Praktijkdag
maandag 13 november 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

Gesloten jeugdhulp in de praktijk

Knelpunten en oplossingen rondom de procedure tot en uitvoering van vrijheidsontneming van jongeren

De sprekers zetten de gehele procedure vanaf het moment dat aanmelding wordt overwogen tot en met de uitvoering van de gesloten jeugdhulp voor u op een rij. Welk beeld komt uit onderzoek naar voren? Wat gaat goed en welke oorzaken en mogelijke oplossingen zijn er voor de problemen, risico’s en (juridische) knelpunten in de praktijk?

Onderwerpen die centraal staan:

 • De procedure tot aan de plaatsing gesloten jeugdhulp
 • Context: wat gaat goed en wat niet? De uitvoering van de maatregel gesloten jeugdhulp in de praktijk
 • Welke eisen moeten worden gesteld aan een plaatsing voor jonge kinderen?
 • Gesloten jeugdhulp vanuit kinderrechtelijke perspectief
 • Ervaringen met de nieuwe Voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp
 • Rol en functie van gedragsdeskundigen bij het afgeven van een instemmingsverklaring voor een Voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp
 • Verantwoord plaatsen met én zonder machtiging gesloten jeugdhulp: hoe werken de nieuwe bodemeisen van de Inspectie Jeugdzorg in de praktijk?
 • Gesloten plaatsing zonder machtiging
 • Positie van de advocaat in de procedure gesloten jeugdhulp
 • Afsluitende reflectie

Toename gesloten jeugdzorg en crisissituaties
Het plaatsen van een minderjarige in een gesloten jeugdhulpinstelling is de zwaarste vorm van uithuisplaatsing die Nederland kent en is bedoeld voor jongeren met ernstige ontwikkelings- en (gedrags)stoornissen. In 2016 zijn méér kinderen en jongeren gedwongen opgenomen in gesloten jeugdzorginstellingen, constateerde de Kinderombudsman op basis van eigen onderzoek. Ook constateerde zij een toename in het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg. Ook uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bleek vorig jaar dat er veel variaties bestaan in de wijze waarop gedwongen jeugdhulp plaatsvindt. Hoewel er eisen en voorwaarden worden gesteld aan het inzetten van gesloten jeugdhulp, stapt de praktijk daar af en toe overheen.

Juridische waarborgen in de praktijk onvoldoende?
Omdat het gaat om een zeer ingrijpende maatregel, mag een jeugdige alleen in een instelling voor gesloten jeugdhulp worden opgenomen als een kinderrechter daarvoor een machtiging heeft afgegeven. De kinderrechter kan deze machtiging alleen verlenen als een onafhankelijke gedragswetenschapper oordeelt dat gesloten jeugdhulp noodzakelijk is. Ook krijgt de jeugdige altijd een advocaat toegewezen. Echter, in de praktijk signaleren belangenbehartigers van jeugdigen dat de juridische waarborgen onvoldoende zijn.

Ditzelfde geldt voor de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp die bestaat sinds de invoering van de Jeugdwet (januari 2015). Werken de bodemeisen zoals geformuleerd door Inspectie Jeugdzorg voor het ‘’verantwoord plaatsen van jongeren zonder rechterlijke machtiging gesloten jeugdhulp op een locatie waar gesloten jeugdhulp wordt geboden’’ voldoende? Wat vinden gedragswetenschappers van hun rol en functie bij het opstellen van de instemmingsverklaring voor deze nieuwe machtigingsvorm?

Praktijkproblemen vrijwillige versus gedwongen gesloten plaatsing
Wat in de praktijk ook als pijnpunt wordt ervaren, is het onderscheid tussen de vrijwillige gesloten plaatsing door de gemeente en de plaatsing binnen het justitiële kader van een kinderbeschermingsmaatregel. Wat is het verschil? Waar lopen de verschillende instanties tegen aan? Gemeenten worstelen met hun taak op dit punt. 

Lees meer

Accreditatie / PE punten

NIP - in aanvraag
NVO - in aanvraag
Registerplein - Cliëntondersteuners, SJD, GHO: 4 punten
Registerplein - GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen: 2 punten
SKJ in aanvraag
Voor advocaten: Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaand aan

 

Bestemd voor: 

Voor praktijk en werkzaamheden van:

 • JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)
 • Gecertificeerde Instellingen
 • Gedragsdeskundigen/-wetenschappers
 • Wijkteams
 • Jeugd GGZ
 • Juristen bij gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren
 • (Jeugdrecht)advocaten
 • Kinderrechters