Privacy en gegevensbescherming in de Zorg

Privacy en gegevensbescherming in de Zorg

Cursus (hybride – u neemt online deel)
In bedrijf
Online – U neemt deel op afstand

Veilig omgaan met gezondheidsgegevens in de zorgpraktijk.

Onderwerpen die deze editie centraal staan zijn:

 • Gezondheidsrechtelijk kader gegevensverwerking en -bescherming (de AVG versus sectorale wet- en regelgeving)
 • Verplichtingen van zorgaanbieders en rechten van patiënten en derden ten aanzien van gegevensverwerking
 • Digitale) uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders (binnen en buiten samenwerkingsverbanden) en tussen zorgaanbieders en patiënten
 • Kwaliteitsregistraties
 • (Wetenschappelijk) onderzoek met patiëntdata
 • Beveiligingsincidenten, datalekken en schadevergoeding
 • Toezicht en handhaving Autoriteit Persoonsgegevens
 • Actualiteiten wet- en regelgeving en rechtspraak

Gezondheidsrechtelijk kader
Privacywet- en regelgeving zorgt regelmatig voor onduidelijkheid over de praktische implementatie ervan. Het juridisch kader omtrent privacy en gegevensbescherming in de gezondheidszorg is versnipperd over verschillende rechtsbronnen. Zo gelden De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Nederlandse Uitvoeringswet (UAVG) naast de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook is sprake van bijzondere sectorale wetgeving zoals de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Integraal Zorgakkoord (IZA)
Ten aanzien van gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders is ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) van belang, waarin nadrukkelijk is ingezet op samenwerking in (regionale) zorgnetwerken. Inmiddels zien vele samenwerkingsinitiatieven het daglicht. Digitale gegevensuitwisseling is hierin een belangrijke voorwaarde.

Nieuwe wetgeving
Tot slot is ook nieuwe wetgeving op komst. Te denken valt aan de wetsvoorstellen ten aanzien van kwaliteitsregistraties in de zorg, de opvraagbaarheid van gegevens voor spoedeisende zorg en, op Europees niveau, de European Health Data Space.

Verdieping en casusbehandeling
In deze cursus wordt het privacy- en gegevensbeschermingsrecht op verdiepende wijze besproken, waarbij in het bijzonder aandacht zal uitgaan naar de praktische implementatie binnen het actuele gezondheidsrechtelijk kader. Basiskennis van de AVG wordt als bekend verondersteld.

De onderwerpen van de cursus worden ontleend aan de recente ontwikkelingen in het privacyrecht en bijbehorende jurisprudentie en boetebesluiten. De docenten bespreken de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden en werken met de deelnemers diverse casuïstiek uit.

Doel van de cursus
U krijgt uitleg over de toepassing van de privacywet- en regelgeving binnen het gezondheidsrechtelijk kader en handvatten om als jurist te kunnen adviseren in kwesties op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Om up-to-date te blijven, adviseren wij om deze cursus tweejaarlijks te volgen.

U kunt deze cursus op locatie of online volgen.

Programma
-
-

Onderwerpen die aan bod komen:
· (U)AVG in de zorgpraktijk
· Sectorale bronnen van privacy en gezondheidsrecht, in het bijzonder:
· Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
· Verplichtingen van zorgaanbieders en rechten van patiënten en derden ten aanzien van (de verwerking van) medische gegevens
· Bijbehorende actuele rechtspraak en wetsvoorstellen

-
-

Onderwerpen die aan bod komen:
· (Digitale) gegevensuitwisseling met patiënten
· (Digitale) gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, binnen en buiten samenwerkingsverbanden
· Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz), waaronder push- en pullverkeer
· Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)
· Bijbehorende actuele rechtspraak en wetsvoorstellen

-
-

Onderwerpen die aan bod komen:
· Kwaliteitsregistraties
· (Wetenschappelijk) onderzoek met patiëntdata
· Beveiligingsincidenten, datalekken en schadevergoeding

-
Sprekers
Bestemd voor

Bestemd voor juristen (academisch niveau) werkzaam op het gebied van zorg of privacy bij:

 • Advocaten(kantoren)
 • Rechterlijke macht
 • Verzekeraars
 • Zorginstellingen
 • Medewerkers van zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of functionaris gegevensbescherming in de zorg.

Niveau
Basiskennis van de AVG en het doel van het privacyrecht worden als bekend verondersteld.

Data & Locatie
Online – U neemt deel op afstand
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 525,00 excl. BTW per persoon.

€ 495,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.