SchuldInfo Jaarcongres 2024 - 'Naar een opwaartse spiraal'

SchuldInfo Jaarcongres 2024 - 'Naar een opwaartse spiraal'

Congres op locatie
In bedrijf
Theater en Congrescentrum Orpheus

Het SchuldInfo Jaarcongres bestrijkt een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat je als professional weer helemaal ‘up-to-date' bent.

Schuldenfuik
Mensen met schulden kunnen snel in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Geldgebrek en de daarmee samenhangende geldstress kunnen leiden tot verlies van controle, waardoor financiële problemen groter worden. De incassosystemen versterken dit proces doordat kleine schulden snel groot kunnen worden. De individuele schuldeiser kan voor z'n eigen belang gaan en hoeft er geen rekening mee te houden dat er ook andere schuldeisers zijn die ook een deel van de aflossingscapaciteit willen hebben. Dit zorgt voor kostenverhogingen door vonnissen en beslagen en nieuwe schulden omdat men door betalingsregelingen onder de beslagvrije voet uit komt.?De stap naar schuldhulpverlening is voor veel mensen te groot. De verkorting van de duur van de schuldregeling van 36 naar 18 maanden, lijkt hierin nog niet het verschil te maken.

Naar een opwaartse spiraal
Deze zomer worden de resultaten verwacht van het brede ‘Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) problematische schulden’. De maatschappelijke gevolgen van problematische schulden en hoe we daar mee omgaan zijn substantieel. In dit onderzoek wordt gekeken naar het totaalbeeld en de samenhang van de maatregelen om het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 te halveren ten opzichte van 2015. Doel van het IBO is om meer inzicht te krijgen in het ontstaan, de opstapeling van en de gevolgen van problematische schulden bij huishoudens en de effectiviteit van schuldhulpverlening, en om beleidsopties te schetsen. Wat moet er gebeuren ten aanzien van preventie, incasso en schuldhulpverlening om uit de spiraal van schuldenproblematiek te komen?

Methodische interventies
Het schuldenprobleem is ingewikkeld en kent veel juridische aspecten. Tijdens het SchuldInfo Jaarcongres congres is er dan ook veel aandacht voor actualiteiten ten aanzien van schuldhulpverlening, beschermingsbewind en de invordering van schulden. Maar om stappen te zetten in de begeleiding komt het ook aan op goede methodische interventies. Deze editie besteden we aandacht aan onderhandelingsvaardigheden, de invloed van je eigen emoties op wat je met je cliënt kunt bereiken, hoe om te gaan met informele schulden en roken als toenemende kostenpost.

www.schuldinfojaarcongres.nl.

Programma
-
-

Sociaal-economisch psycholoog Leon Hilbert onderzoekt hoe financiële stress beslissingen en gedrag verandert, en welke consequenties dit heeft. Zijn onderzoek gaat een stap verder dan eerdere studies over de financiële-schaarste-theorie. Het is moeilijk om te bepalen hoe verschillende zaken op elkaar inspelen; nemen mensen slechte beslissingen en komen ze daardoor in de problemen of is het andersom? Het is niet zo dat mensen met minder geld niet kunnen plannen. Resultaten uit onderzoeksexperimenten tonen aan dat geldgebrek een causale invloed heeft op beslissingen. Armoede en financieel vermijdingsgedrag versterken elkaar wederzijds: als je de grip verliest over financiën, dan begin je ook te vermijden. Is deze link tussen controleverlies en financiële problemen universeel? Cross-cultureel onderzoek laat zien dat institutionele voorzieningen in individualistische landen vaak minder helpen tegen gripverlies dan informele steun in collectivistische landen. Hoe kunnen we met deze inzichten de aanpak van armoede en schulden verder verbeteren?

-

Merel van Rooy licht toe hoe verdienen centraal is komen te staan in het verkeersboetebeleid en welke desastreuze gevolgen dat heeft gehad. Duizenden mensen zijn onterecht in de gevangenis beland. Ook vandaag de dag veroorzaakt de incasso van verkeersboetes op grote schaal sociaal leed. Hoe wordt de meest gegeven straf van Nederland weer rechtvaardig?
[Foto credits: Puck Soetens]

Spreker
-
-

Schuldenproblematiek heeft alle aandacht in politiek, wetgeving en onderzoek. Er is in een jaar tijd veel gebeurd en er staat veel in de planning. Mr. André Moerman neemt u mee in deze ontwikkelingen en besteed onder andere aandacht aan:

 • Evaluatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
 • Wetswijziging cumulatie van incassokosten (1 oktober 2024)
 • Kabinetsreactie op het rapport “Schulden klein houden en perspectief bieden”
 • Snellere toeleiding van mensen naar een schuldregeling
 • Ervaringen met de verkorting schuldregeling van 36 naar 18 maanden
 • Ontwikkelingen in de jurisprudentie en nieuwe wetgeving
-
-

Er vinden twee rondes themasessies plaats. U kunt de twee sessies van uw keuze opgeven bij uw aanmelding via de website. Met uw keuze zullen wij zoveel mogelijk rekening houden. Kijk voor een uitgebreide toelichting op de onderwerpen van de themasessies op www.schuldinfojaarcongres.nl.

1. Participatiewet in balans

Wie herinnert zich nog de vrouw uit Wijdemeren die 7000 euro bijstand moest terugbetalen omdat ze wekelijks boodschappen van haar moeder ontving? Een bericht op SchuldInfo dat viraal ging. Dit en talloze andere voorbeelden maken duidelijk dat de Participatiewet uit balans is geraakt. De Participatiewet is heel complex geworden en gaat te weinig uit van vertrouwen. Hierdoor ervaren mensen veel stress voor fouten, terugvorderingen en schulden.
Aan bod komt:

 • Diverse knelpunten in de Participatiewet
 • Maatregelen om de Participatiewet weer in balans te brengen
2. Schuldenbewind in beweging

Het rommelt rondom schuldenbewind. Op moment van schrijven ligt er zelfs een voorstel om de maatregel af te schaffen. Daarnaast is er een politieke roep om hogere kwaliteit (zie onder andere de initiatiefnota: ‘meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind’). Er zijn allerlei ideeën voor een maximale vorm van ondersteuning van de betrokkenen gepresenteerd, om mensen zo snel als mogelijk - liefst schuldenvrij - uit te laten stromen. Terwijl aan de andere kant de noodklok vanuit de brancheverenigingen is geluid. Er is te weinig tijd en financiering om deze maximale kwaliteit te leveren. Geeft in dit geval schuring glans of staan we voor een moeilijke opgave? De meest actuele ontwikkelingen komen aan bod, waaronder:

 • Wat is er in de afgelopen periode gebeurd?
 • Wel of geen schuldenbewind? Hoe gaan we verder?
 • Grip is het toverwoord van nu. Maar hoe organiseer je, binnen de kaders, grip voor zowel de bewindvoerder als de onderbewindgestelde?
 • Tips en tricks voor het samenwerken, (ook als schuldenbewind zou verdwijnen) nog steeds relevant!
3. Als een gewone betaalrekening geen optie meer is

Zonder betaalrekening kunnen we niet in Nederland. Toch komt dit regelmatig voor. De betaalrekening wordt (tijdelijk) geblokkeerd, of zelfs gesloten door de bank. We bekijken dit onderwerp door de bril van de consument, hulpverlener, bank en wetgever. Aan bod komt:

 • Hoe kan zo’n situatie ontstaan?
 • Waarom wordt de toegang tot de bank ontzegd?
 • Hoe los je het op?
 • Kan je bezwaar indienen tegen de beslissing van de bank?

  De proceseigenaar van het Convenant Basisbankrekening geeft u inzicht en antwoorden.
Spreker
4. Actualiteiten belastingen en toeslagen

Het invorderingsproces van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen wordt verbeterd om meer rekening te kunnen houden met burgers, in het bijzonder met mensen die langdurig te maken hebben met hoge schulden en in gevallen waarin mensen wel willen maar niet kúnnen betalen. We zullen tijdens deze sessie stil staan bij de balans vinden tussen dienstverlenend zijn, (pro)actief signaleren en tegelijkertijd het toepassen van de menselijke maat.
Aan bod komt:

 • Herijking invorderingsstrategie Belastingdienst en Dienst Toeslagen
 • Actualiteiten die spelen bij de invordering (Landelijk Incasso Centrum)
 • Actualiteiten uit de invorderingsstrategie voor toeslagen en belastingen
 • Vroegsignalering bij de Belastingdienst
Spreker
5. Informele schulden: een tweezijdige medaille

In deze sessie staan we stil bij de wereld van informele schulden. Informele schulden zijn nog een blinde vlek, maar vormen een groeiend probleem. Vragen waarop u antwoord krijgt zijn: wat zijn informele schulden? wie hebben informele schulden? waarom en wat zijn de gevolgen? en hoe kun je als hulpverlener hiermee omgaan? Aan bod komt:

 • Verkennend onderzoek naar informele schulden onder Nederlandse moslims (maar ook breder)
 • Wat zijn informele schulden? (lenen bij familie en vrienden)
 • Tweezijdige medaille (mooie kant maar ook een duistere kant)
 • Wat betekenen ze voor mensen? Men wil niet vertellen over informele schulden; stress, schaamte, taboe.
 • Oorzaken en gevolgen
 • Drempels om formele hulp te zoeken zijn heel hoog. Geen aansluiting bij bestaande hulp.
 • Formele en informele schulden hangen met elkaar samen en met multiproblematiek
 • “Informele deurwaarders”
 • Wat kun je als financieel hulpverlener doen? (Ondanks dat elke oplossing nog ontbreekt en dat informele schulden niet worden meegenomen in een schuldregeling)
6. Roken als kostenpost

Veel mensen die roken moeten rondkomen met een beperkt budget. Dat levert stress op en maakt het stoppen met roken niet makkelijker. Hoe kom je in gesprek over roken, zonder oordelen? Welke kennis heb je nodig om in gesprek te gaan? In deze sessie over roken is er tevens ruimte om ervaringen uit te wisselen met elkaar. Zo krijg je concrete handvatten om aan de slag te gaan. Aan bod komt:

 • Stress en Roken, hoe werkt het?
 • Wat doet roken?
 • Hoe breng je het gesprek op gang?
 • Welke gratis stoppen-met-roken hulp is er in jouw regio?
7. Actualiteiten schuldhulpverlening

Zowel op juridisch-inhoudelijk gebied als op vaktechnisch gebied, zijn er weer volop ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening. De belangrijkste actualiteiten passeren de revue, met tips en handvatten voor uw dagelijkse praktijk. Aan bod komt:

 • Pilots in het kader van de experimenteerwet met betrekking tot vroegsignalering (signalen van hypotheekverstrekkers, CAK-zorg, toeslagen/Belastingdienst)
 • Alle schulden betalen? (Experiment Arnhem)
 • Basisdienstverlening schuldhulpverlening
 • Definitie van “problematische schulden”
 • Praktijkervaringen met de verkorting looptijd Msnp en Wsnp
 • Nul-aanbod
 • Stand van zaken schulden KOT-gedupeerden
Spreker
8. Harvard-onderhandelen in de financiële hulpverlening

Hoe komen partijen met ieder hun eigen belangen op een effectieve, efficiënte en prettige manier tot elkaar? Bij Harvard Onderhandelen gaat het niet om het overwinnen van de ander. Harvard onderhandelen draait om wederzijdse winst. Onderhandelen dat voelt als samenwerken. Dit bereik je onder andere door weg te blijven van standpunten. En dat is lastig! Want ben je bereid om te kijken naar álle belangen, dus ook die van de schuldeiser? Aan bod komt:

 • De werkzaamheid van het werken met belangen en het contraproductieve karakter van standpunten?
 • De meerwaarde van de methode in de praktijk
 • Oefenen met de sociale vaardigheden die nodig zijn voor win-win onderhandelen?
 • Betere resultaten bereiken in een prettiger sfeer
 • U leert goed voor uzelf of uw cliënt te zorgen zonder de wederpartij (schuldeiser) tekort te hoeven doen?

Linda Reijerkerk treedt onder andere op als mediator in de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

9. Verbeter jezelf voor de ander: omgaan met emoties, tijd en werkdruk

Van hulpverleners binnen het sociaal domein wordt heel veel verwacht. Dit moet tegenwoordig ook nog eens sneller en effectiever. Een behoorlijke uitdaging wat voor veel druk en stress kan zorgen. Des te belangrijker om als hulpverlener tools mee te krijgen om jezelf te beschermen. Een goede hulpverlening begint immers bij de hulpverlener.
Deze sessie gaat daarom over jouzelf, specifiek over jouw patronen van emotie.?Het is belangrijk als hulpverlener om aandacht te besteden aan je eigen patronen van emotie. Allereerst zijn emoties overdraagbaar en hoe jij een spreekkamer ingaat, beïnvloedt het gesprek enorm. Door een gesprek met de juiste emotie of energie in te gaan, zul je veel meer bereiken als hupverlener. Met de juiste energie en aandacht doe je alles veel beter: oplossingen bedenken, luisteren, verbinding met jouw klant maken, noem maar op. Een goed gesprek begint bij jezelf. Daarom gaan we in op?een aantal NLP-tools (Neurologisch Linguïstisch Programmeren) die ons helpen om onze eigen emotionele staat te beïnvloeden. Je leert éérst te denken aan jezelf, voordat je met je cliënt in gesprek gaat. Aan bod komt:

 • Focus: waar besteed je aandacht aan en wat neem je op?
 • Taal: hoe communiceer je met jezelf en wat doet dat met je gevoel?
 • Lichaamshouding: hoe kun je jouw stemming snel veranderen om met de juiste energie een gesprek in te gaan?
-
-
1. Participatiewet in balans

Wie herinnert zich nog de vrouw uit Wijdemeren die 7000 euro bijstand moest terugbetalen omdat ze wekelijks boodschappen van haar moeder ontving? Een bericht op SchuldInfo dat viraal ging. Dit en talloze andere voorbeelden maken duidelijk dat de Participatiewet uit balans is geraakt. De Participatiewet is heel complex geworden en gaat te weinig uit van vertrouwen. Hierdoor ervaren mensen veel stress voor fouten, terugvorderingen en schulden.
Aan bod komt:

 • Diverse knelpunten in de Participatiewet
 • Maatregelen om de Participatiewet weer in balans te brengen
2. Schuldenbewind in beweging

Het rommelt rondom schuldenbewind. Op moment van schrijven ligt er zelfs een voorstel om de maatregel af te schaffen. Daarnaast is er een politieke roep om hogere kwaliteit (zie onder andere de initiatiefnota: ‘meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind’). Er zijn allerlei ideeën voor een maximale vorm van ondersteuning van de betrokkenen gepresenteerd, om mensen zo snel als mogelijk - liefst schuldenvrij - uit te laten stromen. Terwijl aan de andere kant de noodklok vanuit de brancheverenigingen is geluid. Er is te weinig tijd en financiering om deze maximale kwaliteit te leveren. Geeft in dit geval schuring glans of staan we voor een moeilijke opgave? De meest actuele ontwikkelingen komen aan bod, waaronder:

 • Wat is er in de afgelopen periode gebeurd?
 • Wel of geen schuldenbewind? Hoe gaan we verder?
 • Grip is het toverwoord van nu. Maar hoe organiseer je, binnen de kaders, grip voor zowel de bewindvoerder als de onderbewindgestelde?
 • Tips en tricks voor het samenwerken, (ook als schuldenbewind zou verdwijnen) nog steeds relevant!
3. Als een gewone betaalrekening geen optie meer is

Zonder betaalrekening kunnen we niet in Nederland. Toch komt dit regelmatig voor. De betaalrekening wordt (tijdelijk) geblokkeerd, of zelfs gesloten door de bank. We bekijken dit onderwerp door de bril van de consument, hulpverlener, bank en wetgever. Aan bod komt:

 • Hoe kan zo’n situatie ontstaan?
 • Waarom wordt de toegang tot de bank ontzegd?
 • Hoe los je het op?
 • Kan je bezwaar indienen tegen de beslissing van de bank?

  De proceseigenaar van het Convenant Basisbankrekening geeft u inzicht en antwoorden.
Spreker
4. Actualiteiten belastingen en toeslagen

Het invorderingsproces van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen wordt verbeterd om meer rekening te kunnen houden met burgers, in het bijzonder met mensen die langdurig te maken hebben met hoge schulden en in gevallen waarin mensen wel willen maar niet kúnnen betalen. We zullen tijdens deze sessie stil staan bij de balans vinden tussen dienstverlenend zijn, (pro)actief signaleren en tegelijkertijd het toepassen van de menselijke maat.
Aan bod komt:

 • Herijking invorderingsstrategie Belastingdienst en Dienst Toeslagen
 • Actualiteiten die spelen bij de invordering (Landelijk Incasso Centrum)
 • Actualiteiten uit de invorderingsstrategie voor toeslagen en belastingen
 • Vroegsignalering bij de Belastingdienst
Spreker
5. Informele schulden: een tweezijdige medaille

In deze sessie staan we stil bij de wereld van informele schulden. Informele schulden zijn nog een blinde vlek, maar vormen een groeiend probleem. Vragen waarop u antwoord krijgt zijn: wat zijn informele schulden? wie hebben informele schulden? waarom en wat zijn de gevolgen? en hoe kun je als hulpverlener hiermee omgaan? Aan bod komt:

 • Verkennend onderzoek naar informele schulden onder Nederlandse moslims (maar ook breder)
 • Wat zijn informele schulden? (lenen bij familie en vrienden)
 • Tweezijdige medaille (mooie kant maar ook een duistere kant)
 • Wat betekenen ze voor mensen? Men wil niet vertellen over informele schulden; stress, schaamte, taboe.
 • Oorzaken en gevolgen
 • Drempels om formele hulp te zoeken zijn heel hoog. Geen aansluiting bij bestaande hulp.
 • Formele en informele schulden hangen met elkaar samen en met multiproblematiek
 • “Informele deurwaarders”
 • Wat kun je als financieel hulpverlener doen? (Ondanks dat elke oplossing nog ontbreekt en dat informele schulden niet worden meegenomen in een schuldregeling)
6. Roken als kostenpost

Veel mensen die roken moeten rondkomen met een beperkt budget. Dat levert stress op en maakt het stoppen met roken niet makkelijker. Hoe kom je in gesprek over roken, zonder oordelen? Welke kennis heb je nodig om in gesprek te gaan? In deze sessie over roken is er tevens ruimte om ervaringen uit te wisselen met elkaar. Zo krijg je concrete handvatten om aan de slag te gaan. Aan bod komt:

 • Stress en Roken, hoe werkt het?
 • Wat doet roken?
 • Hoe breng je het gesprek op gang?
 • Welke gratis stoppen-met-roken hulp is er in jouw regio?
7. Actualiteiten schuldhulpverlening

Zowel op juridisch-inhoudelijk gebied als op vaktechnisch gebied, zijn er weer volop ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening. De belangrijkste actualiteiten passeren de revue, met tips en handvatten voor uw dagelijkse praktijk. Aan bod komt:

 • Pilots in het kader van de experimenteerwet met betrekking tot vroegsignalering (signalen van hypotheekverstrekkers, CAK-zorg, toeslagen/Belastingdienst)
 • Alle schulden betalen? (Experiment Arnhem)
 • Basisdienstverlening schuldhulpverlening
 • Definitie van “problematische schulden”
 • Praktijkervaringen met de verkorting looptijd Msnp en Wsnp
 • Nul-aanbod
 • Stand van zaken schulden KOT-gedupeerden
Spreker
8. Harvard-onderhandelen in de financiële hulpverlening

Hoe komen partijen met ieder hun eigen belangen op een effectieve, efficiënte en prettige manier tot elkaar? Bij Harvard Onderhandelen gaat het niet om het overwinnen van de ander. Harvard onderhandelen draait om wederzijdse winst. Onderhandelen dat voelt als samenwerken. Dit bereik je onder andere door weg te blijven van standpunten. En dat is lastig! Want ben je bereid om te kijken naar álle belangen, dus ook die van de schuldeiser? Aan bod komt:

 • De werkzaamheid van het werken met belangen en het contraproductieve karakter van standpunten?
 • De meerwaarde van de methode in de praktijk
 • Oefenen met de sociale vaardigheden die nodig zijn voor win-win onderhandelen?
 • Betere resultaten bereiken in een prettiger sfeer
 • U leert goed voor uzelf of uw cliënt te zorgen zonder de wederpartij (schuldeiser) tekort te hoeven doen?

Linda Reijerkerk treedt onder andere op als mediator in de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

9. Verbeter jezelf voor de ander: omgaan met emoties, tijd en werkdruk

Van hulpverleners binnen het sociaal domein wordt heel veel verwacht. Dit moet tegenwoordig ook nog eens sneller en effectiever. Een behoorlijke uitdaging wat voor veel druk en stress kan zorgen. Des te belangrijker om als hulpverlener tools mee te krijgen om jezelf te beschermen. Een goede hulpverlening begint immers bij de hulpverlener.
Deze sessie gaat daarom over jouzelf, specifiek over jouw patronen van emotie.?Het is belangrijk als hulpverlener om aandacht te besteden aan je eigen patronen van emotie. Allereerst zijn emoties overdraagbaar en hoe jij een spreekkamer ingaat, beïnvloedt het gesprek enorm. Door een gesprek met de juiste emotie of energie in te gaan, zul je veel meer bereiken als hupverlener. Met de juiste energie en aandacht doe je alles veel beter: oplossingen bedenken, luisteren, verbinding met jouw klant maken, noem maar op. Een goed gesprek begint bij jezelf. Daarom gaan we in op?een aantal NLP-tools (Neurologisch Linguïstisch Programmeren) die ons helpen om onze eigen emotionele staat te beïnvloeden. Je leert éérst te denken aan jezelf, voordat je met je cliënt in gesprek gaat. Aan bod komt:

 • Focus: waar besteed je aandacht aan en wat neem je op?
 • Taal: hoe communiceer je met jezelf en wat doet dat met je gevoel?
 • Lichaamshouding: hoe kun je jouw stemming snel veranderen om met de juiste energie een gesprek in te gaan?
-
-

De gevolgen van problematische schulden zijn groot en de doelstellingen van de overheid om dit terug te dringen zijn ambitieus. Het interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) problematische schulden heeft het probleem geanalyseerd en komt met oplossingsvoorstellen. Wat moet er gebeuren ten aanzien van preventie, incasso en schuldhulpverlening om uit de schuldenproblematiek te komen? En wat vindt u dat er moet gebeuren?

-
Sprekers

drs. Vivian den Hartogh

Senior onderzoeker/projectleider, Lectoraat Schulden en Incasso/docent; Adviseur, Vivian Advies
Hogeschool Utrecht

Rowena Jansen

Specialist Klachten en Stella Invordering, Docent
Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum

Merel van Rooy

Auteur ‘De Boetefabriek’ en Fellow Denktank Instituut voor Publieke Economie
Ministerie van Economische Zaken
Bestemd voor
 • Beschermingsbewindvoerders, Wsnp-bewindvoerders
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.
 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Incassodiensten van woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schulddienst- en schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Sociaal raadslieden
 • Sociaal werkers
 • Sociaal wijkteams
 • Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Schuldeisers
 • Verslavingszorg
Data & Locatie
Theater en Congrescentrum Orpheus
Theater en Congrescentrum Orpheus

Churchillplein 1
Apeldoorn 7314 BZ
Nederland

PARKEREN
Orpheus heeft twee parkeergarages op loopafstand: Orpheus en Museum Centrum. Beiden zijn dankzij een lift geschikt voor mindervalide gasten en rolstoelgebruikers. De garages zijn zeven dagen per week en vierentwintig uur per geopend en voorzien van camerabewaking.
Voor minder validen zijn er tevens enkele Parkeervakken bij ingang Zuid van Orpheus, aan Amphion.

LET OP! Vanaf 09.30 uur kunnen wij niet garanderen dat er voldoende ruimte is in Parkeergarage Orpheus, u kunt uitwijken naar Parkeergarage Museum Centrum.
Orpheus heeft een eigen ondergrondse parkeergarage naast het pand, hier kunt u parkeren en krijgt u achteraf een uitrijkaart van ons. Mocht de parkeergarage onverhoopt vol staan, dan kunt u ook nog parkeren in de openbare parkeergarage Museum Centrum op 10 minuten loopafstand. Ook bij late aankomst adviseren wij u om het eerst te proberen bij Orpheus, waar in principe voldoende plek is. Voor de parkeergarage Museum Centrum zijn helaas geen uitrijkaarten beschikbaar, maar kunt u de kosten achteraf bij ons declareren.

VOOR HET NAVIGATIESYSTEEM
Kies voor uw navigatiesysteem het adres van de Parkeergarage Orpheus of Museum Centrum:

Parkeergarage Orpheus (420 plaatsen, twee minuten lopen)
Soerenseweg 10, Apeldoorn (7314 CD)

Parkeergarage Museum Centrum (700 plaatsen, vijf minuten lopen)
Roggestraat 133, Apeldoorn (7311 CC)

ROUTEBESCHRIJVING PER AUTO RICHTING ORPHEUS

Vanuit Amersfoort A1
Op A1 afslag 18-Kootwijk, borden volgend richting Paleis t Loo en de Apenheul. Ga op de rotonde 1e afslag rechts en volg de Amersfoortseweg richting Paleis t Loo.
Bij Paleis t Loo schuin rechtdoor, doorgaande weg, Loolaan, volgen. Na paar honderd meter bij eerstvolgende kruising bij de Grote Kerk rechtsaf slaan, de Soerenseweg op. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

Vanuit Arnhem A50
Op A50 afslag 22-Hoenderloo/Beekbergen volgen richting Apeldoorn. Alsmaar de weg vervolgen over Arnhemseweg richting centrum en Koning Stadhouderlaan. Na de spoorwegondergang ook rechtdoor, langs Centraal Beheer Achmea. Aan het einde van de weg linksaf de Vosselmanstraat op, daarna weg vervolgen. Bij 2e kruising op Vosselmanstraat linksaf, de Soerenseweg op. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

Vanuit Deventer A1
Op A1 afslag 21-Voorst nemen, richting Apeldoorn. Achtereenvolgens volgt u de Zutphensestraat en Deventerstraat Apeldoorn in. Na oversteek van het Apeldoorns Kanaal, komt u bij de kruising voor het gemeentehuis, waar u rechtsaf slaat, de Regentesselaan op. Doorgaand verkeer volgen, langs Oranjepark. Na Oranjepark eerstvolgende mogelijkheid linksaf, de Canadalaan op. Daarna de grote kruising rechtover steken, naar de Soerenseweg. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

Vanuit Zwolle A50
Op A50 neemt u afslag 25-Apeldoorn Noord en houdt rechts aan richting Apeldoorn / Paleis t Loo / Apenheul. Bij Apeldoorns Kanaal Noord de weg vervolgen schuin rechts op Anklaarseweg. Bij T-splitsing linksaf de Zwolseweg op. Bij Paleis t Loo slaat u linksaf naar de Loolaan. Na paar honderd meter bij eerstvolgende kruising bij de Grote Kerk rechtsaf slaan, de Soerenseweg op. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

ROUTEBESCHRIJVING NAAR OVERIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN
Komende vanaf parkeergarage Orpheus:

Naar Parkeergarage Museum Centrum:
Rij (terug) naar het kruispunt bij de Grote Kerk (u heeft dan de Kerk voor u, Chinees restaurant aan uw linkerhand, en Orpheus aan uw rechterhand). Sla rechtsaf en volg de borden Museum. Voorbij het politiebureau links aan houden. Na de brandweerkazerne linksaf.
Looproute naar Orpheus: Wanneer u vanuit de parkeergarage komt, gaat u linksaf op de Roggestraat en volgt u de zwarte bordjes richting Orpheus.

Naar Parkeergarage Marktplein:
Rij (terug) naar het kruispunt bij de Grote Kerk (u heeft dan de Kerk voor u, Chinees restaurant aan uw linkerhand, en Orpheus aan uw rechterhand). Steek rechtdoor het kruispunt over. Aan het einde van deze weg komt u bij het Stadhuis waaronder parkeergarage Marktplein gelegen is.

ROUTEBESCHRIJVING PER OPENBAAR VERVOER RICHTING ORPHEUS.
In de buurt van Orpheus bevinden zich diverse bushaltes. Vanaf busstation / treinstation Apeldoorn doet u ongeveer 5 minuten over de reis naar een halte in de directe omgeving van Congrescentrum Orpheus. Kijk op www.9292.nl voor actuele reistijden voor het openbaar vervoer.

Lopend
Vanaf het station NS loopt u (met het station achter u) linksaf langs het spoor. U loopt met de bocht mee door de Hoofdstraat. Dit is de winkelstraat van Apeldoorn, deze straat loopt u helemaal af. Ook aan het einde van het Caterplein wanneer de weg overloopt in de Vosselmanstraat, loopt u rechtdoor, Schouwburg en Congrescentrum Orpheus treft u aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ca. 20 minuten.

Taxi Centrale Apeldoorn Tel.: 055-541 34 13

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 350,00 excl. BTW per persoon.

Vroegboektarief tot 1 augustus:
€ 350,00 excl. BTW per persoon

Daarna:
€ 399,00 excl. BTW per persoon
€ 379,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer collega's uit één en dezelfde organisatie

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.