?
• Gevolgen van de invoering Wet kwaliteit incassodienstverlening per 1 maart 2024
• Nieuwe regels over de cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen

7. Wet inburgering 2021 in de praktijk

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Hiermee is het inburgeringsstelsel ingrijpend veranderd en is de regie (terug) bij de gemeente. Tijdens deze workshop wordt het nieuwe stelsel in vogelvlucht behandeld. In ieder geval wordt behandeld:

 • Wat verandert er voor de inburgeraar? Verschillen met Wi2013
 • Overzicht gemeentelijke taken
 • Overzicht taken van DUO
 • Doel en uitgangspunten Wi2021
 • Handhaving in het inburgeringsstelsel
Spreker
8. Juridische tips bij zorgverzekeringsschulden: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’

Financiële zorgverzekeringsproblemen zijn onderdeel van grotere problemen op het gebied van armoede, schulden en gezondheid. Het is daarom belangrijk deze tijdig te signaleren en helpen oplossen. De onderwerpen worden toegelicht met relevante jurisprudentie en verwijzing naar wetsartikelen. Aan bod komt onder andere:

 • Verzekeringsplicht (o.a. Chavez)
 • Regeling wanbetalers
 • Regeling onverzekerden en subsidieregelingen
 • Verjaring van zorgverzekeringsschulden
 • De rol van SKGZ bij laagdrempelige geschilbeslechting aan de hand van casuïstiek
-
-
1. Actualiteiten Inkomstenbelasting

Een beetje hulp is nooit ver weg. Met dit motto werkt de Belastingdienst hard aan de verbetering van haar dienstverlening. Hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, hulp bij het digitaal zaken doen, hulp bij betalingsproblematiek. Samen met het maatschappelijk werkveld willen we dit bereiken. Wat zijn de ontwikkelingen? En welke situaties komen we tegen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen we je mee. Aan bod komt onder andere:

 • Een blik op het Belastingplan 2024
 • Kennisnetwerk, de digitale community voor maatschappelijk dienstverleners
 • Als de burger er echt niet meer uitkomt. De Stellabenadering: voorbeelden uit de praktijk
Spreker
2. Actualiteiten Toeslagen

Aan de hand van casussen nemen we je mee in de praktijk van toeslagen. Ook gaan we in op het vraagstuk hoe we er samen voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van hun recht op toeslagen, zodat vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar zijn. Tot slot passeren actualiteiten op het gebied van toeslagen, waarmee je in 2024 te maken kunt krijgen, de revue. Wat levert dit op? Je weet hoe je ook in 2024 jouw cliënten weer optimaal kunt helpen met kwesties rondom toeslagen.

3. Maatwerk Awb: de evenredigheidstoets nieuwe stijl

De intensiteit waarmee de bestuursrechter aan het evenredigheidsbeginsel toetst is onmiskenbaar in ontwikkeling. De afgelopen periode verschenen vier conclusies en vier Afdelingsuitspraken over de evenredigheidstoets.

Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding met het beoogde doel van dat besluit (gecodificeerd in art. 3:4 lid 2 Algemene wet bestuursrecht). De afgelopen jaren kwam dit beginsel door verschillende gebeurtenissen, zoals de toeslagenaffaire, in de schijnwerpers te staan. De manier waarop de evenredigheidstoets nu door de rechter plaatsvindt is wezenlijk veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop bestuursorganen besluiten moeten nemen.

In deze workshop gaan we, aan de hand van enkele uitspraken die sinds 2022 zijn verschenen, kijken wat het evenredigheidsbeginsel betekent voor besluiten in het sociaal domein en de positie van burgers ten opzichte van de overheid. Waar speelt het evenredigheidsbeginsel een rol, en waar minder? Ook kijken we vooruit: er staat veel nieuwe wetgeving op stapel, die meer maatwerk voor burgers mogelijk maakt en de rol van het evenredigheidsbeginsel nog belangrijker maakt, zoals het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb.

4. Vreemdelingen en recht op Bijstand

Als sociaal raadsman/vrouw kom je vaak situaties tegen waarin het verblijfsrecht van je cliënt bepalend is voor het recht op voorzieningen. Wat voor gevolgen hebben de verschillende soorten verblijfsrecht op het recht op voorzieningen? Wat is het verschil tussen een Chavez-verblijfsrecht en een ‘normale’ gezinsherenigingsvergunning? En op welke manier beoordeelt de IND als er veranderingen optreden in het leven van een klant? De meest actuele onderwerpen komen aan bod.

Spreker
5. Met energie de spreekkamer in én uit

Als sociaal raadsman/vrouw voer je elke dag gesprekken met klanten. Gesprekken waarin je focus moet hebben op de hulpvraag van je klant. Waarin je van begin af aan verbinding wilt maken. Ook als je zelf niet lekker in je vel zit wil je met energie je klant tegemoet treden. Ook als je te maken hebt met hoge werkdruk en van het ene in het andere gesprek rolt, wil je gefocust zijn. Soms kunnen dit ingewikkelde gesprekken zijn waarin je iemand niet kunt helpen en ‘nee’ moet verkopen, iemand moet teleurstellen. Of waarin je te maken kunt krijgen met instrumentele agressie. Dan is het goed om stil te staan bij jezelf en te weten hoe je jouw emotionele stemming kunt beïnvloeden. Hiervoor kunnen technieken uit NLP van pas komen. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daar volgens op reageren. We gebruiken de werking van onze brein en taalpatronen om invloed uit te oefenen. Het toepassen van NLP-technieken in je gesprekken zorgt voor energie, focus en verbinding. Aan bod komt:

 • Communicatie en denkpatronen
 • Hoe kun je jouw focus beïnvloeden?
 • Hoe kun je taal inzetten om je gevoel te veranderen?
 • Wat is de snelste manier om energie te krijgen?
6. Actualiteiten Invordering en schulden

Aan de hand van recente jurisprudentie, wetswijzigingen, nieuwe wetgeving en onderzoek wordt een scala aan juridische ontwikkelingen besproken. Onder meer komen aan bod:
• Verbetering beslagvrije voet inzake woonkosten
• Verkorting looptijd schuldhulpverlening van 36 naar 18 maanden
• Invordering van toeslagen en hoe zit het met samenloop van invordering van andere schulden?
• Gevolgen van de invoering Wet kwaliteit incassodienstverlening per 1 maart 2024
• Nieuwe regels over de cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen

7. Wet inburgering 2021 in de praktijk

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Hiermee is het inburgeringsstelsel ingrijpend veranderd en is de regie (terug) bij de gemeente. Tijdens deze workshop wordt het nieuwe stelsel in vogelvlucht behandeld. In ieder geval wordt behandeld:

 • Wat verandert er voor de inburgeraar? Verschillen met Wi2013
 • Overzicht gemeentelijke taken
 • Overzicht taken van DUO
 • Doel en uitgangspunten Wi2021
 • Handhaving in het inburgeringsstelsel
Spreker
8. Juridische tips bij zorgverzekeringsschulden: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’

Financiële zorgverzekeringsproblemen zijn onderdeel van grotere problemen op het gebied van armoede, schulden en gezondheid. Het is daarom belangrijk deze tijdig te signaleren en helpen oplossen. De onderwerpen worden toegelicht met relevante jurisprudentie en verwijzing naar wetsartikelen. Aan bod komt onder andere:

 • Verzekeringsplicht (o.a. Chavez)
 • Regeling wanbetalers
 • Regeling onverzekerden en subsidieregelingen
 • Verjaring van zorgverzekeringsschulden
 • De rol van SKGZ bij laagdrempelige geschilbeslechting aan de hand van casuïstiek
-
-

Naast het bieden van individuele hulp zijn sociaal raadslieden sterk in het signaleren van knelpunten en het aandragen van oplossingen. Aan bod komt:

 • LOSR-rapporten “Schulden klein houden en perspectief bieden” en “Toeslagpartner tegen wil en dank”
 • Signaleren helpt de doelgroep en maakt het sociaal raadsliedenwerk zichtbaar. Wat signaleer jij?
 • Hoe kan het sociaal raadsliedenwerk zich positioneren in ontwikkelingen ten aanzien van Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp en toegang tot het recht?
-
-
Sprekers

Ellen Baas

Landelijk relatiebeheerder Particulieren
Belastingdienst

Nicole Back

Plaatsvervangend directeur directie Toeslagen
Dienst Toeslagen

Yves Salters

Relatiebeheerder Toeslagen Zuid-Holland gemeenten
Dienst Toeslagen

Bart Snels

Inspecteur-generaal
Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD)
Bestemd voor

Bestemd voor (medewerkers van)

 • Sociaal raadslieden
 • Juridisch Loket
 • Sociale advocatuur
 • Schuldhulpverlening
 • Bewindvoerders
 • Griffiers van Rechtbanken
 • Docenten Sociaal werk en Sociaaljuridische dienstverlening
Data & Locatie
Congrescentrum de ReeHorst
Congrescentrum de ReeHorst

Bennekomseweg 24
Ede Gld 6717 LM
Nederland

info@reehorst.nl

Adres: ReeHorst | Bennekomseweg 24 | 6717 LM | Ede

ReeHorst ligt in Ede, centraal in Nederland. Op slechts 250 meter afstand van treinstation Ede-Wageningen en op 5 min. rijden vanaf de A12 en de A30.

Per Openbaar vervoer:
Vanaf station Ede-Wageningen loopt u in enkele minuten naar de ReeHorst: Loop het perron af en neem uitgang zuidzijde (linksaf onderaan de trap) en wandel rechtdoor, u treft de ReeHorst aan uw rechterzijde.
Voor meer informatie: OV-reisinformatie: 0900-9292 (€ 050 p/m) of www.ov9292.nl

Per: Auto
Vanuit richting UTRECHT / ARNHEM:
Vanaf de A12 neemt u de afslag Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens de ANWB borden “ReeHorst”.

Vanuit richting DEN BOSCH / NIJMEGEN:
Vanaf de A50 (richting Arnhem) neemt u de A12 richting Utrecht. Vervolgens neemt u de afslag Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens de ANWB borden “ReeHorst”.

Vanuit richting AMERSFOORT:
Vanaf A1 (richting Barneveld) neemt u de A30 tot afrit Ede. Sla linksaf Richting Ede, 2e afslag Ede rechtsaf. Volg vanaf hier de ANWB borden “ReeHorst”.

Vanuit richting ZWOLLE / APELDOORN:
Via de A50 (richting Arnhem) volgt u op knooppunt Grijsoord de A12 richting Utrecht. Neem de afslag Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens De ANWB borden “ReeHorst”.

Binnendoor vanuit APELDOORN:
U kunt vanaf de N304 de borden richting Ede volgen. Rij in Ede alsmaar rechtdoor en volg de ANWB borden “ReeHorst”.

Ons terrein biedt 700 parkeerplaatsen. De kosten zijn € 7,- per dag.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 310,00 excl. BTW per persoon.

Leden Sociaal Werk Nederland
€ 210,00 excl. BTW per persoon.
Vermeld bij je aanmelding de code: lidSWN#2024

Leden LOSR
€ 195,00 excl. BTW per persoon.
Vermeld bij je aanmelding de code: lidLOSR#2024
Bent u lid van beide organisaties? Dan kunt u gebruik maken van één kortingscode.

Inclusief koffie/thee/lunch en digitaal cursusmateriaal exclusief parkeerkosten.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.