Ondernemers in en uit de (corona)schulden 2023

Ondernemers in en uit de (corona)schulden 2023

Verdieping
Congres op locatie
In bedrijf
Hotel Breukelen

Tips en tools voor schuldhulpverlening bij ondernemers.

Aan bod komen onder andere:

 • Ondernemers, (corona)schulden en de zorgplicht van de overheid
 • Betalingsproblemen en armoede onder ondernemers: een onderschat probleem
 • Vroegsignalering van financiële problemen: óók voor ondernemers!
 • Paneldiscussie met onder andere Frank Loois en Ralph van Dam
 • Ondernemers en belastingschulden na de coronacrisis: knelpunten & oplossingen
 • Schuldhulp aan (ex-)ondernemers
 • Vroegsignalering via het platform ‘Ondernemer Centraal’
 • Corona, schulden en stress bij ondernemers
 • Schulden saneren met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
 • Financieringsmogelijkheden voor ondernemingen in zwaar weer

Reserves verdampt en schulden opgebouwd
Het aantal ondernemers dat zich meldt voor schuldhulpverlening neemt wekelijks toe. Nog veel meer ondernemers melden zich niet, maar kampen ook met betalingsachterstanden en (belasting)schulden. Veel ondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis en -maatregelen. Als gevolg van lockdowns en gedwongen sluitingen zagen zij hun omzet fors teruglopen. Veel bedrijven die voor de crisis prima draaiden, hebben nu een grote belastingschuld. Ondernemers hebben zich in de schulden gestoken om hun zaak overeind te houden. Sommigen verkochten noodgedwongen hun huis of auto en hebben spaargeld of pensioen aangesproken om de eindjes aan elkaar te knopen. Met behulp van steunmaatregelen vanuit de overheid en terughoudendheid van schuldeisers om te incasseren, zijn faillissementen in eerste instantie afgewend.

Weer voldoen aan normale betaalverplichtingen en aflossen van opgebouwde schulden
Vanaf 1 oktober 2021 zijn de eerste steunmaatregelen zoals TOZO vervallen en vanaf april 2022 zijn normale betaal- en fiscale verplichtingen weer gaan lopen. Ondernemers krijgen vanaf 1 oktober 2022 vijf jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. Deze bedrijven (meer dan 260.000) hebben geen perspectief als ze de komende vijf of zelfs bij tien jaar alleen maar moeten aflossen. Er zijn nu al signalen dat veel ondernemers dit niet redden zonder aanvullende regelingen. Van ondernemers wordt verwacht dat zij de Belastingdienst in een plan laten zien hoe zij gaan terugbetalen. Veel ondernemers zullen hier hulp bij nodig hebben. Deze hulpvragen zullen langzaam op gang komen en lang blijven aanhouden.

Ook private schuldeisers zijn weer actiever geworden met incasseren. Grotere MKB-bedrijven laten herstel zien. Maar kleinere MKB-bedrijven en zzp’ers zullen steeds vaker in de problemen komen. En wat te denken van de schrijnende gevallen die buiten de boot van de coronasteun vielen? De persoonlijke aansprakelijkheid van veel ondernemers vergt extra aandacht en een passend hulpaanbod.

Nieuwe mogelijkheden en oplossingen
Sinds begin 2021 bieden de nieuwe Wet homologatie onderhands (WHOA) akkoord en een aanpassing van de Leidraad Invordering van de Belastingdienst nieuwe mogelijkheden om schulden van ondernemers op te lossen. Hoe loopt dit in de praktijk? De Belastingdienst staat sinds vorig jaar ook open voor minnelijke schuldregelingen voor ondernemers. Daarvoor is de Leidraad Invordering aangepast. De Belastingdienst doet bij een schuldregelingsvoorstel voor een ondernemer wel een extra toets op levensvatbaarheid. Ook wordt per 1 augustus a.s. tijdelijk afgezien van de preferente positie bij schuldregeling. En wat is er nog meer mogelijk om ondernemers te helpen?

Vroegsignalering schulden bij ondernemers
Ondernemers zijn niet gewend om hulp te vragen en de gemeente is geen logische route voor hen. Terwijl het zo belangrijk is om zo vroeg mogelijk hulp in te schakelen zodat schulden niet een enorm persoonlijk drama worden. Hoe kunnen we ondernemers, zzp’ers en flexwerkers eerder bereiken zodat ze niet met geldzorgen rond blijven lopen, maar erover praten en hulp zoeken?

Schuldhulp voor ondernemers (nog beter) toegankelijk maken
Nu is het écht de tijd om de puinhopen van de coronacrisis op te ruimen en schuldhulpverlening aan ondernemers aan te bieden. Het is aan gemeenten en schuldhulpprofessionals om deze hulp toegankelijk te maken. Hiervoor is het belangrijk dat zij goed inzicht hebben in de specifieke problematiek van (ex-)ondernemers en de financieringsmogelijkheden. Schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) vraagt meer kennis dan schuldhulpverlening aan particulieren, is juridisch complexer en ook de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden beoordeeld. Dit congres biedt hiervoor de tools en tips.

Wij organiseren deze dag in samenwerking met Zuidweg & Partners.

Programma
-
-

De laatste cijfers laten een verontrustend beeld zien van de aantallen ondernemers met een tijdens corona opgebouwde (belasting)schuld. Van alle nog openstaande schulden zit ruim een derde in de risicoklasse hoog. Dit komt neer op bijna 100.000 ondernemers en zzp’ers uit verschillende branches, niet alleen de retail, die het niet meer kunnen betalen. De overheid verzaakt haar zorgplicht, stelt Jan Meerman. Wat wil INretail van het kabinet?

Spreker
-

Ca. 200.000 ondernemers met problematische (corona)schulden hebben op dit moment een onderneming die wél levensvatbaar is, maar waarvoor de beschikbare hulp ontoereikend is voor het saneren van de schulden en herstructureren en herfinancieren van de onderneming. Hoe kunnen we met elkaar (publiek/private partijen) deze uitdaging aanpakken?
Met medewerking van onder andere:
Onder leiding van Marit van Bohemen

-
-

Er vindt een systematische onderschatting plaats van de financiële problemen en de verborgen armoede onder ondernemers. De CBS kwartaalcijfers worden verzameld bij bedrijven met 5 medewerkers en meer, waarmee 95% van het MKB wordt uitgesloten. Daarom is de Kleinbedrijf Index ontwikkelt. U hoort de meest recente kwartaalcijfers en trends. Daarbij wordt verdiepend ingegaan op (ontbrekend) financieel inzicht en financiële vaardigheden van ondernemers en het ontwikkelen van effectieve interventies.

-

U kunt kiezen uit zes workshops, waarvan u er twee kunt bijwonen. Er is volop gelegenheid om de vragen te stellen waarmee u in uw werk wordt geconfronteerd.

1. Ondernemers en belastingschulden na de coronacrisis: knelpunten & oplossingen

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht, maar veel ondernemers staan nog loodzware tijden te wachten. Ondanks de verschillende steunpakketten hebben circa 280.000 ondernemers gezamenlijk in totaal ongeveer 20,2 miljard euro aan belastingschuld opgebouwd. Ondernemers met coronagerelateerde betalingsproblemen konden tot 1 april 2022 bijzonder uitstel aanvragen voor de afdracht van onder meer inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en btw.

Vanaf 1 april 2022 moeten ondernemers lopende verplichtingen weer voldoen en vanaf 1 oktober 2022 moeten zij beginnen met het terugbetalen van hun opgebouwde belastingschulden in verband met corona uitstel. Ze hebben daarvoor 60 maanden de tijd. Er is een groep ondernemers die problemen zal ondervinden bij het hervatten van de lopende verplichtingen en/of het terugbetalen van de openstaande belastingschuld. Dat kan betekenen dat sommige ondernemers failliet gaan, terwijl het coronagerelateerde belastinguitstel dat juist trachtte te voorkomen.

Aan bod komt onder andere:

 • Hoe omgaan met de tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschuld? We bespreken de mogelijkheden en spelregels van uitstel van betaling, voor zowel "reguliere" als "coronaschulden";
 • Kwijtschelding en andere vormen van sanering voor ondernemers met belastingschulden. Hierbij is speciale aandacht voor de WHOA;
 • Invordering van toeslagen.
4. Corona, schulden en stress bij ondernemers

De uitputting van zelfstandig ondernemers kan zijn enorm groot zijn na Corona en lockdown. Juist ondernemers hebben de neiging door te gaan tot ze er bij neervallen, want een eigen zaak is meer dan alleen klanten en medewerkers; de zaak ís ook de ondernemer. Met de uitputting die dan ontstaat herkennen we de ziektebeelden van depressie en burnout. Er kan vermijdings- en ontkenningsgedrag ontstaan.

Aan bod komt onder andere:

 • Wat betekent het voor een ondernemer in die situatie om een beroep te doen op schuldhulpverlening?
 • En hoe ga je dan het gesprek aan met de ondernemer, die de stap die hij heeft gezet vaak zal zien als persoonlijk falen, om weer perspectief te vinden?
6. Financieringsmogelijkheden voor ondernemingen in zwaar weer

Ondernemers hebben zware tijden achter de rug. En nog steeds zorgt de pandemie bij veel ondernemers voor een stijgende schuldenlast. Hierdoor is de aandacht binnen het bedrijf steeds vaker gericht op de schuldenproblematiek, dan op de onderneming zelf. Een tijdige aanpak kan erger voorkomen. Hoewel de rente laag is, staan financiële instellingen op dit moment niet te springen om geld te lenen aan ondernemers. Het is altijd moeilijker om schulden te herfinancieren dan financiering te krijgen om zakelijk te kunnen groeien. Welke (nieuwe) mogelijkheden zijn er voor ondernemers met (corona)schulden om financiering te vinden en binnen welke termijn is dit te realiseren?

Aan bod komt onder andere:

 • Herfinanciering van bestaande kredieten
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen(Bbz)
 • Time-out arrangement (TOA): nieuwe kredietfaciliteit voor ondernemers die willen doorstarten. Het TOA helpt ondernemers om gebruik te maken van de WHOA.
 • Crowdfunding
 • Factoring
 • Qredits Microfinanciering
-
-
-

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Vroegsignalering van financiële problemen bij burgers is inmiddels geland in Nederland. Maar hoe zit dit bij ondernemers? Ondernemers zijn gewend om alles zelf te doen. De gemeente is voor hen geen logische route om hulp te zoeken bij problemen. De Nederlandse Schuldhulproute signaleert dat veel ondernemers op omvallen staan. Hoe bereik je hen eerder? Welke initiatieven zijn er? En welke totaaloplossing biedt het Platform ‘Ondernemer Centraal’?

-
-
2. Schuldhulp aan (ex-)ondernemers

Bij veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf staat het water aan de lippen. Na het wegvallen van de steun- en herstelpakketten van de Rijksoverheid, zien we inmiddels een toenemend aantal ondernemers bij de gemeente aankloppen voor schuldhulpverlening. Gemeenten dienen ondernemers te helpen vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Steeds meer gemeenten hebben de noodzaak ingezien om niet alleen de schuldhulpverlening voor particulieren, maar ook voor ondernemers op een goede manier te organiseren.

In deze workshop hoort u van Gemeente Den Haag hoe zij de schuldhulp aan ondernemers hebben ingericht. Daarnaast vertellen we in vogelvlucht wat schuldhulp aan ondernemers inhoudt.

Aan bod komt onder andere:

 • Hoe kun je schuldhulpverlening voor ondernemers organiseren?
 • Samenwerking met derde partijen
 • Voorwaarden voor schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers
 • Welke flankerende hulp bevordert de bestendigheid van het schuldhulpverleningstraject?
 • Boekhouding, belastingen en andere complicaties
 • Levensvatbaarheid van de onderneming
 • Saneringskrediet (o.a. Bbz) of spaarsanering?
Spreker
3. Vroegsignalering via het platform ‘Ondernemer Centraal’

Gemeente Utrecht is gestart met een nieuw initiatief om ondernemers met financiële problemen eerder te bereiken, in samenwerking met ondernemende partijen. ‘Ondernemer Centraal’ is er voor alle mkb’ers en zzp’ers die in de gemeente Utrecht wonen. Oók voor ondernemers die niet direct getroffen zijn door de coronacrisis. Het doel is om bedrijven in Utrecht te versterken voor de toekomst. ‘Ondernemer Centraal’ biedt daarvoor een mix van coaching, advies en ondersteuning. Alle coaching en advies binnen ‘Ondernemer Centraal’ wordt gedaan door ervaren ondernemers en specialisten in ondernemen en werkgelegenheid.

Aan bod komt onder andere:

 • Wie zijn aan zet om ondernemers met financiële problemen vroegtijdig te bereiken?
 • Waar hebben ondernemers op de korte termijn behoefte aan?
 • Hoe ziet het traject van ‘Ondernemer Centraal’ eruit?
 • Eerste praktijkervaringen (o.a. hoeveel ondernemers zijn er geholpen?)
 • Verwachtingen voor de toekomst (o.a. landelijke uitrol)
5. Schulden saneren met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Als een faillissement nadert, kan dat worden voorkomen door een minnelijk akkoord te bereiken met de schuldeisers of om toelating te vragen tot de Wsnp. Daar is per 1 januari 2021 een akkoord onder de WHOA bijgekomen: een nieuwe mogelijkheid om via de rechter schulden van een onderneming te saneren. Met deze wet kan zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord worden bereikt.

Onder de WHOA zijn twee akkoorden mogelijk; een reorganisatie- en een liquidatieakkoord. Ondernemers die kampen met hoge schulden maar levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben, kunnen met een reorganisatieakkoord een faillissement voorkomen. Wanneer er geen sprake is van rendabele bedrijfsactiviteiten of als de ondernemer zijn bedrijf in het zicht van faillissement gecontroleerd wil beëindigen kan een liquidatieakkoord uitkomst bieden.

Aan bod komt onder andere:

 • Is de WHOA de oplossing? Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van andere insolventieprocedures?
 • Wie kunnen gebruik maken van de WHOA? Is de WHOA ook geschikt voor kleine ondernemingen en natuurlijke personen met een onderneming?
 • Waar moet een WHOA-akkoord aan voldoen?
 • Hoe ziet zo’n traject eruit?
 • Hoe vindt de stemming over het akkoord, en uiteindelijk de homologatie plaats?
 • Wie zijn betrokken bij het traject? Rol van een herstructureringsdeskundige, observator, advocaat, financieel adviseur, ondernemer.
 • Hoe wordt een WHOA-akkoord gefinancierd?
 • Hoe werkt de afkoelingsperiode, en welke andere instrumenten staan ter beschikking?
 • Wat zijn de ervaringen in de praktijk met de WHOA?
Sprekers

Bianca Knoef

Bedrijfsjurist
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland

Amir Moeni

Vaktechnisch Coördinator Invordering CAP-Inning
Belastingdienst - Belastingen CAP

Roy Spit

Directeur
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland

Linda Spronck

Coördinerend beleidsadviseur invordering
Concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken Belastingdienst
Bestemd voor
 • Bbz-consulenten en ondernemersadviseurs gemeenten
 • Bewindvoerders
 • Financieel adviseurs zoals accountants, administratieconsulenten, belastingadviseurs
 • (Gerechts)deurwaarders en incassospecialisten
 • Kamers van Koophandel
 • Klantmanagers inkomen
 • (Krediet)banken
 • Schuldeisers (woningcorporaties, zorgverzekeraars, banken, Belastingdienst, CJIB etc.)
 • Schuldhulpverlening
 • Sociaal raadslieden
 • Zelfstandigenloketten
Data & Locatie
Hotel Breukelen
Hotel Breukelen

Stationsweg 91
Breukelen 3621 LK
Nederland

info@breukelen.valk.nl

Van der Valk Hotel Restaurant is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam),
bij afslag nummer 5.

Via de Snelweg
Er is een snelle verbinding met Luchthaven Schiphol (20 minuten), Amsterdam (20 minuten), Utrecht (14 minuten), Den Haag (45 minuten) en Rotterdam (40 minuten).
De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is gratis.
Na afloop van de dag krijgt u van ons een uitrijkaart.

Per Trein
Ook met de trein is hotel Breukelen prima te bereiken. U neemt daarvoor een stoptrein uit de richting Amsterdam, Schiphol, Utrecht of Rotterdam en stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 445,00 excl. BTW per persoon.

€ 395,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. U ontvangt één factuur voor alle deelnemers.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.