Themadag - Verdieping
vrijdag 29 september 2017 Hotel Veenendaal, Veenendaal

Getuigen in strafzaken

De basis en achilleshiel van het strafproces!

Getuigenverhoor – Getuigenverklaringen en waarheidsvinding – Waarderen van getuigenbewijs – Bijzondere getuigen – Kwetsbare getuigen – Anonieme getuigen – Kroongetuigen – Getuigen met geheugenverlies

Deze cursus telt mee voor de ingeschreven advocaten specialisatie slachtofferzaken (RvR) 5 punten

Aspecten die aan de orde komen tijdens de themadag:

  • De juridische context met betrekking tot getuigenbewijs en het horen van getuigen
  • De totstandkoming van getuigenverklaringen: hoe heeft de getuige kunnen waarnemen, hoe heeft de getuige dat in zijn geheugen vastgelegd en hoe komt die vastlegging op papier middels verhoren en processen-verbaal?
  • Het door de partijen in het strafproces waarderen van getuigenverklaringen: de bruikbaarheid van getuigenverklaringen voor de waarheidsvinding in juridisch en rechtspsychologisch perspectief
  • Het effectief horen van getuigen door procespartijen
  • Bijzondere getuigen: geheimhouding en verschoningsrecht
  • Dilemma´s in het omgaan met kwetsbare getuigen: bescherming versus waarheidsvinding en bruikbaarheid verklaringen
  • Verdachten, getuigen en geheugenverlies en de invloed van middelengebruik of trauma's
  • Anonieme getuigen, bedreigde getuigen en kroongetuigen; wat kun/moet je ermee in het strafproces?

Doel van de themadag
Om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen, zowel juridisch, rechtspsychologisch, als vanuit andere disciplines, wordt deze bijzondere themadag georganiseerd. U krijgt handvatten om binnen alle mogelijkheden en beperkingen toch een zo betrouwbaar mogelijk oordeel te kunnen geven over getuigenverklaringen. De bijeenkomst is gericht op het vergroten van kennis en inzicht in het juridisch, gedragswetenschappelijke en praktisch kader met betrekking tot het gebruik van getuigenverklaringen in het Nederlandse strafproces. Hierdoor bent u beter voorbereid en in staat zaken, waarin getuigenverklaringen een rol spelen aan te pakken en/of te beoordelen.

Getuigenverklaring onmisbaar als bewijsmateriaal
De bedoeling van het strafproces is een zo betrouwbaar mogelijke vaststelling van feiten om daarmee de vraag te kunnen beantwoorden of een verdachte het hem of haar ten laste gelegde feit heeft begaan. Ondanks de enorme vlucht die het zogenaamde ‘technische’ bewijsmateriaal de laatste jaren heeft genomen, vormen in een groot deel van de strafzaken verklaringen van getuigen belangrijk, vaak zelfs doorslaggevend bewijsmateriaal. De procespartijen zijn immers zelf hoogst zelden bij de te beoordelen feiten aanwezig geweest en zijn dus afhankelijk van de waarnemingen van anderen.

Waarheidsvinding en getuigenverklaringen: steeds meer discussie
Vanuit verschillende andere dan juridische disciplines is – met name nadat er sprake is geweest van een aantal ‘dwalingen’ in ernstige strafzaken – forse kritiek geuit op de wijze waarop juristen met getuigenverklaringen omgaan in relatie tot strafrechtelijke waarheidsvinding. Daarbij komt dat in het  Nederlandse strafproces relatief weinig getuigen door de procespartijen zelf worden ‘gezien’ of ‘gehoord’ en dat veel beslissingen op basis van schriftelijke weergaven van verhoren door de politie worden genomen. Juist de wijze waarop getuigen (maar ook verdachten) door de politie, rechterlijke macht en advocatuur worden gehoord stonden en staan steeds meer ter discussie.

Veel knelpunten in de praktijk rondom getuigenverklaringen
Het vaststellen van de (juridische) waarheid aan de hand van getuigenverklaringen is niet zonder problemen. Los van het feit dat getuigen opzettelijk niet de waarheid kunnen verklaren, kunnen er ook andere gebreken aan getuigenverklaringen kleven.  Die gebreken hebben te maken met de wijze waarop mensen waarnemen en hetgeen zij waarnemen in hun geheugen opslaan en verwerken, de omstandigheden waaronder de waarnemingen hebben plaatsgevonden, de tijdsduur tussen waarnemen en verklaren, de beïnvloeding van getuigen van buitenaf en de wijze waarop uiteindelijk de waarnemingen van getuigen op papier komen. Daarnaast spelen persoonskenmerken van getuigen nog een belangrijke rol. Verklaringen waaraan op enigerlei wijze gebreken kleven vormen daarom een bedreiging voor de kwaliteit van rechterlijke oordelen en daarmee het maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging. 
 

Lees meer

Dagvoorzitter:

mr. Harry Stikkelbroeck

Senior raadsheer

Accreditatie / PE punten

Deze cursus telt mee voor de ingeschreven advocaten specialisatie slachtofferzaken (RvR) 5 punten
LRGD - 5 PE-punten
NOvA - 5 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Deze bijeenkomst is bestemd voor (juristen bij):
- Advocaten
- Officieren van justitie en Advocaten-generaal
- Rechter-commissarissen
- Rechters en raadsheren
- De juridische ondersteuning van de rechterlijke macht
- Recherche
- Juridisch (beleids)medewerkers met relevante ervaring op dit gebied
- Strafrechtswetenschappers
- Organisaties op het gebied van hulpverlening en slachtofferzorg