LEERGANG TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE: FRAUDE EN CRIMINALITEIT

LEERGANG TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE: FRAUDE EN CRIMINALITEIT

Leergang Blended Learning
In bedrijf
4 april en 9 mei 2023
Hotel Veenendaal

Specialisatie voor professionals fraudeonderzoek en opsporing van criminaliteit

In het onderzoek naar fraude en criminaliteit, waarbij “waarheid en leugen” centraal staan, draait het niet meer alleen om het recht. Steeds vaker worden in dit onderzoek ook forensische psychologie en psychopathologie meegenomen. Deze disciplines doen in toenemende mate succesvol wetenschappelijk onderzoek naar de rol van psychosociale kenmerken en -stoornissen bij plegers van fraude en criminaliteit. Ook bij “gewone” mensen, die gedreven door negatieve omstandigheden frauderen, speelt de psychologie een belangrijke rol. Dat maakt kennis van de psychologie en haar toepassingsmogelijkheden, van groot belang in uw functie.

Hoe herkent u mensen met een matig moreel kompas die neigen naar grensoverschrijdend gedrag of mensen die (trekken van) een psychische stoornis hebben? Kortom mensen die een verhoogd risico op fraude en criminaliteit met zich meebrengen?

Maar denk ook aan omstandigheden en situaties waarin “gewone” mensen besluiten om te frauderen. U krijgt technieken aangereikt om bij beide groepen leugenachtigheid te detecteren, dit adequaat te beoordelen en ten slotte op juiste wijze te hanteren. Naast theorie, gaan we aan de slag met cases en doen we korte oefeningen. Deze zijn altijd specifiek gericht op uw praktijk. Zo komt u tot nieuwe inzichten en vaardigheden.

Programma

SAMENVATTING
DEEL I DE LEUGEN IN HET ONDERZOEK:
Bijeenkomst
4 april De leugen in het fraudeonderzoek

On Demands
Micro-expressies bij leugens en bedrog (2 uur)
Taal als leugendetector (2 uur)

DEEL II - HET BREIN VAN DE FRAUDEUR EN DE CRIMINEEL
On Demands:
Het brein van volhardende oplichters doorgewinterde criminelen (2 uur)
Fraude en integriteitsschending door bestuurders en topmanagers met psychopate trekken (2 uur)

DEEL III - INTERVIEWTECHNIEKEN BIJ FRAUDE
Bijeenkomst
9 mei - Interviewtechnieken bij fraude

DEEL I - DE LEUGEN IN HET FRAUDE-ONDERZOEK
Hoe herkent u leugens?

BIJEENKOMST 1: DE LEUGEN IN HET FRAUDE-ONDERZOEK
4 april 2023

OD1 - Micro-expressies bij leugens en bedrog (2 uur) Verdieping
Herken de signalen van leugens en bedrog in non-verbaal gedrag

OD2 - Taal als leugendetector (2 uur)
Verbale indicatoren voor leugens bij fraude en criminaliteit

BIJEENKOMST 1: DE LEUGEN IN HET FRAUDE-ONDERZOEK
4 april 2023
Hoe herkent u leugens en hoe gaat u communicatief en juridisch om met leugenachtig gedrag en informatie?

U leert:

 • Leugens en fraude te herkennen
 • Communicatief juist om te gaan met fraudeurs
 • Een doelgerichte gespreksstrategie te kiezen
 • De juridische betekenis van de leugen te beoordelen
 • Bewijswaarde toe te kennen aan de leugen
 • De juiste vervolgstappen te nemen

Leugenachtigheid en fraude onderkennen
Liegen gebeurt op verschillende manieren en met uiteenlopende bedoelingen. Er zijn allerlei gradaties tussen het “leugentje om bestwil” en keiharde, opzettelijke fraude in. Persoonlijkheidskenmerken van de leugenaar blijken daarbij vaak een doorslaggevende rol te spelen. Er zijn gelukkig manieren om leugenachtigheid te onderkennen. Naast een verklaring inhoudelijk te falsificeren, kunt u voor de onderkenning ook taalpatronen, lichaamsexpressies en andere signalen gebruiken om leugenachtigheid te onderkennen en zelfs te gebruiken om leugenachtigheid te onderkennen en zelfs te gebruiken. Hoe bereidt u zich hier in het onderzoek goed op voor? U leert mede van mogelijkheden en kenmerken uit de psychopathologie.

Wat kunt u (juridisch) met die leugen?
Het herkennen van de leugen is één ding. Die ervaring op een communicatief vaardige en juridisch praktische manier gebruiken is wat anders. Dat is al helemaal lastig als de leugen een rol speelt in een onderzoeksmatige werkomgeving. Denk aan:

 • De verzekerde die de feiten verdraait bij zijn verzekeringsclaim
 • De verdachte die het strafbare feit glashard ontkent
 • De burger die de overheid een valse voorstelling van zaken voorspiegelt
 • De bestuurder die de onderzoeker ervan wil overtuigen dat zijn uitspraken en handelingen anders moeten worden begrepen.

In al die gevallen moet de betekenis van de leugen beoordeeld worden vanuit de juridische context. Deze bepaalt hoe u verder met de leugenachtige verklaring kunt omgaan. Hoe pakt u dit resultaatgericht aan? Ook dat gaat u leren tijdens deze cursus.

Opzet en doel cursus
U krijgt verschillende technieken aangereikt om leugenachtigheid te detecteren, adequaat te beoordelen en ten slotte te hanteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en met korte oefeningen nemen de trainers u mee in de wereld van de leugen en het onderzoek.

-
-
 • Hoe herkennen we leugens? De waarde van methodologisch én intuïtief werken
 • Wat is leugenachtigheid? De twee perspectieven: wet & psyche
 • Signaleren: patroonherkenning op basis van typologieën
 • Omgaan met radicale eerlijkheid & radicale oneerlijkheid

*Tijdens deze sessie is er een pauze van 15 minuten.

-
-
 • Voorbereiding op leugens in het onderzoek
 • Hoe pakt u het resultaatgericht op ?
 • Het belang van de ‘fair witness’-houding van de waarnemer
 • (Onbewuste) beïnvloeding door eigen overtuigingen
 • Taal als betrouwbare leugendetector: teksten, woorden & gebaren
-
-
 • De bewijswaarde van de leugen
 • Doelgerichte gespreksstrategie
 • De juridische betekenis van de leugen in het onderzoek
 • Vervolgstappen, gevolgen en resultaat

OD1 - Micro-expressies bij leugens en bedrog (2 uur) Verdieping
Herken de signalen van leugens en bedrog in non-verbaal gedrag

Micro-expressies: “Ik kan zien wat u voelt”
Hoe kunt u zien wat uw gesprekspartner voelt? Waar moet u op letten bij het signaleren van fraude, leugens en bedrog? En hoe zet u het zelf bewust in?
Micro-expressies zijn minimale sporen die ons maximaal informeren over de échte emotie bij de ander. We bezitten allemaal een instinctieve radar voor deze heldere flitsen van de waarheid. Maar hoe kunnen we dat radar bewust en trefzeker voor onze gespreksdoelen inzetten?

Dit online college leert u herkennen wat uw gesprekspartner voelt en denkt op een specifiek spannend moment in een gesprek. Ook als uw gesprekspartner zijn gevoelens probeert te verbergen, bijvoorbeeld bij het vertellen van een leugen bij fraude. Vaak zijn we in communicatie gefixeerd op de inhoud van een boodschap, terwijl er veel meer is dan wat wordt gezegd. Woorden camoufleren soms de waarheid, maar gevoelens liegen nooit. Emotie is immers de taal van de waarheid. Daarom zoomen we daar tijdens dit college op in.

We behandelen o.a. de volgende thema’s:

 • De 7 micro-expressies
 • Kenmerkende eigenschappen
 • Voordelen van micro-expressies in gesprekssituaties
 • Valkuilen en lessen uit de praktijk

U leert:

 • Emoties en signalen van fraude, leugens en bedrog te herkennen
 • Deze kennis te gebruiken bij vraaggesprekken en observaties
 • Die kennis bewust en trefzeker in te zetten voor onderzoeksdoeleinden

PROGRAMMA
Blok I: Micro-expressies, minimale sporen die ons maximaal informeren

 • De waarheid in een kwart seconde
 • De zeven micro-expressies: oerwaarheden van voordat taal bestond
 • Welke kenmerken heeft elk van de micro-expressies?
 • Hoe kunnen we ze trefzeker herkennen in real-time?
 • Herken de 'eerlijke' leugenaar
 • Analyse van micro-expressies bij verschillende persoonlijkheidstypen
 • Uitzonderingen op de regel

Blok II: Actieve inzet van micro-expressies in onze fraude-interviews
'Emotions Revealed' - De praktijkgerichte erfenis van het wetenschappelijk onderzoek naar micro-expressies van Dr. Paul Ekman

 • De oorsprong van micro-expressies in de openlijke en volle emotiebeleving van voor de melktandwissel
 • Minachting als grote 'hotspot' in interviews: dominantie en intimidatie in een afhankelijkheidssituatie
 • Contextafhankelijke ME-productie: high stake, baseline, radicale eerlijkheid & oneerlijkheid
 • Passieve toepassing in duo-interviews en observaties
 • Actieve inzet door 'crème-de-la-crème vragen, door uitlokkende en confronterende vraagtechnieken
 • Leer de kleine verschillen tussen verwante expressies herkennen: testen en oefenen
 • Verdieping op expressievormen via de aanwijzingen en instructies uit ‘Ik weet dat u liegt’
 • Analyse en oefening met voorbeelden en videocasuïstiek

OD2 Taal als leugendetector (2 uur)
Verbale indicatoren voor leugens bij fraude en criminaliteit

Hoe kunnen we gesproken en geschreven taal gebruiken om leugens op te sporen en fraude en criminaliteit te signaleren?

De meeste fraude- en criminaliteitsonderzoekers houden vast aan traditionele opvattingen over leugendetectie. In het overgrote deel van deze studies gaat men voornamelijk uit van non-verbale signalen om leugenachtig gedrag te detecteren, zoals wegkijken en “zenuwachtig gedrag”. Uit recente wetenschappelijke studies komt echter naar voren dat we beter meer kunnen letten op inhoudelijke verbale signalen. Het gaat om zo'n 20 verbale indicatoren, onder andere voor het beschrijven van specifieke details en verklaringen over tijdstippen, plaatsen, personen, objecten en gebeurtenissen.

We behandelen o.a.:

 • Inhoudelijke verbale indicatoren voor leugens en fraude
 • Taal in de praktijk van fraudedetectie
 • Verbale detectiecriteria voor waarheidsvinding
 • Succesvolle criteria uit internationaal erkende checklists en detectiemethoden

U leert:

 • De meerwaarde van taal bij het signaleren van fraude, leugens en bedrog
 • Welke kenmerken van belang zijn
 • Hoe we deze methodiek kunnen inzetten in de interviewpraktijk

PROGRAMMA
Blok I: Inhoudelijke verbale signalen
Afwijkend taalgebruik kan een signaal zijn dat er iets niet klopt in het verhaal. In blok 1 gaan we in op inhoudelijke leugendetectie-signalen.

 • Traditionele praktijktoepassing van zowel valide als niet-valide leugenindicatoren
 • Onderzoeksresultaten van The Global Deception Research
 • Soorten leugens in de forensische psychologie
 • Kansrijke kenmerken van taal en taaluitingen
 • Indicaties voor 'hotspots' in het interview
 • Analyse van de verbale en non-verbale 'hotspots' in de Smith-casus
 • Kenmerken van goede professionele leugendetectors

Blok II: Actuele meest betrouwbare uitingen voor waarheidsvinding
We gaan in op een kleine set verbale detectie-criteria die voortkomen uit wetenschappelijk forensisch psychologisch onderzoek (Bogaard & Meijer 2016). Welke zijn dat precies en hoe zet u ze succesvol in?

 • De meest succesvolle verbale indicatoren uit wetenschappelijke experimenten
 • We lichten de betekenis en praktijktoepassing van kansrijke taal en taaluitingen toe voor interviews waarin misleiden en liegen op de loer liggen
 • We verdiepen methodische verbale leugendetectie in aspecten van samenhang, levendigheid, inconsistenties en chronologische en sensorische details

DEEL II - HET BREIN VAN DE FRAUDEUR EN DE CRIMINEEL
SIGNALEREN EN OMGAAN MET FRAUDEURS EN CRIMINELEN

Over psychologische kenmerken, omstandigheden en gedrag

80% van de fraude en criminaliteit wordt veroorzaakt door 20% van de bevolking, waar ook ter wereld. Een deel van deze 20% bestaat uit mensen die door omstandigheden zijn gedreven als zij frauderen en een misdaad plegen. Daarnaast is er een harde kern van mensen die expres en doelbewust oneerlijk zijn en alleen uit zijn op eigen voordeel, ten koste van de samenleving. Dit zijn de zogenaamde slechtwillende persoonlijkheden zonder geweten.

Er zijn in uw werkomgeving vermoedelijke fraudeurs en criminelen, maar misschien ook mensen met wie u “gewoon” samenwerkt, die vrij gewetenloos actief zijn. Bij deze mensen ontbreekt een solide moreel kompas. Ze zijn uitsluitend gericht op hun eigen wensen en doelen, zonder zich druk te maken over de consequenties. Misleiding, leugens en bedrog zijn nuttige instrumenten om hun wensen te realiseren. Hun geweten corrigeert hen niet. Omdat ze zich niet schuldig voelen, laten ze nauwelijks leugensporen achter. Dat maakt het erg ingewikkeld om hen op leugens te betrappen. Deze leugenaars zijn echter verantwoordelijk voor een groot deel van de zeer schadelijke leugens, met fraude en zware criminaliteit tot gevolg.

Hoe herkent u deze personen: de omstandigheden, psychosociale kenmerken en hun gedrag? Hoe gaat u er doelgericht mee om, om zo tot het juiste resultaat voor uw onderzoek te komen?

LO - Het brein van de “gewone” mens die fraudeert
De meeste mensen hebben een goed ontwikkeld moreel kompas. Toch gaan ook die mensen soms in de fout, zoals bij bepaalde gevallen van verzekeringsfraude. In de literatuur worden ze de 'neurotypicals' genoemd. Deze mensen gaan in bepaalde omstandigheden in de fout. Soms maakt de gelegenheid de dief. Ook kan het zijn dat mensen onder druk van economische of sociale stress frauderen. Het kan ook gaan om een derde categorie fraudeurs, die vaak de misstap “rationaliseert” en goed praat. Denk aan uitspraken als “ik mag best iets voor mezelf houden” en “ik werk keihard voor de zaak”.

Op welke signalen moet u letten? Is dit type fraude en gedrag te voorkomen? Zijn deze potentiële fraudeurs positief te beïnvloeden? Hoe pakt u dit aan? Over al die vragen gaan we het met elkaar hebben.

OD - 3 Het brein van volhardende oplichters en doorgewinterde criminelen (2 uur)

Hoe herkent u mensen met trekken van grensoverschrijdend gedrag, of van een matig moreel kompas, die een verhoogd risico op fraude en criminaliteit met zich meebrengen?

Het brein van de notoire oplichter en de genetische crimineel
Financiële fraude wordt voor 80% gepleegd door 20% van de bevolking. Deze groep beter herkennen is een bepalende succesfactor in een zaak. Soms zijn deze mensen narcist, psychopaat of machiavellist. Ze zijn bijvoorbeeld verborgen berekenend en manipulatief, of openlijk dominant en intimiderend. Er is sprake van een sterke focus op geld, status en macht. We zetten de belangrijkste persoonlijkheden en kenmerken tijdens dit deel van de leergang op een rij. Hoe opereert deze groep fraudeurs? Hoe gaat u hiermee om? Daarvoor krijgt u inzicht en handvatten.

We behandelen o.a.:

 • Persoonlijkheden met een 'soepel' of een laag ontwikkeld geweten, en gewetenloze individuen
 • Trekken van narcisme, machiavellisme en psychopathie
 • De belangrijkste kenmerken op een rij
 • Verschillen tussen mannen en vrouwen
 • Risico’s op grensoverschrijding en fraude

U leert:

 • Doorzien welke persoonlijkheden een verhoogd risico op fraude hebben
 • Taal en gedrag herkennen van deze 'Donkere Driehoek'
 • Effectief met hen omgaan in onderzoek en interviews

PROGRAMMA
Blok I: Misleiding en fraude: persoonlijkheidskenmerken en –stoornissen
In Blok 1 gaan we in op kenmerkende leugengedragingen bij narcisme, machiavellisme en psychopathie

 • Om wie gaat het en wat zijn kenmerken van hun gedrag?
 • De balans tussen radicale eerlijkheid en radicale oneerlijkheid
 • Onderscheidende gedragskenmerken van elke typologie
 • Sterke focus op sociaal succes, manipulatie, kleineren en cynisme
 • Analyse van veelvoorkomende 'hotspots' in videovoorbeelden

Blok II: Effectief omgaan met leugengedrag bij (trekken van) persoonlijkheidsstoornissen
In Blok 2 gaan we in op interventies en interviewtactieken waarmee we kunnen omgaan met leugengedrag bij narcisme, machiavellisme en psychopathie

 • Adaptieve en maladaptieve persoonlijkheden: welke gedragscenario's?
 • Bedekte beïnvloeding (covert): onopvallend, berekend en subtiel manipulatief (intuïtieve waarneming)
 • Openlijke beïnvloeding (overt): brutaal, minachtend, dominant en intimiderend (twee basisinterventies)
 • Hoe gaan we om met trekken van 'fearless dominance' en 'self-centered impulsivity'?
 • Ons eigen 'tegengif': negen tactieken voor voorspelbare invloed in interviewsituaties
 • Drie bepalende verbale interventiestrategieën: reflecteren, vraagtactiek, reageren
 • Oefenvoorbeelden: 1. herkenning, 2. interventiekeuze, 3. interviewstrategie.

OD4 - Fraude en integriteitsschending door bestuurders en topmanagers (2 uur)
Succesvolle mensen met psychopate trekken

Ongeveer 95% van de grootschalige internetfraude vindt plaats in de top van een organisatie. In het bedrijfsleven, in de politiek en bij overheden blijken deze bestuurders of topmanagers vaak achteraf geen enkel berouw of schuldgevoel te hebben. Ook hebben zij veelal lak aan de risico’s en consequenties van hun gedrag.

Onderzoek laat zien dat maar liefst 12 tot 20% van de mensen aan de top in het bedrijfsleven, de politiek en de overheid psychopate trekken vertonen. Deze mensen kunnen uitstekend liegen en fantaseren, en worden vaak gezien als ideale leiders. Toch zijn ze meesters in manipulatie en oplichting. Regelmatig hebben zij een andere houding ten opzichte van regels en afspraken in een organisatie. Dit heeft gevolgen voor hun gedrag en communicatie.

Zelfs voor specialisten is het moeilijk om deze mensen met een antisociale persoonlijkheid te herkennen. Daarom gaan we hier uitgebreid op in. Aan bod komt het volgende:

 • Hoe herkent u deze mensen?
 • Hoe krijgt u meer grip op mensen uit de top die (mogelijk) frauderen of verdacht worden van schending van integriteit?

We behandelen o.a. de volgende thema’s:

 • Patronen en risico’s van leidinggevenden
 • Checklist voor het herkennen van “snakes in suits”
 • Hoe om te gaan met mensen met psychopate trekken?
 • Communicatie
 • Lessen uit de praktijk

U leert:

 • Alert te zijn en effectief te reageren op “snakes in suits”
 • Grip te krijgen op verdachte gesprekspartners
 • U effectiever voor te bereiden

PRIOGRAMMA
Blok I: Maak kennis met de 'ideale leider'
Integriteitsfraude, misleiding en manipulatie van relaties en klanten door managers en medewerkers met een machtspositie en een 'soepel' geweten

 • Herken een “snake in suit” in onderzoek en vraaggesprekken. Welke kenmerken heeft een dergelijke persoonlijkheid?
 • Leer psychopathisch gedrag herkennen met kenmerken uit een gerespecteerde checklist.
 • Welke eerste indicaties voor mogelijke ‘hotspots’ zijn er in het interview?
 • Leer opletten op de sensorische informatie in het persoonlijke contact. Wat voelen we?
 • Wat is “contactloze” communicatie (ontbrekende “echtheid” in pseudo-empathie)?
 • De gevoelige valkuil van status- en ego-bewust gedrag: “GSM”-impulsen bij mannen en vrouwen
 • Analyse van “prettige” psychopate trekken in gesprekken: "hofmakerij", manipulaties en drogredenen
 • Voorbeelden van succesvolle psychopaten in de politiek, bij de overheid en in het bedrijfsleven

Blok II: Waarheidsvinding in interviews met persoonlijkheden met psychopate trekken
In het vraaggesprek worden we geconfronteerd met een verdachte die uitmuntend liegt en fantaseert, en die een uitgesproken talent heeft om ons 'in te pakken'. Hoe blijven we dan uit de “slangenkuil”?

 • Pas de basisinterventies structureren en begrenzen goed toe.
 • Gebruik macht en tegenmacht (“snakes” buigen bij (over)macht en autoriteit).
 • Wees alert op 'dramadriehoek-gedrag. Geef direct een 'lik-op-stuk'-reactie, stuur met begrip op verantwoordelijkheid van de ander.
 • Complimenteer en isoleer: vermijd zelfonthulling en elke poging tot psychologisch verbinding.
 • Blijf vriendelijk en beleefd, wees alert op manipulaties en stoot drogredenen af.
 • Verdiep uzelf in praktijktoepassing van het omgaan met specifieke psychopate trekken in fraudecases.

Deel III - INTERVIEWTECHNIEKEN BIJ FRAUDE
Wat is de meerwaarde van een interview in geval van fraudegedrag?

Inleiding
Wilt u meer uit een onderzoeksinterview kunnen halen?
Onderzoek doen bij een verdenking van fraude, een misstand of overtreding van de (gedrags)regels kent verschillende vormen van informatieverzameling. Een cruciale vorm van informatieverzameling is het interview. Dat kan zijn met verschillende betrokkenen zoals getuigen en mogelijk verdachte personen. De manier waarop het interview gebruikt wordt in het onderzoeksproces blijkt in de praktijk ingewikkelder dan het lijkt. Het is veel meer dan een paar slimme open vragen afvuren op de ondervraagde.

Hoe gaat u om met (vermoedelijke) fraudeurs in het interview?
Tijdens deze cursus staat het gebruik van interviewtechnieken en vaardigheden in de context van het fraude onderzoeksproces centraal. Er wordt tevens ingegaan op de psychologische kenmerken van fraudeurs, het gedrag dat op basis hiervan te verwachten is en hoe men dit kan ondervangen tijdens interview proces.

Interviewtechnieken en vaardigheden trainen
In de middag gaan we deze vaardigheden en technieken trainen met de hulp van een ervaren acteur/actrice.

Bijeenkomst - Interviewtechnieken bij fraude - 9 mei 2023

-
-
 • Inzichten: welke interview technieken zijn effectief en welke niet?
 • Belang van het opbouwen van een werkrelatie met de geïnterviewde.
 • Cognitieve processen zoals de werking van het geheugen, bias en interpretatie
 • Casuïstiek uit de praktijk van de trainer.
-
 • Welke type vragen kunnen we onderscheiden?
 • Wat is de volgorde van je vraagstelling en waarom?
 • Hoe anticipeer je op reacties van betrokkenen? Hoe kan je daarbij rekening houden met benaderingswijze, de toon, interviewstijl en dat alles afgestemd op de interviewtactiek.
-
-

De psychosociale kenmerken van fraudeurs en de wijze waarop dit tijdens interviews kan worden gebruikt.

 • Hoe ga je om met verhullend en ontwijkend gedrag?
 • Hoe ga je om met dominante of manipulerende gedrag tijdens het interview?
 • Hoe zorg je voor neutraliteit in je benadering?
 • Hoe, wanneer en op welke wijze vind een confrontatie plaats?

Oefenen met casuïstiek afkomstig van dossiers die de trainers zelf hebben behandeld.

-
-

Hoe gaat u om met verschillende vormen van weerstand en probleemgedrag? Voorbeelden hiervan zijn manipulatief gedrag, boosheid, ongevoeligheid en egocentriciteit.

De focus ligt bij deze training op verschillende interviewtechnieken. We gaan oefenen met verschillende vormen van communicatie en het effect hiervan op de beleving van het gesprek. Gedurende de praktische oefeningen met de acteur/actrice worden de deelnemers geconfronteerd met moeilijke situaties zoals subtiele dreiging of intimidatie. Daarnaast besteden we aandacht aan het aanspreken van een geïnterviewde indien sprake is van bijvoorbeeld misleiding of grensoverschrijdend gedrag.

Er wordt vooral veel geoefend met vaardigheden en strategie - hoe men daadwerkelijk op een bepaalde situatie kan reageren of met zaakinformatie moet omgaan . Verder komt aan bod hoe u gedragskundige informatie kunt verzamelen en beoordelen, en hoe u deze kennis kunt vertalen naar het interview.

Sprekers

drs. Guus Essers

Gedragswetenschapper in de triade taalkunde, psychologie & bedrijfskunde
G.E. Organisatieontwikkeling
Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met fraude/witwassen en ondermijning, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Data & Locatie
4 april en 9 mei 2023
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 1.495,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.