Financiële fraudebestrijding anno 2020 vereist andere kennis en kunde dan in voorgaande jaren. Een integrale discipline-, sector- en grensoverschrijdende aanpak lijkt belangrijker dan ooit. Wij vroegen dertien fraude-experts wat volgens hen dit jaar de trends zijn bij de aanpak van financiële fraude in hun vakgebied.

De ondervraagde experts, die tevens als sprekers en specialisten betrokken zijn bij de cursussen van Kerckebosch, lijken optimistisch, want hoewel de manier waarop fraude zich manifesteert complexer wordt door de toenemende technologische ontwikkelingen, nemen de mogelijkheden op het gebied van preventie, opsporing en vervolging hierdoor ook toe. 

Wij monitoren de ontwikkelingen nauwgezet om continu actuele content in onze programma’s te kunnen garanderen en vakprofessionals van de laatste kennis te voorzien. 

Dit is wat de dertien fraudedeskundigen voor het lopende jaar voorspellen:

 

1. Meer samenwerking tussen verschillende disciplines

Peter KnijpPeter Knijp
Stadermann Luiten Advocaten

Peter Knijp is partner en advocaat bij Stadermann Luiten Advocaten en gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Peter behandelt zaakschades, letselschades en beroepsaansprakelijkheden, maar ook meer algemene aansprakelijkheidsrechtelijke kwesties. Hij publiceert regelmatig in vakbladen en treedt geregeld op als spreker op congressen en cursussen.

Peter Knijp voorspelt op het gebied van financiële fraudebestrijding in 2020 met name meer samenwerking tussen verschillende disciplines. Hoewel de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak evident lijkt, meent Peter dat dit in het verleden nog onvoldoende werd toegepast:

“In mijn werkterrein – de advocatuur, met een focus op de praktijk van verzekeraars – worden de ontwikkelingen op het gebied van fraudebestrijding gekenmerkt door toenemende samenwerking tussen verschillende disciplines. Anders dan in het verleden nog wel eens het geval was, worden zaken waarin het vermoeden van fraude bestaat tegenwoordig breder opgezet. Bij brandschades bijvoorbeeld kan een boekenonderzoek naast een technisch/tactisch brandonderzoek vruchten afwerpen, doordat een financieel motief wordt aangetoond. De meerwaarde van een multidisciplinair team is bij het opbouwen van vooral complexe fraudezaken evident.”

 

2. Meer internationale samenwerking van opsporingsdiensten

Peter van LeusdenPeter van Leusden
Partner in Compliance B.V.

Als projectleider bij het FIOD Anti Corruptie Centrum heeft Peter van Leusden bekende corruptiezaken en fraudes onderzocht, zoals Ballast Nedam, SBM Offshore, Libor en ING. Als gerenommeerd corruptie- en fraude-expert treedt Peter bovendien ook regelmatig op als spreker.

Een van de belangrijkste trends die Peter van Leusden vanuit zijn vakgebied observeert is dat er bij financiële fraude steeds vaker van offshore en brievenbusvennootschappen gebruik gemaakt wordt. Hij voorziet dan ook een verscherpte, grensoverschrijdende aanpak van opsporingsdiensten en meer internationale samenwerking:

Financiële fraude wordt steeds internationaler, witwas- en corruptiegeldstromen vliegen (via of door Nederland) de wereld over. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van offshore en van brievenbusvennootschappen. Een corruptiegeldstroom zal via diverse schakels van vage bedrijven en dito bankrekeningen in diverse landen uiteindelijk terechtkomen bij bankrekeningen van corrupte officials. Internationale samenwerking van opsporingsdiensten, een scherpere blik en screening van cliënten door financiële instellingen en een attente, maar vooral kritische, accountants zullen gaan leiden tot meer resultaat. 

Ik voorzie een verscherpte aanpak van opsporingsdiensten en toezichthouders om meer zicht en grip te krijgen op criminele facilitators. Op deze wijze is een belangrijk effect te bereiken, namelijk dat de omvangrijke criminele geldstromen door Nederland sterk verminderd zullen worden.”

 

3. Meer inzicht in corporate governance door invoering van het UBO-register

Birgit Snijder-KuipersBirgit Snijder-Kuipers
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Birgit Snijder-Kuipers is als Senior Associate en Kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en Universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen gespecialiseerd in corporate law, mergers & acquisitions en corporate governance. Ze geeft tevens colleges op het gebied van bedrijfsrecht en notarieel recht en haar bijdragen worden regelmatig gepubliceerd in vakmedia.

Een van de belangrijkste trends die Birgit Snijders-Kuipers voorziet voor de aanpak van financiële fraude in 2020 is de invoering van het UBO-register dit voorjaar. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en het register zal inzichtelijker maken wie er precies aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland (en in de rest van de EU) zijn opgericht.

De belangrijkste tool in het kader van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is ongetwijfeld invoering van het UBO-register in het voorjaar van 2020. Alle bestaande en op te richten privaatrechtelijke rechtspersonen en personenvennootschappen moeten hun UBO's registreren in het UBO-register. 

Met het invoeren van het UBO-register wordt een terugmeldplicht ingevoerd voor Wwft-instellingen (zoals banken, advocaten, fiscalisten en notarissen). Een notaris is bijvoorbeeld verplicht aan het UBO-register door te geven indien deze meent dat de registratie niet correct is. In de praktijk zal wel eerst nagegaan worden bij de cliënt of de registratie in het UBO-register niet correct is of dat de informatie waar de notaris over beschikt niet correct is.”

 

4. Meer aandacht voor maatregelen die crimineel ondernemerschap verstoren

Frans RoestFrans Roest
Openbaar Ministerie

Frans Roest is sinds 1985 werkzaam bij het OM en sinds 2003 fulltime actief als parketsecretaris in de fraudebestrijding bij het Functioneel Parket. Hij heeft met name als beleggingsfraudedeskundige naam gemaakt met diverse boeken en bijdragen over dit onderwerp. Zijn aandacht gaat de laatste 20 jaar vooral uit naar het verhogen van awareness voor preventie. Onderstaand bericht is een bijdrage op persoonlijke titel.

Volgens Frans Roest zal dit jaar vooral worden samengewerkt binnen de overheid en met private partijen om crimineel ondernemerschap vlotter te gaan verstoren. Hij verwacht dat er project-  en procesmatig ingezet zal gaan worden op disruptieve maatregelen en meent dat er vooral meer aandacht naar de zogenaamde “katvangers” en “stromannen” zou moeten uitgaan:

“De trend voor de komende jaren is overduidelijk de aanpak aan de voorkant van ondermijnende criminele activiteiten door procesmatig in te zetten op disruptieve maatregelen die gericht zijn op het vlotter verstoren van crimineel ondernemerschap.

In dit verband vind ik het belangrijk dat in navolging van de voorlichtingscampagnes over “geldezels” op tv, sociale media en radio er thans, middels een campagne gefinancierd vanuit het ondermijningsfonds, aandacht geschonken zou moeten gaan worden aan de “katvangers” en “stromannen” die o.a. rechtspersonen op hun naam zetten, vervolgens de bankpasjes afgeven aan criminelen en achteraf bij politieverhoren verklaren helemaal niet op de hoogte te zijn geweest van de criminele activiteiten van de rechtspersoon waarvan zij gedurende enige tijd “directeur” zijn geweest.

Voorlichtingscampagnes en een ‘red flag’ voorlichtingsbrochure bij het inschrijven van een rechtspersoon bij de KvK en het verplicht tekenen voor ontvangst van deze brochure, kan denk ik in de preventieve sfeer helpen, maar zou zeker ook succesvol kunnen bijdragen aan de bestrijding van diverse vormen van fraude, doordat ook faciliterende katvangers/stromannen dan niet meer wegkomen met de opmerking: “Ik wist niet dat ik misbruikt zou worden”, want zij waren voor het stromannen-misbruik al gewaarschuwd bij het inschrijven van de onderneming in de KvK en via voorlichtingscampagnes. Aangezien een gewaarschuwd man/vrouw voor twee telt en op strafbaar handelen straffen staan, zal de poule waaruit de criminelen katvangers en stromannen ronselen deels uitdrogen en zal de door de overheidscampagne gewaarschuwde stroman, gelet op de ”leer van het voorwaardelijk opzet” gemakkelijker strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.”

 

5. Meer gegevensuitwisseling binnen sectoren

Felix OlijslagerFelix Olijslager
NISeR

Felix Olijslager is eigenaar van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR) en verzorgt ook de opleidingen waarbij het NISeR is betrokken. Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR zich heeft verbonden. 

Volgens Felix Olijslager is gegevensuitwisseling bij de aanpak van financiële fraude meer dan noodzakelijk, met name tussen bedrijven in dezelfde sector. Verschillende bedrijfstakken zijn dan ook in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens om gegevensuitwisseling in bepaalde gevallen mogelijk te maken. Hij voorziet echter ook dat dit kan betekenen dat het recht op privacy van personen zal worden ingeperkt:

“Met de toenemende aandacht voor veiligheid, integriteit en fraude wordt gegevensuitwisseling tussen bedrijven die werkzaam zijn binnen dezelfde bedrijfstak steeds belangrijker. Het Openbaar Ministerie en andere (overheids)instanties verwachten dat private partijen criminaliteit, waaronder fraude, zowel van binnenuit als van buitenaf gecoördineerd aanpakken ter ondersteuning van de voorkoming, opsporing en vervolging daarvan.

Door fraudebeheersing en de daarmee gepaard gaande uitwisseling van gegevens kunnen conflicten ontstaan tussen die private partijen en de individuele belangen van personen die vermeend betrokken zijn bij verwijtbare gedragingen. De AVG vergt dat de noodzaak van gegevensuitwisseling wordt afgewogen tegen de (maatschappelijke) belangen die gediend worden met die gegevensuitwisseling. 

Voor een bepaald type gegevens, de zogenaamde strafrechtelijke persoonsgegevens is in de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) aangegeven dat deze ten behoeve van derden slechts mogen worden verwerkt, indien de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning heeft verleend. Verschillende bedrijfstakken zijn hierover in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens. Brancheprotocollen, zoals het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen (afgekort: Pifi) beschrijven de wijze waarop de gegevensuitwisseling plaatsvindt en de waarborgen die in acht genomen moeten worden in het belang van degene wiens gegevens worden uitgewisseld.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het voor de private sector van essentieel belang is door samenwerking oneigenlijk gebruik van producten en diensten, waaronder fraude te voorkomen, te onderkennen en op vermoedens te acteren door onderzoek te doen. Gegevensuitwisseling kan betekenen dat het recht op privacy van personen wordt ingeperkt. De private sector is zich bewust van de belangen van de degenen wiens privacy in het geding is of kan zijn. Een alternatief voor effectieve fraudebeheersing is echter niet voorhanden. Gelukkig is de wetgever zich daarvan ook bewust door deze uitwisseling mogelijk te maken!”

 

6. Meer samenwerking tussen private en publieke organisaties

Gerard BlonkGerard Blonk
Blonk Forensisch Consultant

Gerard Blonk is forensisch consultant, trainer & adviseur intelligence, onderzoek en rechtshandhaving en heeft ruime ervaring in besluitvormingstechnieken in en rond complexe intelligence- en opsporingsvraagstukken. Vele opsporingsinstanties, justitiële en bestuurlijke overheidsorganisaties en private instellingen werden de afgelopen jaren door hem getraind of in lopende dossiers geadviseerd. Hij schreef tevens diverse boeken over opsporing.

Ook Gerard Blonk voorspelt een toename in samenwerkingsverbanden, maar dan met name tussen private en publieke organisaties. Hoe kunnen deze partijen in 2020 optimaal en rechtmatig gebruik maken van elkaars krachten en mogelijkheden? Betere regievoerings- en sturingsvaardigheden zullen volgens hem onontbeerlijk worden voor de aanpak van fraude:

“In de aanpak van fraude en de financiële impact van ernstige (ondermijnende en economische) criminaliteit zal in 2020 en de jaren daarna veel veranderen. Naast de gevolgen van onder meer regelgeving en marktwerking speelt een bepaald proces op de achtergrond daarbij een steeds grotere rol. In de nabije toekomst wordt het volgens mij steeds belangrijker dat de diverse private en publieke organisaties erin daadwerkelijk slagen om vanuit een op elkaar afgestemde strategie optimaal én rechtmatig gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden. Het besef dat deze criminaliteit steeds meer een multidisciplinaire en meta-juridische bejegening vergt, is inmiddels bij de meeste betrokkenen wel aanwezig. Over de vraag hoe dat vervolgens daadwerkelijk gerealiseerd moet worden bestaat echter nog lang niet bij iedereen helderheid. Velen zijn nog zoekende! 

Proefondervindelijk zullen daarover antwoorden worden gevonden en uitgeprobeerd. Naast andere trends zal naar mijn mening dát beeld de komende jaren te zien zijn. Zeker om die reden zullen investeringen in regievoering en vakambachtelijke sturingsvaardigheden zich in positieve zin uitbetalen!”

 

7. Meer bewustzijn en kennis van de offshore branche

Jan van KoningsveldJan van Koningsveld
Offshore Kenniscentrum Nederland

Jan van Koningsveld is directeur van het door hem opgerichte Offshore Kenniscentrum in Almere en is als oud-rechercheur bij de FIOD een van de weinige specialisten in Nederland op het gebied van belastingvlucht naar fiscale paradijzen.

Vanuit zijn expertise weet Jan van Koningsveld dat de aanpak van offshore fraude nu vaak faalt, omdat er maar weinigen zijn die het begrijpen. Hij voorspelt daarom dat de aandacht voor offshore entiteiten verder zal toenemen in 2020:

"Duidelijk zal zijn dat wij vanuit het Offshore Kenniscentrum nog steeds een grote mate van betrokkenheid zien van offshore entiteiten bij allerlei vormen van financieel-economische fraude zoals belastingfraude, corruptie en witwassen van geld dat afkomstig is van misdaad. Een recent en goed voorbeeld hiervan is de zaak van Isabel Dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika. Bewustzijn en kennis van de offshore wereld is dan ook een conditio sine qua non voor een effectieve aanpak van fraude.

Een van de belangrijkste trends van de komende jaren is de vraag of een offshore company wel reële economische betekenis heeft, de zogenaamde substance eis. Zoals vaak in de offshore wereld speelt ook hier het leerstuk van schijn in wezen een belangrijke rol."

 

8. Meer aandacht voor opsporing via het deep web

Paul de VliegerPaul de Vlieger
Digitale Opsporing

Paul de Vlieger is directeur van Digitale Opsporing BV en voert in die hoedanigheid recherche-onderzoeken uit in opdracht van het bedrijfsleven, verzekeraars en financiële dienstverleners en adviseert organisaties op het gebied van digitale fraude en cyber security.

Paul de Vlieger voorziet dat het niet kunnen indexeren van de relevante informatie voor opsporing door Google en andere grote zoekmachines een probleem blijft in 2020. De benodigde informatie is steeds vaker enkel via het deep web te vinden en onderzoekers zullen volgens hem dus getraind moeten worden in dit vele malen grotere en complexere web:

“Wij maken bij Digitale opsporing veel gebruik van OSINT (Open Source Intelligence) om financiële fraude en witwassen op te sporen en te bewijzen. Een trend die in 2020 verder zal doorzetten is het feit dat de grote zoekmachines (Google, Bing e.d.) juist de voor deze onderzoeken relevante informatie niet (kunnen) indexeren. 

Steeds meer informatie, steeds meer leads, zijn (al dan niet betaald) alleen nog te vinden op het zogenaamde deep web. Dit web is wel 500 keer zo groot als het bekende internet, maar lastiger te doorzoeken. Dit heeft consequenties voor de tijdsinvestering en succesratio in onderzoeken, tenzij onderzoekers ook in het verrichten van onderzoek op dit web getraind worden.”

 

9. Meer geavanceerde data-analyse 

Andreas MikkersAndreas Mikkers
PwC

Andreas Mikkers is partner van PwC Forensics and Data Analytics, fraudetrainingsontwikkelaar en voorzitter van de NBA-expertgroep die een standaard ontwikkelt voor de voorwaarden waaraan een forensisch accountantsonderzoek moet voldoen.

Volgens Andreas Mikkers speelt geavanceerde data-analyse in 2020 een belangrijke rol bij de aanpak van financiële fraude. De ontwikkelingen op dit gebied zullen met name preventie en uiteindelijk de voorspelling van afwijkend gedrag mogelijk maken. Ook voorspelt Mikkers dat IT- en data-specialisten en overige specialisten en onderzoekers elkaar vaker (ad-hoc) zullen opzoeken:

“Dé trends voor 2020 en de komende jaren bij de aanpak van financiële fraude zijn wat mij betreft tenminste de volgende:

  1. Een toenemende inzet van geavanceerde data-analyse in patroonherkenning en detecteren van afwijkingen. Dit zal evolueren van (a) achteraf detecteren via (b) real-time signaleren naar uiteindelijk (c) voorspellen.
  2. Veel meer aandacht voor de gedragscomponent in de aansturing en beheersing van organisaties en dus ook in de aanpak (en preventie) van financiële fraude.
  3. De opkomst van ad-hoc-samenwerkingsverbanden van wetenschappers, journalisten, IT- en data-specialisten en traditionele onderzoekers.”

 

10. Meer capaciteit voor de opvolging van signalen 

Bernd VeldmanBernd Veldman
Vastgoedkenniscentrum Belastingdienst

Bernd Veldman is als Forensisch Vastgoed Accountant bij de Belastingdienst betrokken geweest bij diverse fraude-onderzoeken en heeft meegeschreven aan de Praktijkhandreiking 1117 risico-analyse accountantscontrole vastgoed. Hij heeft daarnaast diverse colleges verzorgd over risicobeheersing en vastgoedfraude voor o.a. Universiteit Nyenrode, NBA, Belastingdienst en Kerckebosch.

Evenals Andreas Mikkers en Peter Knijp meent ook Bernd Veldman dat multidisciplinaire samenwerking meer en meer gemeengoed zal worden bij de aanpak van financiële fraude. Bernd voorspelt daarnaast dat er voor het effectief opvolgen van de signalen die hieruit voortkomen, het een en ander staat te gebeuren bij de overheid:

“In de aanpak van financiële fraude is het een trend om steeds meer in te zetten op multidisciplinair samenwerken. Steeds meer poortwachters geven een invulling aan de verplichtingen van onder andere de Wwft. Dit leidt tot meer en betere meldingen bij de FIU, maar dit brengt wel de verplichting mee voor de overheid om te investeren in het opvolgen op deze signalen. Hiervoor is capaciteit en een efficiënte methode nodig. 

Op dit terrein zal de komende tijd het nodige gaan gebeuren. Hierdoor wordt het mogelijk om beter zicht te krijgen in netwerken en geldstromen.”

 

11. Meer focus op de hele keten voor fraudepreventie

Marcel BouwmanMarcel Bouwman
Nationale-Nederlanden & IFFC

Als Head Anti Fraud Nationale-Nederlanden Non-life & Voorzitter Kamer Verzekeringsfraude van het Institute for Financial Crime (IFFC) heeft Marcel Bouwman brede internationale ervaring in het leiden van fraude-onderzoek (interne en externe fraude) en risk/incidentmanagement in zowel de publieke als de private sector. 

Ook Marcel Bouwman gelooft in meer samenwerking en toepassing van nieuwe technologieën in de aanpak van fraude in 2020. Hij voorziet dat de hele keten bij de aanpak betrokken zal worden, vooral voor het voorkomen van fraude. Er zal volgens Bouwman bovendien meer gebruik gemaakt worden van technologieën als AI om ook realtime monitoring mogelijk te maken in het preventieproces:

“Bij de aanpak van verzekeringsfraude zien we vooral dat verzekeraars zich steeds meer gaan richten op een risicogedreven aanpak. Dit betekent dat de focus niet alleen komt te liggen op incidentmanagement (onderzoek naar frauduleuze claims), maar steeds meer toegroeit naar een preventieve aanpak. Daarbij is het belangrijk dat de hele keten betrokken wordt. 

Van productontwikkeling tot en met claimafhandeling: fraudebestrijding is iets voor de hele keten en niet alleen voor een fraude-afdeling. Met als uiteindelijke doel: preventie, het voorkomen van fraude. 

Er is toenemend commitment en besef dat verzekeringsfraude serieus is en steeds meer hand in hand gaat met ondermijnende criminaliteit. Georganiseerde netwerken nemen toe. Verzekeraars en publieke partners weten elkaar steeds meer te vinden en werken steeds intensiever samen. Gebruik van data zal verder gaan toenemen en onderdeel gaan worden van fraudebestrijding. Misschien wat laat, maar ook de nieuwe technologieën (waaronder AI) worden steeds vaker toegepast. Uiteindelijk zal realtime monitoring steeds beter worden en gaan bijdragen aan een nog betere, meer effectieve fraudebestrijding.”

 

12. Meer adoptie van nieuwe technologieën in organisaties

Frank CederhoutFrank Cederhout
Deloitte

Frank Cederhout is als Senior Manager in het Deloitte Forensic & Financial Crime team gespecialiseerd in fraude- en feitenonderzoek en fraude risico beheersing. Hij heeft veel ervaring met het doen van onderzoek naar activa-misbruik, financiële verslaggevingsfraude, omkoping, corruptie, witwassen en meer.

Volgens Frank Cederhout loopt het bedrijfsleven nog achter als het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën bij fraudebestrijding. Terwijl het aantal methoden om te frauderen door de ontwikkelingen op technologisch gebied sterk is toegenomen, zijn veel organisaties nog niet heel actief met de adoptie van deze nieuwe technologieën voor fraudepreventie en -detectie. Hij verwacht dat dit (noodgedwongen) zal veranderen dit jaar:

“Fraudeurs maken meer en meer gebruik van de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, met als resultaat nieuwe methoden van frauderen. Vorig jaar was een recordjaar voor wat betreft online fraude, phishing en account takeovers. In 2020 zal het er niet veel beter uitzien op dat front.

Technologie maakt het fraudeurs makkelijk om te frauderen – met name bij het omzeilen van statische en op regels gebaseerde controlemaatregelen van organisaties. Fraudeurs maken gretig gebruik van de mogelijkheden. Aan de andere kant zijn organisaties niet even gretig om deze nieuwe technologieën in te zetten om fraude te bestrijden. Technologieën bieden de mogelijkheden om fraude te detecteren wanneer het zich voordoet. Technieken zoals Machine Learning moeten meer actief worden ingezet om afwijkende patronen, transacties en gedrag tijdig te signaleren.”

 

13. Meer aandacht voor kunstmatige intelligentie

Simon StaadegaardSimon Staadegaard
FRISS

Als Business Development Manager bij FRISS heeft Simon Staadegaard veel kennis van digitale detectie van verzekeringsfraude en hoe dit kan worden voorkomen door middel van AI-technologie en data.

Ook Simon Staadegaard meent dat nieuwe technologieën de bovenhand zullen gaan krijgen bij de aanpak van financiële fraude. Hij verwacht dat kunstmatige intelligentie een grotere rol zal gaan spelen. Het creëren van een positieve klantervaring zal voor verzekeraars een van de belangrijkste motivaties zijn om hier meer in te investeren:

“Doordat fraude een van de grootste kostenposten is voor verzekeraars, is fraudepreventie essentieel om klanten een soepele ervaring te bieden. Nauwkeurige fraudescores bij acceptatie en voortdurende proactieve controle zullen voortaan bepalen voor welke klanten veilig een gestroomlijnd proces kan worden gehanteerd. 

Claimfraude moet snel kunnen worden gedetecteerd en er moeten gegevens uit talrijke externe bronnen worden verzameld. Door op deze manier gebruik te maken van technieken voor fraudepreventie, met kunstmatige intelligentie als drijvende kracht, kunnen verzekeraars claims binnen enkele seconden verwerken. Dit zorgt niet alleen voor lagere verwerkingskosten, maar stelt ook de betrouwbare klanten tevreden die je het liefst ziet in je portefeuille. Voor verzekeraars overal ter wereld zal een van de doelen van 2020 het creëren van een plezierige klantervaring zijn waarin fraudepreventie centraal staat.”

 

Conclusie

De trends voor 2020 waar de meeste fraude-experts het over eens zijn, zijn toenemende (ad-hoc)samenwerkingen, betere coördinatie en geavanceerdere toepassingen van tools en technologie. Naar verwachting zal met name meer multidisciplinair, binnen en tussen sectoren en internationaal worden samengewerkt.