Recht

De nieuwe Wet verplichte GGZ, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg
Datum: 
25 oktober 2018
€ 345,00 excl. BTW
Relevante jurisprudentie Bopz
Datum: 
25 oktober 2018
€ 345,00 excl. BTW
De kwaliteit van het bewijsmateriaal is doorslaggevend voor het wel / niet slagen van je zaak

De cursus Fraude & Bewijs bij verzekeringszaken, geeft u in een halve dag een actuele stand van zaken. Naast de noodzakelijke theorie wordt er veel aandacht besteed aan cases uit de praktijk en recente voorbeelden uit de jurisprudentie. Lessons learned en handige tips staan hierbij centraal.

Datum: 
27 september 2018
€ 395,00 excl. BTW
Datum: 
21 juni 2018
€ 0,00 excl. BTW

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus. 

Datum: 
4 december 2018
€ 545,00 excl. BTW
Inzicht in psychologische processen & tips voor effectieve communicatie met het slachtoffer

De psychische gevolgen van letsel door een ongeval of door geweld worden steeds vaker onderkend en meegenomen bij de afwikkeling van letselschade. Deze cursus geeft antwoord op de volgende vragen: Wat kan de impact zijn van de manier waarop het slachtoffer, het ongeval en de context zich tot elkaar verhouden? Wat zijn daardoor mogelijke belemmeringen in het herstel en dus in de afwikkeling van de zaak? Wat kunnen letselschadeprofessionals doen (of laten) om het herstelproces zo goed mogelijk te laten verlopen?

  Datum: 
  5 april 2018
  € 495,00 excl. BTW
  Toepasselijk recht en (letsel-)schaderegeling in Europees perspectief

  Een verkeersongeval in het buitenland, wat nu?
  Als een Nederlandse automobilist of motorrijder een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen.

  Datum: 
  6 november 2018
  € 545,00 excl. BTW

  Deze cursus beoogt u de basis bij te brengen van de psychiatrie. Aan de orde komen het begrip stoornis, een psychiatrisch onderzoek en de verschillende psychiatrische stoornissen. Daarnaast de bruikbaarheid van DSM-V classificatie voor het inschatten van beperkingen, zoals gevaarvoorspelling, risicotaxatie en toerekeningsvatbaarheid. Ook zou het psychiatrische rapport de basis kunnen zijn voor vervolgonderzoek door verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Tot slot wordt ingegaan op te verwachten ontwikkelingen. De focus van de bijeenkomst ligt op medisch inhoudelijke kennis.

  Datum: 
  2 oktober 2018
  € 445,00 excl. BTW
  Inzicht in fundamentele vraagstukken aan de hand van actuele jurisprudentie

  Onder productaansprakelijkheid wordt verstaan aansprakelijkheid veroorzaakt door een gebrekkig product. Als regel geldt dat een product als gebrekkig wordt beschouwd, wanneer het niet de veiligheid biedt onder de te verwachten omstandigheden. Maar wanneer kan een product nu als ‘onveilig’ worden beschouwd? Wat is het verschil tussen productveiligheid en product-aansprakelijkheid? Wie is de producent en kan aansprakelijk zijn in het kader van productaansprakelijkheid? En welke schade valt er onder de productaansprakelijkheid?

  Datum: 
  21 juni 2018
  € 395,00 excl. BTW
  Aanpak van fraude bij individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

  Fraude krijgt steeds meer aandacht bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het aantal claims waarbij het vermoeden bestaat dat er wordt gefraudeerd, neemt toe. De uitkeringsbedragen zijn vaak hoog. Toch is er meestal twijfel óf en hoe de zaak verder op te pakken.

  Datum: 
  3 april 2018
  € 495,00 excl. BTW

  Pagina's