Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Leergang Blended Learning
In bedrijf
10 en 31 oktober, 14 november en 12 december
Hotel Breukelen

Een unieke korte opleiding op post HBO niveau. Een combinatie van online modules en fysieke bijeenkomsten.

''Mooie opbouw en inzichten van verschillende kanten. Mooie variatie in sprekers.''

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid gaat over de juiste ‘fit’ tussen mens en organisatie - nu, maar ook in de toekomst. De wereld verandert in snel tempo, organisaties moeten meeveranderen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om te overleven. Duurzame organisaties hebben daarom vitale medewerkers nodig die meebewegen en zich blijven ontwikkelen.

Alle aspecten van Duurzame Inzetbaarheid in een leergang
In het uitgekiende programma van deze leergang komen alle aspecten van Duurzame Inzetbaarheid aan bod. De onderwerpen zijn verdeeld over 4 trainingsdagen rond de thema’s organisatie & beleid, vitaliteit & gezondheidsmanagement, arbeidsmobiliteit & employability en adviesvaardigheden. De trainingsdagen worden ondersteund door online modules.

De arbeidsmarkt wordt krap. Het werk verandert. Werkgevers willen een goede werkbeleving, zodat zij mensen aan zich kunnen binden. De ouder wordende werknemer is de komende jaren daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Medewerkers – van alle leeftijden – dienen hun hele loopbaan gemotiveerd te zijn om de gewenste werkprestatie te kunnen leveren. Voldoende fysieke en mentale (veer)kracht is daarbij belangrijk, maar ook het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.

Werkgevers moeten medewerkers zien mee te krijgen in de continu veranderende organisatie en ondersteunen in gezond langer doorwerken en in hun employabilit.

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen van belang voor werknemers, maar ook voor het bedrijfsresultaat en de toekomstbestendigheid van uw organisatie.

Na het volgen van deze leergang bent u in staat:

 • strategisch advies te geven over het DI-beleid van uw organisatie
 • een projectmatige aanpak te formuleren
 • vast te stellen welke interventies voor welke groepen medewerkers effectief zijn
 • u op te stellen als expert en krachtig te adviseren
 • draagvlak en actieve betrokkenheid te creëren bij het (lijn)management
 • ervoor zorg te dragen dat het DI-beleid succesvol wordt geïmplementeerd en de kwaliteit wordt geborgd

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe vertaalt u beleid naar concrete maatregelen en praktische stappen?
 • Hoe maakt u een plan van aanpak passend bij uw organisatie( en cultuur)?
 • Wat levert Duurzame Inzetbaarheid (DI) uw bedrijf op?
 • Hoe maakt u een kosten-batenanalyse?
 • Hoe versterkt u uw adviesvaardigheden?
 • Hoe vergroot u de betrokkenheid van uw organisatie?
 • Hoe zorgt u voor een succesvolle implementatie van het DI-beleid?

BLENDED LEARNING
Vier bijeenkomsten

 • Intensieve dagen met top experts uit wetenschap en praktijk
 • Presentaties, workshops en cases
 • U hoort tips en best practices

Online cursusmodules

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, kijkt korte video’s en maakt korte opdrachten
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per cursusmodule
 • Met een leestafel voor extra verdieping
 • Een aantrekkelijke en meer flexibele manier van studeren

Allard Moolenaars

Arbeidsjurist
CBM

De leergang heeft alle facetten van duurzame inzetbaarheid behandeld. De modellen van Marco Maasse, Guido Welter en Francel Vos zijn heel goed bruikbaar!

Meer reviews
Programma

(klik op een knop hierboven voor het volledige programma per onderdeel)

ORGANISATIE & BELEID
10 oktober
Over het belang van DI voor de organisatie en haar werknemers. Wat is de huidige situatie? En waar willen we naar toe? Welke maatregelen zijn haalbaar en zelfs noodzakelijk? We maken een plan van aanpak voor strategisch DI-beleid passend bij de eigen organisatie(cultuur).

Introductie thema's duurzame inzetbaarheid
DI-beleid: visie en doelen
Verkennen: DI analyse
DI-beleid: maatregelen
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Plan van aanpak
Workshop: Het Dialoogspel

VITALITEIT & GEZONDHEIDSMANAGEMENT
31 oktober
Fysieke en mentale gezondheid en veerkracht zijn essentieel voor het leveren van een goede werkprestatie, maar ook voor het welzijn en welbevinden van de werknemer (en dus minder verzuim). Welke maatregelen kunt u nemen? Wat zijn de (mogelijke) effecten en (beoogde) resultaten? U krijgt een stappenplan voor het implementeren van het beleid

Vitaliteit
Werkvermogen
Ethiek en leefstijl
Welke interventies kunt u inzetten?
Workshop: Van visie naar concrete activiteiten

ARBEIDSMOBILITEIT & EMPLOYABILITY
14 november
Arbeidsmobiliteit betekent een verandering van de omgeving of een verbreding van de horizon. Het zorgt ervoor dat werknemers nieuwe dingen leren. Leren ontwikkelen, schakelen en zichzelf kunnen en blijven aanpassen. Dat helpt werknemers om goed toegerust en gemotiveerd te blijven. Arbeidsmobiliteit is geen doel op zich, maar een manier om duurzaam inzetbaar te blijven.

Arbeidsmobiliteit
Motivatie en verantwoordelijkheid
KOBADI-training: Wat kosten de voorgenomen maatregelen? Wat levert het op?

ADVIESVAARDIGHEDEN
12 december
Bereik meer impact met uw advies! Hoe kunt u management en leidinggevenden activeren tot de aanpak van duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau? Niet ad hoc, maar met een actief beleid. En hoe zorg je er vervolgens voor dat de maatregelen daadwerkelijk in de organisatie worden opgepakt? Door leidinggevenden en door de werknemer zelf.

Workshop Krachtig adviseren: versterk uw adviesvaardigheden
Plan(nen) van aanpak

Online cursusmodules

 • U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
 • U leest artikelen, kijkt korte video's en maakt korte opdrachten
 • Uw tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per cursusmodule
 • Met een leestafel voor extra verdieping
 • Een aantrekkelijke en meer flexibele manier van studeren

Vier bijeenkomsten

 • Intensieve dagen met top experts uit wetenschap en praktijk
 • Presentaties, workshops en cases
 • Tips en best practices

ORGANISATIE & BELEID
Over het belang van DI voor de organisatie en haar werknemers. Wat is de huidige situatie? En waar willen we naar toe? Welke maatregelen zijn haalbaar en zelfs noodzakelijk? We maken een plan van aanpak voor strategisch DI-beleid passend bij de eigen organisatie(cultuur).

-
-

Duurzame Inzetbaarheid
Introductie thema’s duurzame inzetbaarheid. Over het belang van DI voor de organisatie en haar werknemers.

DI-beleid: visie en doelen
Hoe vergroot u duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie? We behandelen hoofdlijnen en contouren aan de hand van de vijf V’s:

 • Verkennen: kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzamelen
 • Verbinden: creeëren van draagvlak en betrokkenheid
 • Vitaliseren: maatregelen gericht op herstel, behoud en versterking van vitaliteit en employability
 • Verlichten: maatregelen gericht op het verminderen van de werkbelasting, tijd of inhoud
 • Veranderen: maatregelen gericht op het ondersteunen van interne en externe mobiliteit

Met criteria voor beleidskeuzes

Verkennen: DI analyse
Hoe maakt u een analyse op organisatieniveau? Wat gaat u meten en naar welke (aanwezige) HR-kengetallen kijkt u? Welke instrumenten en tools kunt u gebruiken? Wat speelt er in uw organisatie? Waar ligt u wakker van?

-
-

DI-beleid: maatregelen
Wat zet u in? Rekening houdend met de organisatiecultuur, het soort werk, de omvang van de organisatie, stijl van leidinggeven en de autonomie van de medewerkers.

 • Generatiemanagement (levensfasebeleid)
 • Gezondheid, veiligheid en vitaliteit
 • Leren en ontwikkelen (talentontwikkeling)
 • Loopbaan en mobiliteit (wendbaarheid en flexibiliteit)

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Wie is verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Is dat de medewerker zelf of de opdrachtgever? Kunt u sturen op eigen regie van werkenden? De noodzakelijke paradox.

Plan van aanpak
We gaan aan de slag met een plan van aanpak. Een eerste aanzet tot een groepsopdracht. We werken dit gedurende de leergang samen uit. Voor de volgende keer is het doel om in kaart te brengen wat de belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers en die ook kunnen worden beïnvloed.

We gaan aan de slag met een plan van aanpak. Tijdens de leergang werken we dit uit.

-
-

Aan de hand van het dialoogspel van Berenschot gaan we met elkaar in gesprek. Wat is nodig om medewerkers en hun werk ook in de toekomst op elkaar af te stemmen? Voor duurzame inzetbaarheid is niet per se nieuw beleid noodzakelijk. Het slim combineren en soms wat aanscherpen van bestaande HR­instrumenten kan al voldoende zijn. Dit begint met weten wat er op uw organisatie afkomt en welke impact dat heeft op medewerkers. Op basis van die kennis kunt u gericht actie ondernemen.

De sessie resulteert in kennis van de volgende zaken:

 • Visie op duurzame inzetbaarheid
 • Huidige stand van zaken rond inzetbaarheid van medewerkers
 • Belangrijkste uitdagingen voor toekomstige inzetbaarheid
 • Oplossingsrichtingen
 • Acties voor inzetbaarheid en wat deze moeten opleveren

VITALITEIT & GEZONDHEIDSMANAGEMENT
Fysieke en mentale gezondheid en veerkracht zijn essentieel voor het leveren van een goede werkprestatie, maar ook voor het welzijn en welbevinden van de werknemer (en dus minder verzuim). Welke maatregelen kunt u nemen? Wat zijn de (mogelijke) effecten en (beoogde) resultaten?

-
-

Vitaliteit

 • Psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding
 • Intrinsieke motivatie
 • Energiebronnen
 • Zingeving
 • Arbeidssatisfactie

Werkvermogen

 • Meest voorkomende gezondheidsrisico’s in relatie tot werk
 • (Arbo-)omstandigheden
 • Leeftijd en fysieke belasting
 • Werktijden
 • Hybride werken
 • Stressmanagement
 • Eigen levensstijl
-
-

Ethiek en leefstijl
Wat mag u bespreken met medewerkers en wat niet?

Welke Interventies kunt u inzetten?
Vitaliseren: Draagkracht versterken

 • Maatregelen
 • Effect leefstijlprogramma’s: nudging, voedingsadvies en menu bedrijfskantine

Verlichten: Draaglast verminderen

 • Maatregelen
 • Werktijden
 • Verzuimactivering
-
-

Hoe zorgt u ervoor dat het vitaliteits- en gezondheidsbeleid succesvol in uw organisatie wordt opgepakt en geïmplementeerd? Hoe geeft u handen en voeten aan het beleid en de verschillende mogelijkheden en maatregelen? Hoe kunt u er zelf (verder) mee aan de slag binnen uw organisatie? Waar begint u, welke fases doorloopt u en hoe houdt u de focus?

We doorlopen de volgende 4 stappen:
Stap 1: plannen
Stap 2: organiseren
Stap 3: evalueren
Stap 4: borgen

In de online leeromgeving krijgt u handvatten en tools hoe dit vervolgens op te pakken binnen uw eigen organisatie.

U krijgt:

 • Werkboek met stappenplan voor de implementatie van het beleid
 • Jaarkalender voor het plannen van maatregelen en acties

ARBEIDSMOBILITEIT en EMPLOYABILITY
Arbeidsmobiliteit betekent een verandering van de omgeving of een verbreding van de horizon. Het zorgt ervoor dat werknemers nieuwe dingen leren. Leren ontwikkelen, schakelen en zichzelf kunnen blijven aanpassen. Dat helpt werknemers om goed toegerust en gemotiveerd te blijven. Arbeidsmobiliteit is geen doel op zich, maar een manier om duurzaam inzetbaar te blijven.

-
-

Arbeidsmobiliteit
Over groei, flexibiliteit en veerkracht van werknemers. Op welke manier stimuleert u een leven lang ontwikkelen? En hoe faciliteert u doorstroom en uitstroom binnen en buiten de organisatie? Met cases en best practices.

-
-

Motivatie en verantwoordelijkheid
Wat gebeurt er met de motivatie en prestatie van werknemers als zij ouder worden? Hoe trek en behoud u jonge werknemers ? Hoe geeft u vorm aan het werk, zodat dit past bij de eigen motivatie en capaciteiten? En de veranderingen in het werk. Hoe integreert men die in het werk? Een interactieve sessie over motivatie, autonomie en job crafting met als doel werknemers zoveel mogelijk de regie te laten nemen over hun (toekomstige) werksituatie. Met cases en best practices.

-
-

Wat levert Duurzame Inzetbaarheid uw bedrijf op? Wat kost het als u niets doet?
Met inzicht in de kosten en baten kunnen u en uw werkgever tot verantwoorde beslissingen komen, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen en hierdoor het maximale uit uw organisatie kunt halen.

Samen maken we een analyse van verschillende DI-maatregelen. Met resultaten.
Als u de voorbereidingsopdracht in de online cursusmodule heeft gedaan dan kunt u – als u hiervoor kiest – hierbij uw eigen organisatiegegevens gebruiken. U ziet direct wat interessant is om (verder) op te pakken.

Na afloop van deze KOBADI-training – die in samenwerking met TNO is ontwikkeld – ontvangt u een KOBADI-Certificaat van Deelname.

ADVIESVAARDIGHEDEN
Bereik meer impact met uw advies! Hoe kunt u management en leidinggevenden activeren tot de aanpak van duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau? Niet ad hoc, maar met een actief beleid. En hoe zorg je er vervolgens voor dat de maatregelen daadwerkelijk in de organisatie worden opgepakt? Door leidinggevenden en door de werknemer zelf.

-
-

Vanuit uw functie wordt u regelmatig gevraagd om advies te geven aan het (lijn)management. Adviseren is een aparte vaardigheid. Hoe krijgt u iedereen mee? Hoe gaat u om met weerstand? Hoe stuurt en beïnvloedt u het proces?

Leidinggevenden zullen vervolgens in gesprek moeten gaan en blijven met de werknemer over zijn/haar DI. Hoe dient de leidinggevende dit mee te nemen in de contacten en de gesprekkencyclus met de werknemer? Wat en hoe adviseert u hem/haar als adviseur Duurzame Inzetbaarheid?

Tijdens deze workshop leert u uw vaardigheden om te adviseren en te beïnvloeden te versterken.

-
-

Plan(nen) van aanpak

 • Eindresultaat Plan(nen) van aanpak met feedback, tips en adviezen

Implementatie
Hoe zorgt u ervoor dat het DI-beleid succesvol wordt geïmplementeerd en de kwaliteit wordt geborgd?

Afronding
Vragen en conclusies. Aan de slag.

Sprekers
Bestemd voor

Professionals met een hbo- of academisch werk- en denkniveau, die organisaties (willen) adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waaronder:

 • HR-adviseurs en -managers
 • Beleidsadviseurs
 • Arbo-adviseurs/-coördinatoren
 • Arbeidsdeskundigen
 • (Lijn)managers
 • MD-adviseurs
 • Opleidingsmanagers en organisatieadviseurs
 • Professionals op het gebied van ziekteverzuim, reïntegratie en mobiliteitsvraagstukken
Reviews

Allard Moolenaars

Arbeidsjurist
CBM

De leergang heeft alle facetten van duurzame inzetbaarheid behandeld. De modellen van Marco Maasse, Guido Welter en Francel Vos zijn heel goed bruikbaar!

Yvonne Paul

Manager P&O
Fem Werk

Goede inhoud. Ter zake kundige sprekers. Goede online leeromgeving.

Lilian Meerts

Inzetbaarheidsadviseur
SJG Weert

Veel onderwerpen komen aan bod die van groot belang zijn in onze organisatie. Veel tips en tools ontvangen.

Tonny de Waal

Adviseur met specialisatie arbeidsomstandigheden en vitaliteit
Zorgzaam Zeeuws-Vlaanderen

Interactie met andere professionals die in dezelfde opstartfase zitten in het opzetten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Zo voed je elkaar en dat werkt verrijkend. Je leert dan van collega's en zij van jou.

Data & Locatie
10 en 31 oktober, 14 november en 12 december
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 2.995,00 excl. BTW per persoon.

€ 2.795,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Voor annulering kunt u onze voorwaarden raadplegen.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.