LEERGANG SPECIALIST VERKEERSRECHT

LEERGANG SPECIALIST VERKEERSRECHT

Blended Learning
In bedrijf
16 maart, 5, 12 en 19 april en 16 mei 2023
Locatie centraal in het land

Deze leergang is opgebouwd uit 5 bijeenkomsten met online colleges.

De volgende stap: Specialist Verkeersrecht
U bent een ervaren (letsel)schade professional. Bij een verzekeraar, schade expertbureau of in de advocatuur. Het is tijd voor verdieping en een eigen specialisatie. Verkeersongevallen zijn een belangrijk onderdeel van uw praktijk. De “eenvoudige” zaken zijn voor u geen uitdaging meer.

Maar wat als het complex wordt?
Heeft u en uw organisatie voldoende kennis in huis om verkeerszaken met bijzondere aspecten, goed af te handelen? Zonder dat er een externe expert hoeft te worden ingeschakeld?

Hoe wikkelt u een zaak goed af:

 • Als de aansprakelijkheid onduidelijk is.
 • Er vragen zijn over het juridisch en medisch causaal verband.
 • Als het een SVI zaak is. / als het een ingewikkelde SVI zaak is?
 • Het ongeval zich in het buitenland heeft afgespeeld
 • Er juridische problemen zijn rond whiplash en de beperkingenvraag
 • Er vragen zijn over de (bewijs)waarde van deskundigenberichten
 • Als er een patstelling ontstaat en er misschien geprocedeerd gaat worden?

Zorg dat u goed op de hoogte bent van deze thema’s. En de ontwikkelingen en de laatste jurisprudentie op het gebied van Verkeersrecht. Zodat u lopende en toekomstige complexe verkeerszaken goed en voortvarend kan afwikkelen.

Specialiseer u nog dit jaar tot Specialist Verkeersrecht.

Accreditatie/PE-punten
Programma

(klik op een knop hierboven voor het volledige programma per onderdeel)

5 Bijeenkomsten:

 1. Verkeer en aansprakelijkheid - 16 maart
 2. Europees recht en verkeersongevallen - 5 april
 3. Whiplash - 12 april
 4. De SVI & de letselschaderegeling - 19 april
 5. De wegbeheerder - 16 mei

3 Videocolleges (on demand te volgen):

 1. OD Actualiteiten causaliteit bij letselschade
 2. OD Minderjarigen en letselschade
 3. OD Verkeersongevallen analyse

U heeft bijna een jaar lang toegang tot de bijbehorende online leeromgeving
In de online leeromgeving vindt u extra informatie en tools ter verdieping van uw kennis. Facultatief op een moment dat het u uitkomt doorloopt u de online modules. U bekijkt videolessen, leest interessante artikelen en krijgt een overzicht van belangrijke en recente jurisprudentie. Een flexibele manier van studeren. Goed te combineren met werk en privé. U heeft tot eind 2023 toegang tot de online leeromgeving.

Verkeersongevallen analyse (duur 2 uur)
Praktische handvatten voor de behandeling en beoordeling van uw (letsel)schadedossiers

In uw praktijk komt u zaken tegen waarin een verkeersongevallen onderzoek met nadere analyse aan te bevelen is. Met name om:

Oorzaken en resultaten:

 • de schuldvraag beter te kunnen beoordelen
 • de causaliteit van het letsel te laten vaststellen
 • de materiele schade als gevolg van de aanrijding te bepalen
 • het aandeel van de eigen schuld nader te onderzoeken
 • eventuele overmacht te bepalen
 • verzekeringsfraude te herkennen en vast te stellen

Hoe pakt u dit in de praktijk aan?

 • Hoe krijgt u de waarheid boven tafel?
 • Welke (andere) deskundigen schakelt u in?
 • Welke vragen stelt u?
 • Welke soorten onderzoek kunt u inzetten?
 • Welke technieken kunnen er tijdens het onderzoek worden ingesteld?

Na afloop van dit college:

 • Weet u de mogelijkheden in een dossier te herkennen
 • Heeft u handvatten om een verkeersongevallenanalyse deskundige in te schakelen
 • Kent u de mogelijkheden van onderzoeken en technieken
 • Herkennen u signalen van verzekeringsfraude en weet deze vast te stellen

U ontvangt vooral praktische en ook juridische handvatten voor de behandeling en beoordeling van uw (letsel)schadedossiers. De docent geeft tips om eventuele problemen en vragen te doorbreken en aan te pakken. Recente uitspraken en lessons learned komen tevens aan bod. Volg deze praktische cursus zodat u weet wanneer en hoe u verkeersongevallenanalyse onderzoeken in uw praktijk kunt inzetten.

Leerdoelen:

 • Mogelijkheden in een dossier herkennen
 • Handvatten krijgen om een verkeersongevallenanalyse deskundige in te schakelen
 • Leren over mogelijke onderzoeken en technieken
 • Herkennen van signalen verzekeringsfraude

++Inhoud college++

Blok 1 - Inleiding 15 min

Oorzaken en resultaten Verkeersongevallenanalyse:

 • Waarom ongevallenanalyse?
 • Bepaling schuldvraag
 • Bepaling causaliteit letsel
 • Bepaling Materiele schade
 • Art. 185 WVW
 • Aandeel eigen schuld
 • Bepaling overmacht

Dossierbeoordeling

 • Hoe beoordeelt u een dossier naar verdere mogelijkheden. Wanneer is een verkeersongevallen onderzoek met nadere analyse aan te bevelen.

Externe Deskundigen

 • Handvatten om een verkeersongevallendeskundige in te schakelen.
 • Welke vragen stelt u? Welke andere deskundigen schakelt u in?

Blok 2 - Toedrachtsonderzoek en bewijs 30 min
Hoe krijgt u de waarheid boven tafel?

 • Welke soorten onderzoek kunt u inzetten?
 • Onderzoek van ongevalslocatie
 • Onderzoek aan betrokken voertuigen
 • Sporenonderzoek

Welke technieken kunnen er tijdens het onderzoek worden ingesteld?

 • Hoe kijk je naar voertuigdata?
 • Beeldanalyse van fotos en videos
 • Virtuele reconstructies

Cases 15 min

 • Hoe bepaal je de snelheid van een voertuig?
 • Welke gevolgen heeft de snelheid voor letsel aan het hoofd?
 • Wat kan je halen uit de werking van verkeerslichten

Blok 3 - Letsel en de aanrijding 15 min

 • Welke gevolgen kan een aanrijding hebben?

Blok 4 - Materiele schade en de aanrijding 15 min

Blok 5 - Onderzoek naar verzekeringsfraude 15 min

 • Is de schade inderdaad te koppelen aan het ongeval
 • Is er geen spraken van een geënsceneerd ongeval?
 • Hoe herkent u de signalen?

**Blok 6 - Recente uitspraken 15 min

 • Lessons learned
 • Casusposities

Docent:
ing. Anthony Baan Hofman
Baan Hofman Ongevallenanalyse

Minderjarigen en letselschade (duur 2 uur)
Uitgangspunten en aandachtspunten voor de schadeberekening en schaderegeling.

Hoe bereken je de schade van minderjarigen?
Het regelen van letselschades voor minderjarige kinderen vormt een uitdaging op zich. Zeker als het gaat om een zodanig ernstig letsel, dat daardoor studievertraging optreedt of de verdiencapaciteit aangetast wordt. Hoe bereken je de schade? Welke uitgangspunten kies je? En zijn er redenen om af te wijken van de 'klassieke' schadeberekening, wanneer het kind permanent in een zorginstelling gaat wonen?

Toekomstige risicos en kapers op de kust
Verder is de vraag wanneer het verantwoord is om de schade definitief af te wikkelen en waar je op moet letten bij het vastleggen van de afspraken in een eventuele VSO. Niet alleen met het oog op toekomstige risico's, zoals een verslechtering van de medische situatie of een verandering van fiscale en sociale wetgeving, maar ook met het oog op zogenaamde 'kapers op de kust', waaronder de ouder(s), de fiscus, het CAK en de gemeente. Deze en andere vragen worden in dit zomercollege besproken door mr. Mariken Peters, letselschadeadvocaat en mediator bij AV&L te Arnhem.

Onderwerpen en vragen die aan bod komen:

 • Onkosten en mantelzorg: schade ouders of schade kind?
 • Studievertraging: abstract of concreet?
 • Verlies arbeidsvermogen: uitgangspunten
 • Smartengeld: wanneer wel, wanneer niet?
 • Gevolgen handelingsonbekwaamheid voor de schaderegeling
 • VSO of niet?
 • Bescherming vermogen minderjarige

Opzet en doel van dit college
Deze cursus geeft u in korte tijd een overzicht van de uitgangspunten en bijzonderheden in de schadeberekening en schadeafwikkeling van letselschades van minderjarigen. Na afloop van het online college kunt u op elk gewenst moment in de Leeromgeving het cursusmateriaal nalezen.

Docent:
mr. Mariken Peters
Advocaat/mediator, AV&L Advocatuur en Mediation Arnhem

Actualiteiten causaliteit bij (letsel)schade (duur 2 uur)
Nieuwe jurisprudentie in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in een overzicht van het gehele leerstuk.

Actueel jurisprudentieoverzicht
Aan de hand van een algemene inleiding van het leerstuk en een actueel overzicht van de jurisprudentie krijgt u in hoog tempo een compleet beeld en een overzicht van de meest recente stand van zaken. Niet alleen lagere feitenrechtspraak wordt besproken, maar ook relevante recente arresten van de Hoge Raad.

Aansprakelijkheidsrecht én verzekeringsrecht
Het causaliteitsbegrip staat in discussies in het aansprakelijkheidsrecht meestal in de spotlights. De causaliteitsdiscussie in het verzekeringsrecht (als de discussie bijvoorbeeld gaat over ongevallenverzekeringen, reisverzekering, SVI-dekking, dekking onder de Wegas/Wegam-verzekering) is vaak een ondergeschoven kindje. Bij veel professionals is niet bekend wat de causaliteitscriteria in het verzekeringsrecht zijn, en daaraan wordt in dit college ook aandacht besteed.

Praktisch toepasbaar
U ontvangt juridische handvatten voor de behandeling en beoordeling van causaliteit in uw (letsel)schadedossiers, zowel voor de aansprakelijkheidsrechtelijke causaliteitsnorm als de verzekeringsrechtelijke invulling van het causaliteitsbegrip. De docent geeft praktische tips om eventuele impasses te doorbreken.

Na afloop van dit college:

 • Heeft u overzicht van de ins en outs van het leerstuk van de causaliteit in het aansprakelijkheidsrecht
 • Weet u alles over het verzekeringsrechtelijke causaliteitbegrip
 • Bent u bijgespijkerd over de recente ontwikkelingen in deze rechtsgebieden
 • Bent u beter in staat om strategische afwegingen te maken in complexe dossiers, waarin causaliteitsvraagstukken een belangrijke rol spelen

Doel van dit college
Dit college geeft u in korte tijd een overzicht van de actuele stand van zaken op het gebied van causaliteit in uw (letsel)schadedossiers. In de Leeromgeving is (voorbereidend) cursusmateriaal beschikbaar voor 1 uur zelfstudie (1 extra PO/PE-punt bij het slagen van de afsluitende toets) en extra informatie om achteraf na te lezen.

++Inhoud college++
Tijdsbesteding: 2-3 uur

Blok 1 - Aansprakelijkheidsrecht

 • Condition sine qua non-verband
 • Omvangsfase van het causaal verband
 • Jurisprudentie en recente ontwikkelingen

Blok 2 - Verzekeringsrecht

 • Verschillende causaliteitstheorieën
 • Polisvoorwaarden en causaliteit
 • Recente jurisprudentie en ontwikkelingen

Blok 3 - Praktische tips en trics

 • Welke route kies je in complexe gevallen?
 • Strategische afwegingen: ´pick your battles´!

Docent:
mr. Peter Knijp
Advocaat, Stadermann Luiten Advocaten

Verkeersaansprakelijkheid 16 maart 2023
Letselschade als gevolg van verkeersongevallen komt helaas vaak voor. Soms is de situatie helder en wordt de aansprakelijkheid direct erkend. Vaak ligt het ingewikkelder en dienen verschillende factoren te worden meegewogen en spelen bijzondere omstandigheden een rol. Hoe is het dan geregeld? Hoe weegt eigen schuld, overmacht en billijkheid mee? Op welke manier dienen partijen aansprakelijkheid te bewijzen? Hoe stelt u het causaal verband tussen een verkeersongeval en de schade vast? Welke regels zijn van toepassing? Wat leren we uit jurisprudentie en praktijkcases? Met veel tips en lessons learned.

-
-

Na een korte inleiding gaan we de diepte in met aandacht voor actuele ontwikkelingen

 • Hoofdlijnen van het huidige systeem
 • Art 185 Wegenverkeerswet
 • WAM
 • Eigen schuld, overmacht en billijkheid
-
-

Sterk (tegen)bewijs is cruciaal voor het slagen van uw zaak. Wat zijn de regels?

 • Bewijsrecht en bewijslastverdeling
 • Problematiek niet objectiveerbaar letsel: whiplashzaken
 • Causaliteit
Spreker
-
-

Wat als het complex wordt? Welke speciale omstandigheden komt u in de praktijk soms tegen? Welke regels gelden dan?

 • Bijzondere voertuigen
 • Aansprakelijkheid tijdens werk
-
-

Bijzondere aspecten verkeersaansprakelijkheid 2

 • Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
 • Andere complexe omstandigheden
-
-

Aan de slag. Hoe past u de regels toe? Aan de hand van verschillende verkeerssituaties kijken we naar de aansprakelijkheid bij ongevallen. Waar moet u op letten? Wat is cruciaal? We maken daarbij de koppeling naar recente jurisprudentie. Een interactieve sessie met veel praktijkcases.

Spreker

Europees recht en verkeersongevallen - 5 april 2023

Als een Nederlandse automobilist of motorrijder een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden, van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Aspecten die centraal staan tijdens de themadag:

 • Welk recht is van toepassing inzake de aansprakelijkheid?
 • Welke instantie dient de schade te regelen (WAM-richtlijn)?
 • Welke rechter is bevoegd?
 • Toepasselijke verdragen (Herschikking EEX-Verordening/Verordening (EU) 1215/2012, Rome II, Haags Verkeersongevallenverdrag)
 • Wat zijn de juridische en (letsel)schadetechnische valkuilen voor het slachtoffer en diens belangenbehartiger?
 • Welke perikelen in de cross border schaderegeling onderkennen het Waarborgfonds en het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars?

Een verkeersongeval in het buitenland, wat nu?
Als een Nederlandse automobilist of motorrijder een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Bescherming benadeelden
Hoe zit het precies met de bescherming van de benadeelde bij een internationaal verkeersongeval? Wie kan de benadeelde in de gegeven omstandigheden aanspreken? Op welke bescherming kan hij aanspraak maken? En hoe wordt de schade daarna ten laste gebracht van de (verzekeraar van de) aansprakelijke?

Recente ontwikkelingen
De ‘Europese WAM’ (de EU-richtlijn motorrijtuigverzekeringen) is de basis voor de Nederlandse WAM. Kern van de regelgeving is dat er voor slachtoffers van ongevallen die veroorzaakt worden door het gemotoriseerde verkeer, in elk EU-land instanties klaarstaan die zorgen voor schadevergoeding. Echter verdwijnt dit praktisch doel enigszins onder de talloze regels, interpretaties en clausules van de richtlijn. Er is nu een nieuwe WAM-richtlijn in aantocht: u krijgt een update van de laatste ontwikkelingen. Ook de gevolgen van de Brexit komen aan bod.

De docenten wijzen u de juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij internationale verkeersongevallen. Daarnaast is er aandacht voor belangwekkende jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Toepasselijk recht en (letsel)schaderegeling in Europees perspectief.

-
-
 • Welk recht is van toepassing inzake de aansprakelijkheid? Rome II of Haags Verkeersongevallen Verdrag (HVO)?
 • Welke instantie dient de schade te regelen? (WAM-richtlijn)
 • Welke rechter is bevoegd?
 • Toepasselijke verdragen: Herschikking EEX-Verordening/Verordening (EU) 1215/2012 (Brussels Recast), Rome II, Haags Verkeersongevallen Verdrag)
 • Belangwekkende jurisprudentie en?actuele ontwikkelingen, zoals het effect van BREXIT op het regelen van schades
-
-

recht 

-
-

en Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars

 • De laatste ontwikkelingen rondom de nieuwe WAM-richtlijn
 • Groene kaart versus 4e WAM-richtlijn (ook 3 landen)
 • Het gemotiveerde antwoord
 • De positie van regresnemers
 • Verhoudingen tussen schadevergoedingsorganen
 • Insolvente WAM-verzekeraars
 • Brexit, de gevolgen
Spreker
-
 • Juridische en schadetechnische valkuilen voor een slachtoffer en diens belangenbehartiger
 • Voordelen van ‘forumshopping’
 • Verschillen in wettelijke verjaringstermijnen
 • Hoe lever je maatwerk af dat voor klanten het beste resultaat oplevert?
 • Vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand door de aansprakelijke partij
 • Beknopt overzicht van recente wijzigingen
-
-

de weg van ongeval tot schadevergoeding - vervolg

Whiplash en de beperkingenvraag - 12 april 2023
Lessen uit de jurisprudentie en literatuur in whiplashzaken voor het bewijs van beperkingen voor arbeid en zelfwerkzaamheid.

Sinds de ingrijpende wijziging in 2007 van de NVN-richtlijnen – nog eens bevestigd in 2013 – zijn gaandeweg hoofdlijnen ontstaan ter juridische beoordeling van whiplashletsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht. De toetsing van de klachten en het causaal verband is inmiddels behoorlijk uitgekristalliseerd. Minder duidelijkheid bestaat nog over de belangrijke beperkingenvraag. Voor de uiteindelijke vaststelling van de omvang van de schade is het, behoudens de situatie mét ongeval, tevens van belang de hypothetische situatie zónder ongeval in kaart te brengen. Het debat spitst zich hierbij met name toe op de looptijd van de schade. Langs welke lijnen verloopt dit debat in whiplashzaken?

De volgende onderwerpen/vragen komen in ieder geval aan de orde:

 • Laatste stand van zaken beoordeling whiplashletsel in de rechtspraak en literatuur
 • De beperkingenvraag en de rol van de neuroloog, de neuropsycholoog en de psychiater
 • De beperkingenvraag en de rol van de verzekeringsarts
 • Welke (medische) informatie is nodig voor de bewijsvoering en schadebepaling?
 • Wat is de relevantie van het oordeel van het UWV over de beperkingen?
 • Hoe gaat de rechter vandaag de dag om met schadeclaims vanwege medisch moeilijk objectiveerbaar whiplashletsel?

Actueel jurisprudentie- en literatuuroverzicht
Aan de hand van een uitgebreid jurisprudentie- en literatuuroverzicht krijgen de deelnemers inzicht in de meest recente stand van zaken. Niet alleen lagere feitenrechtspraak wordt besproken, maar ook relevante recente arresten van de Hoge Raad. Juridische handvatten worden aangereikt ter behandeling en beoordeling van whiplashdossiers. Praktische tips worden gegeven om eventuele impasses te doorbreken.

Welke medisch deskundige?
Ter beoordeling van whiplashletsel door de jurist is medische voorlichting doorgaans onmisbaar. Is daarbij sinds de in 2007 gewijzigde NVN-richtlijnen de rol van de neuroloog volledig uitgespeeld? Welke andere medisch deskundigen komen voor inschakeling in aanmerking? En hoe ziet een adequate medische vraagstelling in whiplashzaken eruit? Wat kan de toegevoegde waarde van een verzekeringsarts in whiplashdossiers zijn? En wat is de rol van medici als het aankomt op de vaststelling van de situatie zónder ongeval?

Door het bijwonen van deze praktijkmiddag:

 • Bent u beter in staat whiplashzaken op de juridische merites te beoordelen en bent u bekend met de 'do's en don'ts'
 • Kunt u bij de behandeling van de zaak een duidelijke koers uitzetten
 • Kunt u in lopende zaken beter uw kansen inschatten in (de aanloop naar) een eventuele bodemprocedure bij de civiele rechter
-
-
 • Nadere inleiding problematiek
 • Stand van zaken in de rechtspraak en literatuur
 • Situatie mét ongeval
 • Hypothetische situatie zónder ongeval
 • Wat zijn de aandachtspunten voor belangenbehartigers én de WA-kant?
Spreker
-
-
 • Onderzoek en werkwijze
 • Begrippen: evidence-based, objectief, plausibiliteit, iatrogene schade
 • Klachten zijn niet hetzelfde als beperkingen
 • De bestuursrechtelijke FML: bruikbaar instrument in het civiele recht?
 • Betekenis VG-protocol whiplash voor het civiele recht
-
-
 • Dossieropbouw en koersbepaling
 • Maatregelen ter bevordering van herstel bij whiplash afdwingbaar?
 • Schadeomvang; steeds alles of niets?
 • (Bewijs)waarde UWV-rapporten en deskundigenberichten
 • Wanneer welke procedure?
 • BGK

De SVI & de letselschaderegeling - 19 april 2023
Inzicht in de juridische haken en ogen van de SVI & de letselschaderegeling.

Binnen de SVI kan sprake zijn van uiteenlopende polisvoorwaarden, die grote gevolgen kunnen hebben voor de letselschaderegeling na een ongeval.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van:

 • De verschillen die er kunnen zijn tussen letselschade regelen in een SVI-zaak en in een WAM-zaak
 • Hoe te handelen als er geprocedeerd gaat worden
 • Haken en ogen van de SVI aan de hand van actuele jurisprudentie
 • Aandachtspunten voor de belangenbehartiger (duidelijkheid over maximaal te claimen bedragen en welke stappen de belangenbehartiger moet zetten om de SVI-polis maximaal voor de cliënt te laten werken)
 • Aandachtspunten voor de verzekeraar en volmachtbedrijven, die op basis van een SVI uitkeren en op de aansprakelijke partij willen verhalen
 • Ruimte voor casuïstiek, inbrengen van eigen casus waarbij theorie gekoppeld wordt aan de praktijk

SVI voor bestuurders
Een schadeverzekering voor inzittenden en opzittenden in het geval van motoren (SVI) dekt de schade van de bestuurder en de passagiers als gevolg van een ongeval. De SVI is met name bedoeld om de belangen van de bestuurder van een auto of motor te beschermen. Voor passagiers is deze verzekering minder van belang. Zij kunnen namelijk ook zonder een SVI nagenoeg altijd hun schade vergoed krijgen van de verzekeraar van de auto waarin zij zaten.

Letselschade regelen in een SVI-zaak versus een WAM
In de SVI wordt aansluiting gezocht bij schadevergoeding op basis van een onrechtmatige daad, dus bij een claim op basis van de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM-)verzekering. Er wordt wel gezegd dat in de SVI, in tegenstelling tot de ongevallen inzittenden verzekering (OIV), de daadwerkelijke schade wordt vergoed. Maar is dat ook zo? Binnen de SVI kan namelijk sprake zijn van uiteenlopende polisvoorwaarden, die grote gevolgen kunnen hebben voor de letselschaderegeling na een ongeval.

Inzicht in de juridische haken en ogen
Als belangenbehartiger is het belangrijk om goed van de polisvoorwaarden op de hoogte te zijn, om het verschil te kunnen maken voor uw cliënt en deze goed voor te kunnen lichten: kunnen we kiezen voor de SVI-verzekeraar en zo ja, heeft dat voordelen of juist niet?
Als (vertegenwoordiger van een) verzekeraar moet u zich bewust zijn van het verschil in schaderegelen op basis van verzekeringsvoorwaarden versus onrechtmatige daad/WAM.
Werkend voor een volmachtbedrijf moet u weten wanneer schade die u heeft uitgekeerd onder een SVI verhaald kan worden op een aansprakelijke partij.

-
-
 • Boek 7 BW, titel 17 verzekeringen en polisvoorwaarden versus WAM en boek 6 afdeling 10 BW, de wettelijke verplichting tot schadevergoeding
 • Dekking en polisvoorwaarden
 • Wettelijke rente
 • Verjaringsproblematiek
 • Causaliteitscriteria: polisvoorwaarden of ruime toerekening? Predispositie en preëxistentie
 • Regeling buitengerechtelijke kosten (BGK) convenant en polisvoorwaarden (kunnen verwijzen naar de wet)
 • Wat valt er onder de verzekerde som?
 • Procedures en procespartijen
 • Billijkheidscorrectie
 • Eigen schuld, zie polisvoorwaarden
 • Verhaal op schadeverzekeraar (regres): op grond van de wet en Convenant SVI (onderling verzekeraars en volmachtbedrijven)
-
-
 • Schade regelen op basis van de wet
 • Rente gaat ‘automatisch’ lopen (op grond van de wet)
 • Verjaring van drie jaar; WAM
 • Verjaring ‘dader’ van vijf jaar
 • Causaal verband, ruime toerekening
 • Regeling BGK op basis van convenant en op basis van de wet
 • Wettelijk minimum aan verzekerde som: internationaal recht
 • Mogelijkheid tot deelgeschil
 • Billijkheidscorrectie
 • Schulddeling op basis van art. 6:101 BW
-
-
 • Verschillende SVI-polisvoorwaarden vergeleken
 • Verzekerde som
 • 7:962 BW en 6:96 BW
 • Convenant Schaderegeling Schadeverzekering Inzittenden en Motorrijtuigenverzekering
 • Schuldloze derdenregeling
 • Grens artikel 4 WAM; wie is bestuurder en bepaling in SVI?
 • Wat betekent ruime toerekening ex art. 6:98 BW?
 • Aanzeggen wettelijke rente
 • Verjaring
 • Causaliteitsverdeling

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder - 16 mei 2023
De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder (art. 6:174 en 162 BW). In ieder geval passeren de diverse relevante arresten van de Hoge Raad de revue, en wordt stilgestaan bij de impact daarvan in de praktijk.

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder is en blijft een actueel onderwerp. Een constante stroom aan rechtspraak en literatuur illustreert de maatschappelijke relevantie van deze materie.

De volgende punten komen aan bod:

 • Stand van zaken op het gebied van risico- en schuldaansprakelijkheid (Hoge Raad)
 • Wat is op het gebied van de wegbeheerdersaansprakelijkheid de meerwaarde van art. 6:174 BW ten opzichte van art. 6:162 BW?
 • Openbare en particuliere wegen, verharde en onverharde wegen
 • De positie van regresnemers zoals UWV en zorgverzekeraar
 • Weglichaam, weguitrusting, bermen
 • Wanneer is een weg ‘gebrekkig’?
 • Relevantie en juridische status van CROW-richtlijnen
 • Vreemde voorwerpen op de weg
 • Financiële middelen & beleidsvrijheid
 • Wat houdt de ‘tenzij-clausule’ van art. 6:174 BW in?
 • Stelplicht & bewijslast, causaal verband, omkeringsregel
 • Eigen schuld van de weggebruiker

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder: veel rechtspraak
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder (art. 6:174 en 6:162 BW) is en blijft een actueel onderwerp. Een constante stroom aan rechtspraak en literatuur illustreert de maatschappelijke relevantie van deze materie. Wat kunnen weggebruikers qua veiligheid en maatregelen van wegbeheerders verwachten? En wat mogen wegbeheerders qua eigen oplettendheid en voorzichtigheid van weggebruikers verlangen? Het blijft casuïstische rechtspraak en daarom lastig om zaken goed in te schatten. Welke ontwikkelingen kunnen we destilleren uit de grote stroom van rechtspraak?

Praktijkproblemen
De jurist, ongeacht aan welke kant deze optreedt, dient vaak te opereren op het spanningsveld tussen enerzijds de bescherming van de weggebruiker en anderzijds de ook niet onbeperkte middelen en mankracht van de overheid. Diverse praktische problemen en vraagstukken worden tijdens de cursus besproken, zoals de invulling van het ‘gebreksbegrip’, de rol van beleidsvrijheid en (beperkte) financiële middelen en tevens de moeilijk te doorgronden tenzij-clausule van art. 6:174 BW. Casuïstiek komt uitgebreid aan de orde.

Tijdens deze masterclass worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder besproken (art. 6:174 en 6:162 BW). Relevante rechtspraak en literatuur passeren de revue en veel praktische problemen en tips komen aan de orde. Na het volgen van de masterclass bent u beter voorbereid in lopende én nieuwe zaken op het gebied van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

-
-
-
 • Stand van zaken rechtspraak Hoge Raad bij risico- en schuldaansprakelijkheid (art. 6:174 en 6:162 BW)
 • Verschillen én overeenkomsten tussen art. 6:174 en 6:162 BW
 • De meerwaarde van art. 6:174 BW
 • Openbare en particuliere wegen
 • Verharde en onverharde wegen
 • Gebrek in de weg
 • Voorwerpen op de weg
 • Kelderluikfactoren
 • CROW-richtlijnen
 • Financiële middelen & beleidsvrijheid
 • ‘Tenzij-clausule’ van art. 6:174 BW
 • Eigen schuld
 • Steplicht en bewijslast
-
-
-
-
Sprekers
Bestemd voor

Voor ervaren juristen werkzaam bij advocatenkantoren, letselschadebureaus, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars en juridisch adviesbureaus (met minimaal 2 jaar ervaring)

Data & Locatie
16 maart, 5, 12 en 19 april en 16 mei 2023
Tarieven

Deelnemerstarief

€ 2.795,00 excl. BTW per persoon.

€ 2.595,00 excl. BTW per person bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.