Jaarcongres - Verdieping
dinsdag 17 april 2018 Van der Valk Hotel Veenendaal, Veenendaal

De aanpak van mensenhandel

Aanpak mensenhandel als prioriteit. Mensenhandel staat bij politie, OM en bij veel gemeenten hoog op de agenda. Het is een ernstige vorm van ondermijnende criminaliteit  die veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. Het aantal mensen waaronder ook kinderen die in een kwetsbare positie zit en potentieel vatbaar zijn voor uitbuiting, neemt toe. Daarbij worden criminele organisaties steeds professioneler. Het is zaak om de komende jaren verder te werken aan een aanpak die het verschijnsel mensenhandel effectief terugdringt.

Onderwerpen die tijdens het Jaarcongres centraal staan:

 • Samenwerking tussen gemeenten, politie, bijzondere opsporingsdiensten en justitie
 • Aanbevelingen vanuit de Nationaal Rapporteur Mensenhandel
 • Resultaten en laatste stand van zaken
 • Vroegtijdige signalering en preventie
 • Bevoegdheden en (nieuwe) bestuurlijke instrumenten gemeenten
 • Bouwen van maatschappelijke coalities
 • Dilemma’s in onderzoek en opsporing 
 • Mogelijkheden samenwerking en informatie uitwisseling
 • De reikwijdte van het delict en de bewijsvoering
 • Arbeidsuitbuiting: risico-indicatoren en lessons learned
 • Sexuele uitbuiting : hoe herken je de signalen ?
 • Criminele uitbuiting : wat speelt er? Hoe krijg je er grip op?
 • Positie en problematiek van (minderjarige) slachtoffers
 • Adviezen en oplossingsrichtingen

Samenwerking : het vergroten van slagkracht
Een integrale aanpak waarbij politie, OM, gemeenten en RIEC’s samenwerken staat hierbij centraal. Uitgangspunt is dat door een mix van bestuurlijke preventie en strafrechtelijke repressie, barrières worden opgeworpen. Het bouwen van maatschappelijke coalities – onder andere met zorgpartners – en betrokkenheid van burgers, speelt daarnaast een belangrijke rol.  Herkenning van- en hulp aan slachtoffers is essentieel in een gecoördineerde gezamenlijke aanpak.

Opsporing en vervolging : belemmeringen en (nieuwe) mogelijkheden
Verder vraagt de aanpak van mensenhandel om specifieke keuzes in het opsporingsonderzoek.  Welke (politie)dienst gaat het onderzoek uitvoeren? Met welke partners werkt men samen?  Welke informatie kan worden gedeeld? Welke factoren kunnen het opsporingsonderzoek belemmeren of bevorderen?  

Strafbaarstelling : omzetten van signalen in sterk bewijs
De delictsomschrijving van mensenhandel is daarbij complex: het betreft zowel sexuele als andere vormen van uitbuiting. De jurisprudentie is vrij onoverzichtelijk. Rechters stellen soms wisselende eisen aan het bewijs. Dit maakt de bewijsvoering in deze zaken niet eenvoudig.

Opzet en doel van het congres
Dit congres wil handvatten bieden om de vroeg signalering, preventie, opsporing en vervolging van mensenhandel verder te verbeteren.

In het ochtendprogramma gaan de sprekers in op de laatste stand van zaken en resultaten. Nieuwe ontwikkelingen in beleid en aanpak worden tegen het licht gehouden. Instrumenten, methoden en oplossingsrichtingen besproken. Met aandacht voor nieuwe wetgeving en relevante jurisprudentie.

In het middagprogramma vindt verdieping plaats op specifieke thema’s. U ontvangt informatie, kunt uw vragen stellen en discussiëren met de sprekers, collega’s en ketenpartners in de aanpak van mensenhandel. Leren van cases en van elkaar staat hier centraal.

Lees meer

@kkveiligheid

congresmensenhandel18

Accreditatie / PE punten

NOvA - 5 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Dit congres is bestemd voor (medewerkers van):

 • Politie (recherche, vreemdelingenpolitie)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Gemeenten (afd Veiligheid, Zorg en welzijn, Juridische zaken
 • RIECs
 • BIBOB-ambtenaren
 • Inspectie SZW (SIOD)
 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
 • Hulpverlening
 • Mensenrechtenorganisaties
 • Belastingdienst
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • UWV
 • Zorgpartners
 • Rechterlijke macht
 • Openbaar Ministerie 
 • Advocaten