Training

Biologische agentia

Veel medewerkers lopen risico’s omdat zij tijdens hun werk worden blootgesteld aan zogenaamde biologische factoren. Voor medewerkers van waterschappen is dit bijvoorbeeld bij afvalwater, voor buitendienstmedewerkers van gemeenten tijdens onderhoud aan struiken (Ziekte van Lyme) en medewerkers van afvalbedrijven kunnen blootgesteld worden aan hoge concentraties micro-organismen.

Inhoud van de training

 • Kennis van de soorten micro-organismen waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
 • De gevaren van deze organismen
 • De kans op blootstelling
 • De mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
 • Belang van hebben van goede weerstand
 • De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in organisatorische maatregelen, technische voorzieningen en gedragsmaatregelen
 • De arbocatalogus Biologische agentia
 • De besmettingswijzer
 • Hygiëne protocollen

Doel
Na het volgen van de training:

 • kent u de belangrijkste biologische risico’s
 • weet u welke gezondheidsrisico’s dit voor uw medewerkers kan opleveren
 • weet u welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt

Lees meer

Enkele voorbeelden
Materiaal waaraan men wordt blootgesteld kan zijn: afvalwater, bodemslib, oppervlaktewater, begroeiing, zwerfafval, kadavers, levende dieren. Dit kan tijdens inspectie van veehouderijen en akkerbouwbedrijven, tijdens monstername in het oppervlaktewater, bij snoeicontroles, tijdens muskus- en beverratten bestrijding, bij  schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompen en gemalen, waterlopen, werken in besloten ruimtes, het nemen van  slibmonsters en werken in het groen, enz.

In veel afvalstoffen kunnen gistings- en rottingsprocessen plaatsvinden, waardoor er zeer hoge concentraties aan micro-organismen in het afval aanwezig kunnen zijn. Bepaalde afvalstoffen bevatten materialen van menselijke of dierlijke aard waardoor kans bestaat op Hepatitis en Aids of zoönosen (infectieziekten van dierlijke oorsprong).

Volg ons ook via twitter @werk_veiligheid.

Accreditatie / PE punten

Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK: 1 punt

 

Bestemd voor: 

Arbocoordinatoren, preventiemedewerkers, veiligheidskundigen, veiligheidsadviseurs en leidinggevenden van waterschappen en in de afvalbranche.