10e Landelijke Asbest Praktijkdag

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

Praktijkdag
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Uw jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk. Volg alle ontwikkelingen op de speciale congressite: www.asbestpraktijkdag.nl.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten
Programma
-
-

De afgelopen 25 jaar is in Nederland hard gewerkt aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van asbest. Daarmee hebben we wereldwijd een koploperspositie verworven. Asbest is kankerverwekkend en aandacht voor de risico’s en gevaren van asbest is noodzakelijk. Het is goed dat het verwijderen van asbest geprofessionaliseerd is en dat er specialisten zijn die ervoor zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt, zodat risico’s beheerst worden. Het is vervolgens wel zaak om kennis te vergaren over de werkelijke risico’s, zodat ook op een maatschappelijk verantwoorde manier kan worden gewerkt. Het Nederlands asbestbeleid bevindt zich in een turbulente fase. Er is geen discussie over het gevaar van asbest. Van dat gevaar is elke stakeholder zich bewust. Stakeholders hebben wel verschil van inzicht over hoe en in welke mate dat gevaar te beheersen. Dit verschil in inzicht wordt veelal veroorzaakt doordat de daadwerkelijke risico’s niet in kaart zijn gebracht. Tijdens deze presentatie hoort u de laatste stand van zaken. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Recent verschenen onderzoek “Inzichten voor proportioneel asbestbeleid” (TNO i.s.m. Universiteit Utrecht,Radboud Universiteit en Crisislab in opdracht van Aedes)
  • Eindmetingen NEN
  • Ontwikkeling van het Risico Gericht Instrument (RGI)
-
  • Doel, opzet en onderdelen van het programma 'Versnellingsaanpak saneren asbestdaken' van de Provincie Overijssel
  • Resultaten van de versnelde aanpak tot nu toe
  • Inventarisatie van ‘verdachte’ daken in de provincie
  • Collectieve asbestsaneringsaanpak voor daken kleiner dan 35 m2
  • Ketenvorming in de markt: samenwerking tussen de verschillende marketingpartijen denkend vanuit het eindresultaat
Spreker
-
-

Aedes-onderzoek laat zien dat er veel meer mogelijkheden zijn voor risicogericht verwijderen van bepaalde asbesttoepassingen. Mits er goede afspraken zijn over de wijze van borging en het toezicht op verwijderen. Aedes heeft met Omgevingsdiensten en een aantal corporaties een protocol opgesteld om een verdere versnelling te krijgen bij zogenaamde mutatiesloopmeldingen. Ook hier is sprake van een meer risicogerichte aanpak bij toetsen en toezicht. Dit vraagt van corporaties, Omgevingsdiensten en de leveranciers meer professionaliteit van medewerkers en bedrijfsvoering.

Spreker
-

Onder leiding van Tom van ‘t Hek

-

We weten de laatste tijd veel meer over hoe het brein werkt, vooral over hoe het waarneemt, hoe het beslissingen neemt en hoe het acties voorbereidt en uitvoert. Kennis van het brein draagt bij aan kennis van jezelf, ook als het gaat om ons gedrag ten aanzien van (on)veiligheid. Hoe gaat ons brein om met de overmaat aan regels en procedures, die psychologisch gezien een bedreiging voor het signaleren van risico’s vormen en die ons vaak als oplossing voor het beheersen van gevaren - zoals asbest - worden voorgesteld? In deze interactieve lezing wordt u meegenomen in de psychologische kanten van risicodetectie, de invloed van paraatheid, stress en regels, de impact van de organisatie en het effect van teamwerk en leiderschap.

-
-

Er vinden drie rondes met praktijksessies plaats. De sessies zijn nog in voorbereiding. Zodra alle sessies bekend zijn, worden deelnemers gevraagd om hun keuze kenbaar te maken.

Sessie 1. Saneren van asbest in combinatie met radioactief materiaal

Asbestsaneringen hebben in sommige gevallen een raakvlak met andere gevaarlijke stoffen. Om risico’s tijdens de uitvoer te beperken is een goede voorbereiding essentieel om een veilige uitvoer te kunnen waarborgen. Onderwerpen die in deze sessie aan bod komen zijn:
- Een goede risicoanalyse die zich niet beperkt tot alleen asbest
- De te bepalen arbeidshygiënische strategie

Sessie 2. Contractwijzer voor asbestvraagstukken: hoe kiest u een passende organisatie- en contractv

Asbestvraagstukken zijn meestal onderdeel van een grotere bouw-, renovatie- of sloopopgave.
Hoe kunt u dat organisatorisch en contractureel zo goed mogelijk regelen? Immers, de gekozen aanpak moet passen bij hoe u als opdrachtgever georganiseerd bent.
Met behulp van de contractwijzer benadert u uw eigen organisatie en het type vraagstuk via een soort “stemwijzer”.
Met als uitkomst een afgewogen contractvorm, die past bij uw huidige en toekomstige organisatie.

Sessie 3. De nieuwe Omgevingswet en asbest: waar moet men zich op voorbereiden

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Wat gaat er veranderen voor degene die een sloopmelding indient of een vergunning aanvraagt? En wat wijzigt er voor degene die deze melding of vergunning moet toetsen? Ook door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) - een van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur bij de Omgevingswet- kunnen wijzigingen ontstaan op het gebied van asbest. Het Rijk stelt in het Bbl o.a. regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. De onderwerpen met mogelijke gevolgen voor asbesthandhaving komen aan bod.

-
-

Er vinden drie rondes met praktijksessies plaats. De sessies zijn nog in voorbereiding. Zodra alle sessies bekend zijn, worden deelnemers gevraagd om hun keuze kenbaar te maken.

Sessie 4. Chroom-6: het nieuwe asbest?

Waarom is Chroom-6 (verbindingen) op dit moment actueel? Moeten we ons zorgen maken? Allereest moeten we begrijpen wat de materie inhoudt. Alleen op deze manier kunnen we het beheersbaar maken en houden. We moeten voorkomen dat we de Cr-6 issue in een apart hokje plaatsen en behandelen. Met de bestaande wet- en regelgeving kunnen we een veilige werkomgeving creëren.

Sessie 5. Praktijkcasus: “out-of-the-box” denken bij de ontmanteling van een voormalige fosforfabrie

De voormalige fosforfabriek in Vlissingen betrof een industrieel complex met veel asbest en andere veiligheidsproblemen zoals straling, fosfor en totaalsloop. Het saneren van fosfor, asbest en radio-actief asbesthoudend materiaal gaat niet samen, op grond van de voorschriften uit wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: als fosfor aanwezig is kan er geen containment-tent worden gebouwd. Hoe is omgegaan met de botsende wet- en regelgeving in deze praktijkcasus? Welke oplossingen zijn bedacht? U hoort het inspirerende verhaal van deze ontmanteling, waarbij door veelvuldig informeren en overleg handhavers van verschillende disciplines (gemeente, ISZW, Omgevingsdienst) uit hun comfortzone zijn getreden en “out-of-the-box” oplossingen zijn gevonden.

Spreker
Sessie 6. Ruimte voor nieuwe innovatieschema’s naast de huidige Ascert standaard

Het plenaire debat in de Tweede Kamer dat plaatsvond op 7 maart jl., geeft ruimte voor nieuwe innovatieschema’s. In deze sessie worden praktijkvoorbeelden van onder andere Aedes en dNAA besproken en de kansen voor opdrachtgevers en branchepartijen. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën, een zorgvuldige toetsing daarvan alsmede de borging van het toezicht op het correct naleven.

-
-

Er vinden drie rondes met praktijksessies plaats. De sessies zijn nog in voorbereiding. Zodra alle sessies bekend zijn, worden deelnemers gevraagd om hun keuze kenbaar te maken.

Sessie 7. Productcasus: snelle asbestdetectie met de draagbare asbestanalyzer microPHAZIR™ AS

In een zoektocht naar mogelijkheden om de sanering van asbestdaken in Nederland te vereenvoudigen, wordt ook gekeken naar de toepassing van draagbare asbestanalyzers. De microPHAZIR™ AS is een beproefd hulpmiddel voor directe screening ter plaatse, waardoor het risico van blootstelling aan asbest kan worden verlaagd. Voor asbestdaken lijkt het apparaat zeer nauwkeurig en snel te kunnen aangeven of dakbedekking wel of niet asbesthoudend is. Dit biedt mogelijkheden om de inventarisatie van asbestdaken te vereenvoudigen en te versnellen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Werking van de asbestanalyzer en mogelijke toepassingen in de praktijk
- Inzet van de asbestanalyzer voor verbetering asbestdakenkaart
- Certificering: zorgdragen voor rechtsgeldige resultaten door middel van een gevalideerde en gecertificeerde meetmethode

Sessie 8. Juridische actualiteiten asbest
  • De nieuwe spelregels voor asbestcertificering
  • Overzicht van recente gerechtelijke uitspraken
Sessie 9. Rol en taak van Omgevingsdiensten (en Salvage) bij de afhandeling van calamiteiten

Omgevingsdiensten zijn op grond van besluit Omgevingsrecht aangewezen op asbesttoetsen- en toezicht uit te voeren inclusief calamiteiten met asbest. In de afgelopen maanden hebben meerdere Omgevingsdiensten samen met Salvage de afhandeling van asbestcalamiteiten beproefd. Salvage is namens de verzekeraars verantwoordelijk voor de adequate afhandeling voor de verzekerden. De proef heeft geleid tot een meer efficiënte en effectieve afhandeling door betere afstemming en professioneel toetsen en toezicht op de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het inventariseren, verwijderen en vrijgeven. Omgevingsdiensten gaan nu samen met Salvage de resultaten en aanpak landelijk uitrollen.

Sprekers

Juni Daalmans

Veiligheidspsycholoog en organisatie-adviseur
Brain Based Safety

Peter Ruts

Asbestdeskundige SC 570 en directievoering
Enforcement B.V.
Bestemd voor

Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieucoördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAMcoördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certiciferende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

> Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

> Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 395,00 excl. BTW per persoon.

€ 345,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.