Cursus
donderdag 29 maart 2018 Hotel Veenendaal,
donderdag 12 april 2018 Hotel, Veenendaal
donderdag 26 april 2018 Hotel, Veenendaal

Omgaan met clienten met psychische kwetsbaarheid | 3-daagse Leergang

Mede als gevolg van de transformatie van het Sociaal Domein kunt u in uw werk vaker dan voorheen te maken krijgen met cliënten met GGZ-problematiek. Het kan bijvoorbeeld gaan om psychotische stoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, autisme of LVB. Bent u voldoende toegerust voor de omgang met deze cliënten?

Andere manier van werken gevraagd, vanuit de context van de cliënt
Dit is een nieuw perspectief, dat om een nieuwe en andere manier van werken vraagt. Dit vraagt ook, meer als voorheen, om te werken vanuit de context van de cliënt: de situatie waar de cliënt woont, leeft en werkt. Het is volgens henzelf dan ook belangrijk om vanuit dit perspectief naar hun vraagstukken te kijken. Het is steeds van groot belang de context en de omgeving bij de begeleiding van hen te betrekken. De wijze waarop er binnen de gegeven situatie betekenis wordt gegeven aan klachten en problemen vormt het aangrijpingspunt voor de interventies.

Ervaringsdeskundigen met een psychische kwetsbaarheid geven nadrukkelijk aan dat zij de klachten en de ziekteverschijselen wel hebben maar het niet zijn. Dit is een belangrijk uitgangspunt in dit leertraject.

Meervoudige problematiek op vier niveaus
Hoewel de aard, omvang en duur van geestelijke gezondheidsproblemen per situatie kunnen verschillen zijn de problemen en klachten doorgaans meervoudig van aard. Meervoudigheid wordt in de sociale psychiatrie vertaald naar een systematisch ordening in vier niveaus. Deze zijn: het lichamelijke, het individuele, het sociale en het maatschappelijke niveau. Bij het onderzoeken van de problematiek is het belangrijk dat men zich richt op deze vier niveaus en de wisselwerking die er tussen de niveaus plaatsvindt.

Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen presenteren hun klachten vaak op één niveau, terwijl de mogelijkheid voor het inzetten van een interventie juist op een ander niveau zou kunnen of moeten liggen.

Wat kunt u als (maatschappelijk of financieel) dienstverlener doen?
Ondersteuning bij zelfmanagement, herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid is een belangrijke activiteit van de professional evenals het ontwikkelen van initiatieven gericht op het versterken van maatschappelijke steunsystemen. Verwacht wordt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid sneller en vaker een beroep doen op hun eigen netwerk of systemen in de wijk. Het inzetten van interventies om sociale uitsluiting te voorkomen en samenredzaamheid te bevorderen zijn belangrijk. Aangetoond is dat het realiseren van ontmoeting tussen bewoners in een wijk destigmatiserend werkt.

Leerdoelen van de cursus:

  • De deelnemer heeft zijn eigen vraagstukken ontdekt in de communicatie tussen medewerkers en cliënten met een psychische kwetsbaarheid.
  • De deelnemer kan in de cursus een relatie leggen met de context waarin GGZ-problematiek van de cliënt zich afspeelt.
  • Het herkennen en taxeren van complex en soms onaangepast gedrag en de mogelijke relatie met psychische kwetsbaarheid van de cliënt.
  • De deelnemer kent de principes van conflicthantering, onderhandelen en bemiddelen volgens het model van Thomas & Killman.
  • De deelnemer is staat om samen met de cliënt na te gaan wat zij nodig hebben in relatie met de woonomgeving
  • De deelnemer is na de cursus in staat tot het voeren van begeleidingsgesprekken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Onder begeleiding van ervaringsdeskundigen en trainer heeft de deelnemer geoefend.
  • De deelnemer is zich bewust van- en in staat om te gaan met professionele en persoonlijke grenzen en leert daarop te reflecteren.

Lees meer

Cursusniveau
De cursisten zijn werkzaam bij de maatschappelijke dienstverlening en financiële dienstverlening (schuldhulpverlening, budgetcoaching, beschermingsbewind) en zijn minimaal opgeleid op hbo-niveau of hebben minimaal 2 jaar werkervaring op het vakgebied.

Werkwijze tijdens de cursus
Naast het behandelen van theorie zal worden gewerkt met praktische oefeningen door middel van het rollenspel op basis van actuele casuïstiek. De praktische toepassing van het geleerde staat hierbij centraal. De (ervaringsdeskundige) acteur speelt realistische casussen direct vanuit de praktijk. Het werken met rollenspel heeft als groot voordeel dat de theorie direct op een praktische wijze geoefend kan worden.

Docent en trainingsacteur zullen feedback geven op de gespreksvaardigheden en houding van de deelnemers. Het doel van dit leertraject is niet alleen praktisch oefenen, maar ook leren van elkaar.

Accreditatie / PE punten

BPBI - 8 punten
Kiwa - Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1 - 6 PE punten - kennis - 6 PE punten - vaardigheden
NBPB: 18 lesuren
Registerplein - 5,2 registerpunten voor opleidingstraject geregistreerde maatschappelijk werkers. 18 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering geregistreerde sociaal juridisch dienstverleners.
SKJ op aanvraag
VeWeVe - 6 PE-punten t.b.v. beschermingsbewindvoerders en curatoren
Wsnp - 18 vaardigheidspunten

 

Bestemd voor: 

Deze 3-daagse leergang is bestemd voor:

  • Medewerkers in de maatschappelijke dienstverlening
  • Medewerkers financiële dienstverlening
  • Sociale wijkteams

Cursusniveau
De cursisten zijn minimaal opgeleid op hbo-niveau of hebben 2 jaar werkervaring.