Cursus
woensdag 23 mei 2018 Van der Valk Hotel Breukelen, Breukelen

Privacywetgeving voor BOA’s vanaf mei 2018

De AVG en de Wet politiegegevens: grote veranderingen in het BOA-werkveld!

In mei 2018 verandert de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens wordt vanaf dat moment de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg) van kracht. Een belangrijke wijziging daarin is dat de Wpg ook van toepassing wordt op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

 • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van de privacywetgeving
 • Wanneer BOA’s zich aan de Wpg moeten houden en niet aan de Wbp/AVG
 • Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de nieuwe AVG en de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg)
 • Wat er verandert in de gegevensuitwisseling met politie en andere opsporingsdiensten
 • Welke stappen u moet zetten om aan de wet te voldoen
 • Wat de rol van bevoegd functionaris inhoudt en welke taak deze heeft
 • Aan welke eisen een register van verwerkingen moet voldoen
 • Wanneer gegevens uit toezichtswerk gebruikt mogen worden voor opsporing

Wettelijk kader voor opsporingsinformatie in 2018
Buitengewoon opsporingsambtenaren stellen zich steeds meer op als netwerk- en ketenpartners. Ze moeten wel, want zij staan samen met de politie en andere organisaties aan de lat voor een veilig Nederland. De privacywetgeving geeft kaders voor de samenwerking door BOA’s met andere handhavers en met organisaties zonder opsporingsbevoegdheden, maar wordt in de uitvoeringspraktijk als complex ervaren. Bovendien zijn er veel ingrijpende wijzigingen op komst.

EU Richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging
Voor een groot aantal verwerkingen van persoonsgegevens geldt vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG); de Wbp komt te vervallen. Echter, de AVG geldt niet voor gegevens als die worden verwerkt voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten – een belangrijke taak voor BOA’s. Voor alle persoonsgegevens die voor dat doel worden verwerkt, geldt de Europese Richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging. In Nederland worden daarom de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens (Bpg) aangepast.

Wet politiegegevens (Wpg) nu óók voor BOA’s
Sinds 2008 is de Wpg reeds van toepassing op de politie, Kmar en Rijksrecherche. Ook bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD werken al sinds 2009 conform de Wpg. De BOA’s worden daar in mei 2018 op basis van het Besluit politiegegevens aan toegevoegd: onderdelen van de Wpg worden van overeenkomstige toepassing verklaard op de verwerking van persoonsgegevens door BOA’s.

Voor veel gegevens waar BOA’s mee werken, geldt binnenkort dus de nieuwe Wpg. Iedereen die BOA is (en zijn werkgever) en gewend is dat de Wbp de grondslag biedt voor gegevensverwerking, kan zijn kennis maar beter snel laten bijspijkeren.

Stuur uw vragen in
Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de cursusdatum uw vragen in te sturen. Deze worden dan tijdens deze cursus, voor zover mogelijk, behandeld door de docenten. U kunt uw vragen sturen naar: svanderlinden@kerckebosch.nl.

Incompany
Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega's met dezelfde opleidingsbehoefte? Deze cursus kunnen wij ook incompany voor u organiseren. Een incompany cursus is interessant vanaf 10 deelnemers.

Lees meer

Overtredingen verwerken conform de Wpg
BOA’s hebben vaak verschillende petten op en ze verwerken verschillende soorten persoonsgegevens. Gegevens die ze verwerken in het kader van toezicht vallen vanaf mei 2018 onder de AVG – dat is al een flinke verandering. Maar daar komt dus nog bij dat alle gegevens die ze als opsporingsambtenaar verwerken onder de ‘EU-richtlijn opsporing en vervolging’ valt en dus ook onder de Wpg/Bpg.

Nieuwe wet, nieuwe eisen
De AVG betekende al dat een deel van uw gegevenshuishoudingen anders moet worden ingericht: andere verwerkingstermijnen met andere regels voor het verstrekken van de gegevens. Er moet een bevoegd functionaris worden aangewezen die als hoeder fungeert voor de gegevens. De loggingsbepalingen veranderen en er moet een register worden opgesteld van alle gegevensverwerkingen. Voor BOA’s geldt dat alle registratiesystemen onderscheid moeten kunnen maken tussen strafrechtelijke gegevens en andere gegevens. De strafrechtelijke gegevens moeten worden geoormerkt en er gelden andere autorisaties voor de toegang tot deze gegevens.

Specifiek BOA: twee regimes
Er zullen dus twee aparte regimes naast elkaar gaan gelden. Enerzijds de AVG-gegevensverwerking voor ‘normale’ persoonsgegevens (personeel, klanten, relaties, e.d.) en voor persoonsgegevens over toezicht en bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast moet er een Wpg-gegevensverwerking komen voor alle persoonsgegevens over opsporing en vervolging van strafbare feiten. Binnen hetzelfde BOA-domein zullen gegevens soms ook moeten worden overgeheveld van de AVG naar de Wpg en soms zullen ze zelfs in twee systemen naast elkaar staan.

Stuur uw vragen in
Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de cursusdatum uw vragen in te sturen. Deze worden dan tijdens deze cursus, voor zover mogelijk, behandeld door de docenten. U kunt uw vragen sturen naar: svanderlinden@kerckebosch.nl.

Incompany
Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega's met dezelfde opleidingsbehoefte? Deze cursus kunnen wij ook incompany voor u organiseren. Een incompany cursus is interessant vanaf 10 deelnemers.

 

Bestemd voor: 

Bestemd voor BOA’s en werkgevers van BOA’s in alle domeinen, zoals:

 • Gemeentelijke handhavers en toezichthouders, parkeercontroleurs
 • Flora- en faunabeheerders, milieu-inspecteurs
 • Leerplichtambtenaren, conducteurs, OV-handhavers, sociaal rechercheurs
 • Zowel werkzaam bij publieke als private organisaties,
 • Werkgevers van BOA’s werkzaam in bijvoorbeeld HR of ICT